Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Lead translating organization:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków
Poland
Website: https://firr.org.pl/
Coordinator of the translation: Anna Rozborska (e-mail: anna.rozborska@firr.org.pl)

Autoryzowane tłumaczenie na język polski

Data publikacji tłumaczenia

Najnowsza wersja:
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl-20210413/
Wersja oryginalna:
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/
Wersja oryginalna:
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
Errata:
http://wcag.firr.org.pl/errata.html
Organizacja koordynująca przekład:
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Racławicka 58
30-017 Kraków
Polska
Serwis www: https://firr.org.pl/
Koordynatorka tłumaczenia: Anna Rozborska (e-mail: anna.rozborska@firr.org.pl)
Organizacje zaproszone do współpracy przy tłumaczeniu:
List oznajmiający otwarcie procedury tłumaczenia WCAG 2.1 wraz z listą organizacji zaproszonych do współpracy przy tłumaczeniu: https://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2020OctDec/0004.html
Podsumowanie publicznych konsultacji do Kandydującego autoryzowanego tłumaczenia na język polski
https://lists.w3.org/Archives/Public/w3c-translators/2021JanMar/0010.html
Tłumaczenie i redakcję polskiej wersji WCAG 2.1 wykonali:
dr Izabela Mrochen
Mikołaj Rotnicki, Utilitia Sp. z o.o.
Bartosz Stępień, Spółdzielnia Socjalna „FADO”
Stefan Wajda, Pracownia Dostępności Cyfrowej. LepszyWeb.pl
Piotr Witek, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Jacek Zadrożny, Blog Informaton
W tłumaczeniu wykorzystano prace nad przekładem WCAG 2.0, w których uczestniczyli: Małgorzata Janicka, Agnieszka Mikołajewska, Dominik Paszkiewicz i Jacek Zadrożny.

To jest autoryzowane tłumaczenie dokumentu W3C. Publikacja tego tłumaczenia została poprzedzona procedurą opisaną w „Policy for W3C Authorized Translations” . W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sporów, dokumentem nadrzędnym jest specyfikacja WCAG 2.1 w języku angielskim.

Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1

Rekomendacja W3C

Niniejsza wersja:
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/
Najnowsza wersja:
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
Najnowszy projekt redakcyjny:
https://w3c.github.io/wcag/21/guidelines/
Sprawozdanie z wdrożenia:
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/implementation-report/
Poprzednia wersja:
https://www.w3.org/TR/2018/PR-WCAG21-20180424/
Poprzednia Rekomendacja:
https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
Redaktorzy:
(Adobe)
(Invited Expert, InterAccess)
(Nomensa)
( W3C )
Redaktorzy WCAG 2.0 (do grudnia 2008):
Ben Caldwell (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
Loretta Guarino Reid (Google, Inc.)
Gregg Vanderheiden (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
Wendy Chisholm ( W3C )
John Slatin (Accessibility Institute, University of Texas at Austin)
Jason White (University of Melbourne)

W erracie do poniższego dokumentu mogą znajdować się normatywne poprawki.

Tutaj znajdują się tłumaczenia dokumentu .

Niniejszy dokument jest również dostępny w formatach nienormatywnych, na stronie Alternate Versions of Web Content Accessibility Guidelines 2.1 .


Streszczenie

„Wytyczne dla dostępności internetowej (WCAG) 2.1” obejmują szeroki wachlarz zaleceń dotyczących zwiększenia dostępności treści internetowych. Wdrożenie tych wytycznych sprawi, że treści będą bardziej dostępne dla szerszego grona osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, osób z niepełnosprawnościami złożonymi, a także dla niektórych osób mających trudności w uczeniu się i ograniczenia poznawcze; ale nie zaspokoi potrzeb każdego użytkownika z niepełnosprawnością. Niniejsze wytyczne dotyczą dostępności treści internetowych na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach i urządzeniach przenośnych. Wprowadzenie wytycznych w życie, sprawi również, że treści internetowe będą często bardziej użyteczne dla użytkowników w ogóle.

Kryteria sukcesu WCAG 2.1 są formułowane jako twierdzenia możliwe do zweryfikowania i niepowiązane z konkretną technologią. Wytyczne dotyczące spełnienia kryteriów sukcesu dla konkretnych technologii, jak również ogólne informacje dotyczące interpretacji kryteriów sukcesu zawarte są w osobnych dokumentach. Więcej na ten temat przeczytać można w Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (Omówienie Wytycznych dla dostępności treści internetowych), gdzie znajduje się wstęp i odnośniki do materiałów edukacyjnych oraz informacji technicznych dotyczących WCAG.

WCAG 2.1 rozszerzają Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG20) , które zostały opublikowane w grudniu 2008 roku, jako rekomendacja W3C . Treść zgodna z WCAG 2.1 jest również zgodna z WCAG 2.0. Intencją Grupy Roboczej jest, aby dla polityk wymagających zgodności z WCAG 2.0, WCAG 2.1 mogły zapewnić alternatywne środki zgodności. Publikacja WCAG 2.1 nie deprecjonuje ani nie zastępuje WCAG 2.0. Chociaż WCAG 2.0 nadal pozostają rekomendacją W3C , W3C zaleca stosowanie WCAG 2.1, aby zmaksymalizować możliwości zastosowania w przyszłości działań na rzecz dostępności. W3C zachęca również do korzystania z najbardziej aktualnej wersji WCAG przy opracowywaniu lub aktualizacji polityki dostępności cyfrowej.

Status dokumentu

Poniższa część opisuje status dokumentu w momencie jego publikacji. Inne dokumenty mogą w przyszłości zastąpić niniejszy. Lista bieżących publikacji W3C oraz zaktualizowany raport techniczny znajdują się na stronie W3C technical reports index pod adresem https://www.w3.org/TR/.

WCAG 2.1 są Rekomendacją W3C opracowaną przez Web Content Accessibility Guidelines Working Group (Grupę Roboczą ds. Wytycznych dla Dostępności).

Niniejszy dokument został zrecenzowany przez członków W3C , programistów, inne grupy W3C oraz inne zainteresowane strony, a następnie zatwierdzony przez Dyrektora W3C , jako Rekomendacja W3C . Jest to wersja finalna dokumentu, która może zostać wykorzystana jako materiał źródłowy lub być cytowana w innych dokumentach W3C . Rolą W3C jest zwrócenie uwagi na tę specyfikację i promowanie jej powszechnego wdrożenia. Stosowanie zaleceń zawartych w tej specyfikacji zwiększa funkcjonalność oraz interoperacyjność sieci.

Publikując tę rekomendację, W3C zakłada, że na funkcjonalność określoną w tej rekomendacji nie będą miały wpływu zmiany w specyfikacjach CSS Values and Units Module Level 3 oraz Pointer Events Level 2 . Grupa Robocza będzie nadal śledzić te specyfikacje.

Aby skomentować, zgłoś problem w repozytorium WCAG W3C na platformie GitHub . Grupa Robocza prosi, aby komentarze publiczne były składane jako nowe problemy, po jednym w zgłoszeniu. Utworzenie konta GitHub w celu zgłaszania problemów jest bezpłatne. Jeśli zgłaszanie problemów na GitHub jest niemożliwe, komentarze można też przesyłać na adres public-agwg-comments@w3.org . Komentarze na temat rekomendacji WCAG 2.1 nie będą powodować zmian w tej wersji wytycznych. Mogą jednak zostać uwzględnione w erracie lub przyszłych wersjach WCAG. Grupa Robocza nie przewiduje formalnych odpowiedzi na komentarze. Lista zgłoszonych problemów oraz Archiwum dyskusji na listach mailingowych AG WG są publicznie dostępne. Grupa Robocza może wziąć pod uwagę komentarze dotyczące niniejszego dokumentu w przyszłości.

Ten dokument został opublikowany przez Accessibility Guidelines Working Group (Grupę Roboczą Wytycznych dla Dostępności) jako rekomendacja.

Zobacz raport Grupy Roboczej z wdrożenia .

Niniejszy dokument został stworzony zgodnie z Polityką Patentową W3C . W3C prowadzi pełną listę zgłoszonych publicznie patentów odnośnie tego dokumentu. Powyższa strona zawiera również instrukcje zgłaszania patentu. Osoby, które twierdzą, iż posiadają wiedzę na temat patentów zawierających istotne roszczenia (Essential Claim(s)) powinny zgłosić takie informacje, zgodnie z Rozdziałem 6 Polityki Patentowej Konsorcjum W3C .

Niniejszy dokument podlega dokumentowi procesowemu W3C z 1 lutego 2018 r.

Wprowadzenie

Niniejsza sekcja pełni funkcję informacyjną.

1. Kontekst WCAG 2

„Wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1” określają, w jaki sposób zwiększyć dostępność treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Mowa tutaj o wielu rodzajach niepełnosprawności: ze względu na wzrok, słuch, kłopoty z mową, trudności w uczeniu się, ograniczenia poznawcze, ruchowe, lingwistyczne czy też neurologiczne. Chociaż wytyczne poruszają szereg zagadnień, nie jest możliwe, aby odpowiadały szczegółowo na potrzeby wszystkich możliwych rodzajów, stopni niepełnosprawności, czy też niepełnosprawności złożonych. Wytyczne pozwalają jednak tworzyć bardziej użyteczne treści, zarówno dla starszych użytkowników, których sprawność zmienia się wraz z wiekiem, jak i dla każdego innego użytkownika.

WCAG 2.1 zostały opracowane zgodnie z procedurami W3C , we współpracy z osobami indywidualnymi oraz różnymi organizacjami z całego świata. Celem było stworzenie wspólnego standardu dostępności treści internetowych, który spełniałby oczekiwania użytkowników, firm czy administracji państwowej w różnych krajach.

WCAG 2.1 opierają się na WCAG 2.0 [ WCAG20 ], które z kolei opierają się na WCAG 1.0 [ WAI-WEBCONTENT ] i są przeznaczone do szerokiego zastosowania w różnych technologiach internetowych zarówno teraz, jak i w przyszłości. Zostały one skonstruowane w sposób, który - dzięki kombinacji narzędzi automatycznych i oceny dokonywanej przez człowieka - pozwala na sprawdzenie ich spełnienia. Na stronie „ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview ”, znajduje się więcej informacji ogólnych na temat wytycznych WCAG.

Przy określaniu dodatkowych kryteriów dotyczących niepełnosprawności poznawczych, językowych i związanych z uczeniem się, napotkano istotne wyzwania, w tym spowodowane krótkim harmonogramem prac, a także wyzwania w osiągnięciu konsensusu w zakresie testowalności, możliwości wdrożenia i rozpatrzenia propozycji na forum międzynarodowym. Prace w tej dziedzinie będą kontynuowane w przyszłych wersjach WCAG. Zachęcamy autorów do zapoznania się z naszymi dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi poprawy integracji osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z trudnościami w uczeniu się i poznawaniu, osób słabowidzących i innych .

Dostępność sieci nie jest uzależniona jedynie od treści stron internetowych, ale również od dostępnych przeglądarek internetowych czy innych programów stosowanych przez użytkownika. Ważną rolę w dostępności spełniają również narzędzia do tworzenia treści. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na następujących stronach:

2. Warstwy wytycznych WCAG 2.1

Osoby indywidualne i organizacje, które korzystają z wytycznych WCAG 2.1 to różnorodna grupa, obejmująca między innymi osoby projektujące serwisy internetowe, decydentów, nabywców usług, nauczycieli czy studentów. Aby sprostać różnym potrzebom tych grup odbiorców, stworzono kilka warstw wytycznych, w tym zasady ogólne, wytyczne, mierzalne kryteria sukcesu, bogaty zbiór wystarczających technik, technik dodatkowych oraz udokumentowane, często występujące błędy, poparte przykładami, odnośnikami do zasobów i fragmentami kodu źródłowego.

Wszystkie powyższe warstwy (zasady, wytyczne, kryteria sukcesu, techniki wystarczające i dodatkowe) uzupełniają się wzajemnie i wskazują, w jaki sposób tworzyć bardziej dostępne treści internetowe. Wykonawcom i autorom treści doradza się stosowanie w miarę możliwości wszystkich warstw, w tym także technik dodatkowych, aby zaspokoić potrzeby jak najszerszej grupy użytkowników. Należy pamiętać, że nawet treści, która są zgodne na najwyższym (AAA) poziomie, nie będą dostępne dla osób ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, czy też z niepełnosprawnością złożoną, szczególnie w zakresie problemów z uczeniem się oraz zrozumieniem języka.

Zachęca się wykonawców i autorów treści do zastosowania szerokiego zakresu technik, w tym technik dodatkowych, ale także do poszukiwania najlepszych praktyk stosowanych w danym momencie rozwoju Internetu, aby treści były w możliwie największym stopniu dostępne dla osób z różnymi dysfunkcjami. Metadane mogą pomóc użytkownikom w znalezieniu treści najbardziej dostosowanych do ich potrzeb.

3. Dokumenty uzupełniające WCAG 2.1

WCAG 2.1 są sformułowane w taki sposób, aby odpowiedzieć na oczekiwania tych, którzy potrzebują stabilnej dokumentacji technicznej — punktu odniesienia do zasad dostępności. Pozostałe dokumenty, zwane tu dokumentami uzupełniającymi, opierają się na WCAG 2.1 i spełniają inne ważne funkcje. W odróżnieniu od samego WCAG 2.1, mogą być aktualizowane gdy zaistnieje potrzeba wdrażania WCAG 2.1 w nowych technologiach internetowych. Do dokumentów uzupełniających należą:

 1. How to Meet WCAG ” (Jak spełnić WCAG) — Konfigurowalna i aktualizowana na bieżąco lista odniesień (referencji) do WCAG 2.1. zawierająca wszystkie wytyczne, kryteria sukcesu i techniki, z których mogą korzystać autorzy podczas opracowywania i oceny treści internetowych. Obejmuje zarówno treści WCAG 2.0, jak i WCAG 2.1. Można je filtrować na wiele sposobów, aby autorzy mogli się skupić na odpowiednich treściach.
 2. Understanding WCAG ” (Zrozumienie WCAG 2.1) — przewodnik ułatwiający zrozumienie i wdrożenie WCAG 2.1. Do każdej wytycznej i kryterium sukcesu WCAG 2.1 powstał krótki poradnik pomagający zrozumieć ich kluczowe aspekty.
 3. Techniques for WCAG 2.1 ” (Techniki dla WCAG 2.1) — zbiór technik oraz często występujących błędów. Każdy z elementów przedstawiony jest w osobnym dokumencie, zawierającym opis, przykłady, kody źródłowe oraz testy.
 4. The WCAG Documents ” (Dokumenty WCAG) — opis dokumentów technicznych WCAG 2.1 w postaci wykresu. Pokazuje, w jaki sposób są one ze sobą powiązane.

W dokumencie „ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview ” (Omówienie Wytycznych dla dostępności internetowej), umieszczono opis materiałów powiązanych z WCAG 2.1, w tym materiały edukacyjne związane z WCAG 2. Materiały dodatkowe, obejmujące takie tematy, jak analiza kosztów i korzyści (business case) w zakresie dostępności, propozycje planowania wdrażania wytycznych dostępności oraz kwestie prawne dotyczące dostępności znajdują się na stronie WAI Resources (Omówienie zasobów WAI).

4. Wymagania dotyczące WCAG 2.1

WCAG 2.1 spełniają zestaw wymagań dotyczących WCAG 2.1 , które z kolei odziedziczyły wymagania dotyczące WCAG 2.0. Wymagania tworzą ogólne ramy wytycznych i zapewniają zgodność wsteczną. Grupa Robocza zastosowała również mniej formalny zestaw kryteriów akceptacji dla kryteriów sukcesu, aby zapewnić, że kryteria sukcesu są podobne pod względem stylu i jakości do tych zawartych w WCAG 2.0. Wymagania ograniczały to, co mogło być ujęte w WCAG 2.1. To ograniczenie było konieczne, aby zachować charakter wydania WCAG 2.1 jako wydania punktowego WCAG 2.

5. Porównanie z WCAG 2.0

WCAG 2.1 zostały zainicjowane, aby ulepszyć wytyczne dotyczące dostępności dla trzech głównych grup: użytkowników z zaburzeniami funkcji poznawczych lub uczenia się, użytkowników ze słabym wzrokiem oraz użytkowników z niepełnosprawnościami powodującymi problemy w korzystaniu z urządzeń przenośnych. Zaproponowano i oceniono wiele sposobów zaspokojenia tych potrzeb, a Grupa Robocza dopracowała ich zestaw. Wymagania strukturalne odziedziczone po WCAG 2.0, jasność i wpływ propozycji, a także przyjęty harmonogram prac, doprowadziły do powstania ostatecznego zestawu kryteriów sukcesu zawartych w niniejszej wersji. Grupa Robocza uważa, że WCAG 2.1 stopniowo rozwija wytyczne dla dostępności treści internetowych we wszystkich tych obszarach, ale podkreśla, że te wytyczne nie zaspokajają wszystkich potrzeb użytkowników.

WCAG 2.1 są oparte na WCAG 2.0 i są z nim kompatybilne wstecznie, co oznacza, że ​​strony internetowe zgodne z WCAG 2.1 są również zgodne z WCAG 2.0. Autorzy, którzy są zobowiązani przez polityki swoich organizacji do zgodności z WCAG 2.0, będą mogli aktualizować treści do WCAG 2.1 bez utraty zgodności z WCAG 2.0. Autorzy przestrzegający obu zestawów wytycznych powinni zdawać sobie sprawę z następujących różnic:

5.1 Nowe funkcje w WCAG 2.1

WCAG 2.1 rozszerza WCAG 2.0, dodając nowe kryteria sukcesu, wspierające je definicje, wytyczną organizującą nowe kryteria sukcesu dodatków oraz kilka dodatków do sekcji zgodności. To podejście addytywne pomaga wyjaśnić, że strony, które są zgodne z WCAG 2.1, są również zgodne z WCAG 2.0, spełniając tym samym wymagania zgodności specyficzne dla WCAG 2.0. Grupa Robocza ds. Wytycznych dla Dostępności zaleca, aby strony przyjęły WCAG 2.1 jako nowy cel zgodności, nawet jeśli formalne zobowiązania wspominają WCAG 2.0, aby zapewnić lepszą dostępność i wyprzedzić przyszłe zmiany polityki.

W WCAG 2.1. pojawiły się nowe kryteria sukcesu, a mianowicie:

Wiele z tych kryteriów sukcesu odnosi się do nowych terminów, które zostały również dodane do słownika i stanowią część normatywnych wymagań kryteriów sukcesu.

W części 5. Zgodność została dodana trzecia uwaga na temat wariantów stron, a w części Opcjonalne składniki deklaracji zgodności do odczytu maszynowego została dodana opcja metadanych.

5.2 Numeracja w WCAG 2.1

Aby uniknąć zamieszania w narzędziach, dla których ważna jest kompatybilność wsteczna z WCAG 2.0, nowe kryteria sukcesu w WCAG 2.1 zostały dołączone na końcu zestawu kryteriów sukcesu w ramach ich wytycznych. Pozwoliło to uniknąć konieczności zmiany numeracji części kryteriów sukcesu z WCAG 2.0, co byłoby spowodowane wstawianiem nowych kryteriów sukcesu między istniejącymi kryteriami sukcesu w wytycznych. Spowodowało to, że kryteria sukcesu w każdej z wytycznych nie są już pogrupowane według poziomu zgodności. Kolejność kryteriów sukcesu w ramach każdej wytycznej nie oznacza informacji o poziomie zgodności; wskazuje to tylko wskaźnik poziomu zgodności (A / AA / AAA) przy samym kryterium sukcesu. W dokumencie WCAG 2.1 Quick Reference można przeglądać kryteria sukcesu pogrupowane według poziomu zgodności oraz wielu innych opcji filtrowania i sortowania.

5.3 Zgodność z WCAG 2.1

WCAG 2.1 wykorzystują ten sam model zgodności co WCAG 2.0 z kilkoma dodatkami, które opisano w sekcji 5. Zgodność . Zakłada się, że witryny zgodne z WCAG 2.1 są również zgodne z WCAG 2.0, co oznacza, że ​​spełniają wymagania wszystkich zasad odnoszących się do WCAG 2.0, a jednocześnie lepiej spełniają potrzeby użytkowników we współczesnej sieci internetowej.

6. Późniejsze wersje wytycznych dotyczących dostępności

Równolegle z WCAG 2.1 Grupa Robocza ds. Wytycznych dla Dostępności opracowuje kolejną ważną wersję wytycznych dla dostępności. Przewiduje się, że rezultatem tych prac będzie bardziej znacząca restrukturyzacja wytycznych dla dostępności internetowej, niż byłoby to realne w przypadku wydania punktowego WCAG 2. Prace prowadzone są zgodnie z ukierunkowaną na badania, skoncentrowaną na użytkownikach metodologią projektowania, aby zapewnić najbardziej efektywny i elastyczny wynik, w tym role związane z tworzeniem treści, obsługą programu użytkownika i obsługą narzędzi tworzenia treści. Jest to wysiłek wieloletni, dlatego też WCAG 2.1 są potrzebne jako tymczasowy środek zapewnienia zaktualizowanych wytycznych dla dostępności internetowej, aby odzwierciedlić zmiany w sieci internetowej od czasu publikacji WCAG 2.0. Grupa Robocza może również opracować dodatkowe wersje tymczasowe, kontynuując prace nad WCAG 2.2, aby zapewnić dodatkowe wsparcie do czasu, zanim zostanie ukończona kolejna główna wersja.

1. Postrzegalność

Przedstawiaj użytkownikom informacje i komponenty interfejsu w sposób dostrzegalny dla ich zmysłów.

Wytyczna 1.1 Alternatywa tekstowa

Zapewnij tekstowe zamienniki wszystkich treści nietekstowych, aby można je było zamienić na inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub prostszy język).

Kryterium sukcesu 1.1.1 Treść nietekstowa

(Poziom A)

Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi mają swoją tekstową alternatywę , która służy tym samym celom, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:

Kontrolki i wprowadzanie danych przez użytkownika

Jeśli treść nietekstowa jest kontrolką użytkownika lub polem wprowadzania danych, posiada wtedy nazwę opisującą jej przeznaczenie. ( Kryterium sukcesu 4.1.2 podaje dodatkowe wymagania dotyczące kontrolek oraz wprowadzania danych przez użytkownika.)

Multimedia

Jeśli treścią nietekstową są media oparte na czasie, wtedy alternatywa tekstowa zawiera przynajmniej opisowe określenie treści nietekstowej. ( Wytyczna 1.2 podaje dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o media.)

Test

Jeśli treść nietekstowa jest testem lub ćwiczeniem, które utraciłoby swój sens ze względu na przedstawienie tej samej treści w postaci tekstu , wtedy alternatywa w postaci tekstu podawać powinna przynajmniej opis pozwalający zrozumieć przeznaczenie treści nietekstowej.

Odczucie zmysłowe

Jeśli treść nietekstowa ma za zadanie przede wszystkim tworzyć konkretne odczucie zmysłowe , wtedy alternatywa w postaci tekstu jest opisem pozwalającym zrozumieć przeznaczenie treści nietekstowej.

CAPTCHA

Jeśli celem treści nietekstowej jest potwierdzenie, że do treści ma dostęp człowiek, a nie komputer, wtedy dostarcza się alternatywę w postaci tekstu, która identyfikuje oraz opisuje cel treści nietekstowej. Dostarcza się również alternatywnych zabezpieczeń typu CAPTCHA, dostosowanych do różnych możliwości percepcji użytkowników, uwzględniając różne rodzaje niepełnosprawności.

Cele dekoracyjne, formatowanie, treść niewidoczna

Jeśli treść nietekstowa pełni funkcję czysto dekoracyjną , używana jest do formatowania wizualnego lub też nie jest przedstawiana użytkownikowi, powinna być wdrożona w sposób umożliwiający technologiom wspomagającym jej zignorowanie.

Wytyczna 1.2 Multimedia

Zapewnij rozwiązania alternatywne dla mediów opartych na czasie.

Kryterium sukcesu 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)

(Poziom A)

Dla mediów nagranych w systemie tylko audio lub tylko wideo stosuje się następujące zasady, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nagranie audio lub wideo jest alternatywą dla tekstu i w taki sposób jest oznaczone:

Alternatywa dla audio

Zapewniona jest alternatywa tekstowa dla nagrań dźwiękowych przedstawiająca tę samą treść, co nagranie audio.

Alternatywa dla wideo

Zapewniona jest alternatywa tekstowa albo audiodeskrypcja dla nagrań zawierających tylko wideo przedstawiająca tę samą treść, co nagranie wideo.

Kryterium sukcesu 1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie)

(Poziom A)

Do wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone, zapewnione są napisy rozszerzone .

Kryterium sukcesu 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)

(Poziom A)

Zapewniona jest alternatywa dla multimediów lub audiodeskrypcja dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.

Kryterium sukcesu 1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo)

(Poziom AA)

Do wszystkich treści audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) przekazywanych na żywo zapewnione są napisy rozszerzone .

Kryterium sukcesu 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)

(Poziom AA)

Zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych .

Kryterium sukcesu 1.2.6 Język migowy (nagranie)

(Poziom AAA)

Zapewnione jest tłumaczenie w języku migowym wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz).

Kryterium sukcesu 1.2.7 Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie)

(Poziom AAA)

Jeśli przerwy w ścieżce dźwiękowej nagrania nie pozwalają na zamieszczenie audiodeskrypcji przekazującej sens treści w wystarczającym stopniu, dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) zapewniona jest rozszerzona audiodeskrypcja .

Kryterium sukcesu 1.2.8 Alternatywa dla mediów (nagranie)

(Poziom AAA)

Zapewniona jest alternatywa dla wszystkich nagrań w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) oraz dla wszystkich nagrań tylko wideo (sam obraz).

Kryterium sukcesu 1.2.9 Tylko audio (na żywo)

(Poziom AAA)

Zapewniona jest alternatywa dla multimediów przedstawiająca informacje takie same, jak w przekazie tylko audio na żywo .

Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji

Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby bez utraty informacji czy struktury.

Kryterium sukcesu 1.3.1 Informacje i relacje

(Poziom A)

Informacje, struktura oraz relacje między treściami przekazywane poprzez prezentację mogą być odczytane przez program komputerowy lub istnieją w postaci tekstu.

Kryterium sukcesu 1.3.2 Zrozumiała kolejność

(Poziom A)

Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści — prawidłowa kolejność odczytu musi być określona programowo .

Kryterium sukcesu 1.3.3 Właściwości zmysłowe

(Poziom A)

Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich jak: kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk.

Uwaga

Uwaga: Wymagania dotyczące koloru można znaleźć w Wytycznej 1.4 .

Kryterium sukcesu 1.3.4 Orientacja

(Poziom AA)

Treść nie ogranicza swojego widoku i działania do jednej orientacji wyświetlania, takiej jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlania jest istotna .

Uwaga

Przykłady, w których szczególna orientacja wyświetlacza może mieć zasadnicze znaczenie, to np. czek bankowy, aplikacja na pianino, slajdy do projektora czy telewizora lub treść rzeczywistości wirtualnej, gdy treść nie musi być ograniczona do orientacji poziomej lub pionowej.

Kryterium sukcesu 1.3.5 Określenie pożądanej wartości

(Poziom AA)

Cel każdego pola zbierającego informacje o użytkowniku może być programowo określony , gdy:

Kryterium sukcesu 1.3.6 Określenie przeznaczenia

(Poziom AAA)

W treściach zaimplementowanych przy użyciu języków znaczników przeznaczenie komponentów interfejsu użytkownika , ikon i obszarów kluczowych może zostać określone programowo .

Wytyczna 1.4 Rozróżnialność

Ułatwiaj oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.

Kryterium sukcesu 1.4.1 Użycie koloru

(Poziom A)

Kolor nie jest wykorzystywany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji, wskazywania czynności do wykonania lub oczekiwania na odpowiedź, czy też wyróżniania elementów wizualnych.

Uwaga

To kryterium sukcesu dotyczy szczególnie percepcji koloru. Inne formy percepcji zostały omówione w Wytycznej 1.3 , w tym programowy dostęp do koloru oraz inne rodzaje zaprogramowania prezentacji wizualnej.

Kryterium sukcesu 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku

(Poziom A)

Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, istnieje mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania albo mechanizm kontrolujący poziom głośności niezależnie od poziomu głośności całego systemu.

Uwaga

Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu, może utrudnić użytkownikowi odczytanie całej strony, wszelkie treści na stronie (bez względu na to, czy spełniają inne kryteria sukcesu, czy nie) muszą spełnić niniejsze kryterium. Więcej informacji: 5 Spełnienie wymagań: Bez zakłóceń .

Kryterium sukcesu 1.4.3 Kontrast (minimum)

(Poziom AA)

Wizualna prezentacja tekstu lub obrazu tekstu posiada współczynnik kontrastu wynoszący przynajmniej 4.5:1, poza następującymi wyjątkami:

Duży tekst

Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 3:1;

Incydentalne

Tekst lub obrazy tekstu, które są częścią nieaktywnego komponentu interfejsu użytkownika , które są czystą dekoracją , które nie są widoczne lub które są częścią obrazu zawierającego inne istotne treści wizualne, nie wymagają minimalnego kontrastu;

Logotyp

Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu (marki), nie wymaga minimalnego kontrastu.

Kryterium sukcesu 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu

(Poziom AA)

Oprócz napisów rozszerzonych oraz obrazów tekstu , rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności.

Kryterium sukcesu 1.4.5 Obrazy tekstu

(Poziom AA)

Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst , a nie obraz tekstu , z wyjątkiem następujących sytuacji:

Możliwy do dostosowania

Obraz tekstu może być dostosowany wizualnie do wymagań użytkownika;

Istotny

Prezentacja tekstu w postaci graficznej jest istotna dla zrozumienia przekazywanej informacji.

Uwaga

Logotyp (tekst będący częścią logo lub nazwy własnej produktu) jest uznawany za istotny.

Kryterium sukcesu 1.4.6 Kontrast (wzmocniony)

(Poziom AAA)

Wizualna prezentacja tekstu lub obrazu tekstu posiada współczynnik kontrastu wynoszący przynajmniej 7:1, poza następującymi wyjątkami:

Duży tekst

Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 4,5:1;

Incydentalne

Tekst lub obrazy tekstu, które są częścią nieaktywnego komponentu interfejsu użytkownika , które są czystą dekoracją , które nie są widoczne lub które są częścią obrazu zawierającego inne istotne treści wizualne, nie wymagają wzmocnionego kontrastu;

Logotyp

Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu (marki), nie wymaga wzmocnionego kontrastu.

Kryterium sukcesu 1.4.7 Niska głośność lub bez dźwięków w tle

(Poziom AAA)

Dla nagranej treści tylko audio , która (1) na pierwszym planie zawiera głównie mowę, (2) nie jest dźwiękową CAPTCHA lub logo w postaci dźwiękowej, oraz (3) nie jest wokalizacją mającą na celu głównie ekspresję muzyczną, np. w przypadku śpiewu lub rapu, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest spełnione:

Bez treści w tle

Nagranie audio nie zawiera dźwięków tła.

Możliwość wyłączenia

Dźwięki tła mogą zostać wyłączone.

20 dB

Głośność dźwięków tła jest przynajmniej o 20 decybeli mniejsza, niż głośność mowy, która stanowi główną treść nagrania, z wyjątkiem okazyjnych, jedno– lub dwusekundowych dźwięków tła.

Uwaga

Z definicji terminu „decybel” wynika, iż dźwięki tła spełniające powyższy wymóg będą 4 razy cichsze od głównej treści nagrania.

Kryterium sukcesu 1.4.8 Prezentacja wizualna

(Poziom AAA)

Dla wizualnego przedstawienia bloków tekstu , istnieje mechanizm , za pomocą którego można osiągnąć, co następuje:

 • Kolory na pierwszym planie oraz kolory tła mogą być zmienione przez użytkownika.
 • Szerokość nie przekracza 80 znaków (40 w przypadku alfabetów: chińskiego, japońskiego i koreańskiego).
 • Tekst nie jest wyjustowany (tzn. wyrównany do prawego i lewego marginesu).
 • Odstępy między wierszami w akapitach wynoszą przynajmniej 1,5 wysokości linii, a odległość między akapitami jest przynajmniej 1,5 razy większa niż ta pomiędzy wierszami.
 • Rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających, nie wymagając od użytkownika, chcącego odczytać cały wiersz, przesuwania tekstu w poziomie przy zmaksymalizowanym oknie ekranu .

Kryterium sukcesu 1.4.9 Obrazy tekstu (bez wyjątków)

(Poziom AAA)

Obrazy tekstu są wykorzystywane jedynie w celach czysto dekoracyjnych lub też w przypadkach, gdy taka prezentacja tekstu jest istotna dla przekazywanej informacji.

Uwaga

Logotyp (tekst będący częścią logo lub nazwy własnej produktu) jest uznawany za istotny.

Kryterium sukcesu 1.4.10 Dopasowanie do ekranu

(Poziom AA)

Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach dla:

 • Pionowego przewijania treści o szerokości odpowiadającej 320 pikselom CSS ;
 • Poziomego przewijania treści na wysokości odpowiadającej 256 pikselom CSS .

Wyjątkiem są te części treści, które wymagają dwuwymiarowego układu ze względu na sposób używania lub znaczenie.

Uwaga

320 pikseli CSS odpowiada początkowej szerokości obszaru roboczego 1280 pikseli CSS przy 400% powiększeniu. Dla treści internetowych, które są przeznaczone do przewijania w poziomie (np. z tekstem pionowym), 256 pikseli CSS odpowiada początkowej wysokości obszaru roboczego 1024 pikseli CSS z 400% powiększeniem.

Uwaga

Przykładami treści, które wymagają dwuwymiarowego układu są obrazy prezentujące np. mapy i diagramy, wideo, gry, prezentacje, tabele danych (nie poszczególne komórki) oraz interfejsy, w których konieczne jest zachowanie pasków narzędzi w widoku podczas manipulacji treścią. Dopuszczalne jest zapewnienie przewijania dwuwymiarowego dla takich części treści.

Kryterium sukcesu 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych

(Poziom AA)

Wizualna prezentacja następujących elementów ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 względem sąsiednich kolorów:

Komponenty interfejsu użytkownika
Informacje wizualne wymagane do identyfikacji komponentów interfejsu użytkownika i ich stanów , z wyjątkiem nieaktywnych składników lub gdy wygląd komponentu jest określony przez agenta użytkownika i nie jest modyfikowany przez autora;
Obiekty graficzne
Części grafiki wymagane do zrozumienia treści, z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretna prezentacja grafiki ma istotne znaczenie dla przekazywanych informacji.

Kryterium sukcesu 1.4.12 Odstępy w tekście

(Poziom AA)

W treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych właściwości stylu , nie następuje utrata żadnych treści lub funkcjonalności, gdy tekst ustawiony zostanie tak, aby uwzględniał wszystkie poniższe parametry oraz gdy wprowadzone zostaną zmiany w jakiejkolwiek innej właściwości stylu:

 • Wysokość linii (odstęp między wierszami) do co najmniej 1,5-krotności rozmiaru czcionki;
 • Odstęp między akapitami co najmniej 2 razy większy od rozmiaru czcionki;
 • Odstępy między literami (tracking) do co najmniej 0,12-krotności rozmiaru czcionki;
 • Odstępy między wyrazami do co najmniej 0,16 wielkości czcionki.

Wyjątek: Języki naturalne i skrypty, które nie wykorzystują jednej lub więcej z tych właściwości stylu tekstowego w tekście pisanym, mogą być zgodne przy użyciu tylko tych właściwości, które istnieją dla tej kombinacji języka i skryptu.

Kryterium sukcesu 1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu

(Poziom AA)

Gdy jakaś treść staje się widoczna po otrzymaniu kursora lub fokusu klawiatury, a po ich usunięciu znika, spełnione są poniższe warunki:

Odrzucone
Istnieje mechanizm umożliwiający odrzucenie dodatkowej treści bez przesuwania wskaźnika myszy lub fokusu klawiatury, chyba że dodatkowa treść przekazuje błąd wprowadzanych danych lub nie przesłania ani nie zastępuje innej treści;
Wskazywane
Jeśli wskaźnik myszy (hover) może wyzwolić dodatkową treść, wówczas wskaźnik może zostać przeniesiony na dodatkową treść bez znikania dodatkowej treści;
Trwałe
Dodatkowa treść pozostaje widoczna do momentu usunięcia wyzwalacza aktywacji lub fokusu, użytkownik odrzuca go lub jego informacje nie są już ważne.

Wyjątek: Wizualna prezentacja dodatkowej treści jest kontrolowana przez program użytkownika i nie jest modyfikowana przez autora.

Uwaga

Przykłady dodatkowej treści kontrolowanej przez program użytkownika obejmują podpowiedzi przeglądarki utworzone przy użyciu atrybutu HTML title .

Uwaga

Niestandardowe podpowiedzi, podmenu i inne niemodalne wyskakujące okienka wyświetlane w dymku i fokusie to przykłady dodatkowej treści objętej tym kryterium.

2. Funkcjonalność

Zapewnij, aby komponenty interfejsu użytkownika i nawigacja były możliwe do użycia.

Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury

Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Kryterium sukcesu 2.1.1 Klawiatura

(Poziom A)

Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana funkcja wymaga wprowadzenia informacji przez użytkownika w oparciu o ścieżkę ruchów, a nie w oparciu o punkty końcowe wejścia.

Uwaga

Ten wyjątek dotyczy danej funkcji, a nie techniki wprowadzania danych. Na przykład, jeśli do wprowadzania tekstu używa się pisma odręcznego, technika wprowadzania (pismo odręczne) wymaga wprowadzenia informacji w oparciu o ścieżkę, jednak powiązana z tym funkcja (wprowadzenie tekstu) już tego nie wymaga.

Uwaga

To nie powinno blokować ani ograniczać użycia interfejsu innymi metodami niż klawiatura, np. za pomocą myszki.

Kryterium sukcesu 2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę

(Poziom A)

Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu treści za pomocą interfejsu klawiatury , to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, a jeśli wymagane jest użycie czegoś więcej niż tylko strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod wyjścia, użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu.

Uwaga

Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała treść danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań 5: Bez zakłóceń .

Kryterium sukcesu 2.1.3 Klawiatura (bez wyjątków)

(Poziom AAA)

Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy.

Kryterium sukcesu 2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe

(Poziom A)

Jeśli skrót klawiaturowy jest zaimplementowany w treści tylko przy użyciu jednego znaku (litery, w tym wielkiej i małej, cyfry lub symbolu), to przynajmniej jedno z poniższych jest prawdziwe:

Wyłączanie
Istnieje mechanizm wyłączania skrótu;
Mapowanie
Istnieje mechanizm zmiany mapowania skrótu w celu użycia jednego lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (np. Ctrl, Alt, itp.);
Aktywny tylko po otrzymaniu fokusu
Skrót klawiaturowy dla komponentu interfejsu użytkownika jest aktywny tylko wtedy, gdy ten komponent ma fokus.

Wytyczna 2.2 Wystarczający czas

Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.

Kryterium sukcesu 2.2.1 Dostosowanie czasu

(Poziom A)

Gdy czas korzystania z treści jest ograniczany, spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Wyłączenie

Użytkownik może wyłączyć limit czasowy, zanim czas upłynie; lub

Dostosowanie

Użytkownik może swobodnie dostosować limit czasowy (przynajmniej o wartość 10 razy większą od wartości domyślnej), zanim czas upłynie; lub

Wydłużenie

Użytkownik jest ostrzegany przed upłynięciem limitu czasowego i ma przynajmniej 20 sekund na wydłużenie limitu za pomocą prostej czynności (np. „wciśnij klawisz spacji”) oraz może wydłużyć limit przynajmniej dziesięciokrotnie; lub

Wyjątek dotyczący czasu rzeczywistego

Limit czasowy jest wymaganym komponentem jakiejś czynności w czasie rzeczywistym (np. aukcji) i nie ma możliwości zmiany limitu; lub

Wyjątek dotyczący istoty czynności

Limit czasowy jest istotny i wydłużenie go anulowałoby lub zaburzałoby daną czynność; lub

Wyjątek 20 godzin

Limit czasowy przekracza 20 godzin.

Uwaga

To kryterium sukcesu ma na celu zapewnienie użytkownikowi wystarczającego czasu na wykonanie czynności, bez niespodziewanych zmian treści lub kontekstu, które mogą być wynikiem limitu czasowego. Powinien on być rozpatrywany w połączeniu z kryterium sukcesu 3.2.1 , które nakłada ograniczenia na zmiany treści lub kontekstu w wyniku działania użytkownika.

Kryterium sukcesu 2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie

(Poziom A)

Gdy treść się porusza, migocze , przesuwa lub jest automatycznie aktualizowana, spełnione są wszystkie poniższe warunki:

Poruszanie się, przesuwanie, migotanie

Każdą informację, która porusza się, przesuwa lub miga, a takie działanie (1) włącza się automatycznie, (2) jest widoczne dłużej niż 5 sekund, (3) jest przedstawiane równolegle z inną treścią — użytkownik może wstrzymać , zatrzymać lub ukryć za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba że poruszanie się, przesuwanie lub migotanie jest częścią czynności, w której takie działanie jest istotne , oraz:

Automatyczna aktualizacja

Każdą automatycznie aktualizującą się informację, która (1) włącza się automatycznie oraz (2) jest przedstawiana równolegle z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub kontrolować częstotliwość aktualizacji za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że automatyczna aktualizacja jest częścią takiej czynności, w której takie działanie jest niezbędne.

Uwaga

Wytyczna 2.3 zawiera więcej informacji na temat treści migoczącej lub zawierającej błyski.

Uwaga

Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała zawartość danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań: Bez zakłóceń .

Uwaga

Treść, która jest aktualizowana okresowo przez aplikację lub przesyłana w sposób ciągły do programu użytkownika, nie musi być przechowywana lub przedstawiana w czasie pomiędzy wstrzymaniem a wznowieniem prezentacji, ponieważ może to być technicznie niemożliwe, a w wielu przypadkach mogłoby wprowadzać użytkownika w błąd.

Uwaga

Animacja, która pojawia się w czasie poprzedzającym załadowanie treści, może być uznana za istotną, jeśli wszyscy użytkownicy nie mogą dokonać interakcji w tym czasie oraz jeśli brak wskazania etapu załadowania mógłby wprowadzić użytkownika w błąd lub mogłoby mu się wydawać, że załadowanie treści zostało zawieszone albo przerwane.

Kryterium sukcesu 2.2.3 Bez ograniczeń czasowych

(Poziom AAA)

Ograniczenie czasowe nie jest istotną częścią czynności prezentowanej na stronie, chyba, że są to nieinteraktywne multimedia zsynchronizowane lub wydarzenia w czasie rzeczywistym .

Kryterium sukcesu 2.2.4 Przerywanie

(Poziom AAA)

Przerywanie pracy może być odłożone w czasie lub odrzucone przez użytkownika, chyba że jest to sytuacja wyjątkowa .

Kryterium sukcesu 2.2.5 Ponowne potwierdzenie autentyczności

(Poziom AAA)

Kiedy kończy się czas sesji autoryzowanej przez użytkownika, może on kontynuować czynność bez utraty danych po ponownej autoryzacji.

Kryterium sukcesu 2.2.6 Ostrzeżenie o limicie czasu

(Poziom AAA)

Użytkownicy muszą być ostrzeżeni o limicie czasu bezczynności użytkownika , którego przekroczenie mogłoby spowodować utratę danych, chyba że dane te są przechowywane przez ponad 20 godzin, gdy uczestnik nie podejmie żadnych działań.

Uwaga

Przepisy dotyczące prywatności mogą wymagać wyraźnej zgody użytkownika przed uwierzytelnieniem tożsamości użytkownika i zachowaniem danych użytkownika. W przypadkach, gdy użytkownik jest nieletni, wyraźna zgoda może nie być wymagana w większości jurysdykcji, krajów lub regionów. Przy rozważaniu ochrony danych jako podejścia do spełnienia tego kryterium sukcesu zaleca się konsultacje ze specjalistami ds. prywatności i radcą prawnym.

Wytyczna 2.3 Ataki padaczki

Prezentuj treść tak, aby nie wywoływała napadów padaczkowych.

Kryterium sukcesu 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu

(Poziom A)

Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych .

Uwaga

Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała treść danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań: Bez zakłóceń .

Kryterium sukcesu 2.3.2 Trzy błyski

(Poziom AAA)

Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy.

Kryterium sukcesu 2.3.3 Animacja po interakcji

(Poziom AAA)

Animacja ruchowa wyzwalana przez interakcję może być wyłączona, chyba że animacja jest istotna dla funkcjonalności lub przekazywanych informacji.

Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji

Zapewnij użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.

Kryterium sukcesu 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków

(Poziom A)

Istnieje mechanizm , który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych .

Kryterium sukcesu 2.4.2 Tytuł strony

(Poziom A)

Strony internetowe mają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat.

Kryterium sukcesu 2.4.3 Kolejność fokusu

(Poziom A)

Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie , a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmują fokus w kolejności, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści.

Kryterium sukcesu 2.4.4 Cel łącza (w kontekście)

(Poziom A)

Cel każdego łącza może wynikać z samej treści łącza lub z treści tekstu powiązanego z kontekstem łącza określonym programowo , poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników .

Kryterium sukcesu 2.4.5 Wiele dróg

(Poziom AA)

Istnieje więcej niż jeden sposób umożliwiający zlokalizowanie strony internetowej w zestawie stron internetowych , z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z jej etapów.

Kryterium sukcesu 2.4.6 Nagłówki i etykiety

(Poziom AA)

Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.

Kryterium sukcesu 2.4.7 Widoczny fokus

(Poziom AA)

Każdy interfejs posiadający możliwość obsługi przy pomocy klawiatury ma tryb obsługi, w którym fokus klawiatury jest stale widoczny.

Kryterium sukcesu 2.4.8 Lokalizacja

(Poziom AAA)

Zapewniona jest informacja, w którym miejscu w zestawie stron internetowych znajduje się użytkownik.

Kryterium sukcesu 2.4.9 Cel łącza (z samego łącza)

(Poziom AAA)

Istnieje mechanizm umożliwiający zidentyfikowanie celu każdego łącza z samej jego treści, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników .

Kryterium sukcesu 2.4.10 Nagłówki sekcji

(Poziom AAA)

Nagłówki sekcji są używane do porządkowania treści.

Uwaga

Termin „nagłówek” został tu użyty w swoim ogólnym znaczeniu, obejmując tytuły i inne sposoby przypisywania nagłówków do różnego rodzaju treści.

Uwaga

Powyższe kryterium sukcesu dotyczy sekcji samych tekstów, a nie komponentów interfejsu użytkownika, które omawiane są osobno w ramach kryterium sukcesu 4.1.2 .

Wytyczna 2.5 Metody obsługi

Ułatwiaj użytkownikom obsługę funkcji za pomocą różnych sposobów poza klawiaturą.

Kryterium sukcesu 2.5.1 Gesty dotykowe

(Poziom A)

Wszystkie funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżkach mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce, chyba że istotny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce.

Uwaga

Ten wymóg dotyczy treści internetowych, które interpretują działania dotykowe (tj. nie dotyczy to działań wymaganych do obsługi programu użytkownika (przeglądarki internetowej) lub technologii wspomagającej).

Kryterium sukcesu 2.5.2 Rezygnacja ze wskazania

(Poziom A)

W przypadku funkcjonalności , które są wywoływane za pomocą dotyku jednopunktowego , co najmniej jedno z poniższych twierdzeń jest prawdziwe:

Brak zdarzenia
Naciskanie nie wywołuje jakiejkolwiek części zdarzenia;
Przerwanie lub cofnięcie
Zdarzenie jest zależne od zwolnienia nacisku i istnieje mechanizm , którym można je przerwać lub cofnąć po zwolnieniu nacisku;
Odwrócenie zdarzenia
Zwolnienie nacisku cofa wywołane zdarzenie i przywraca stan sprzed zdarzenia;
Istotne
Wciśnięcie jest niezbędne do wywołania zdarzenia.
Uwaga

Funkcje emulujące naciśnięcie klawiszy klawiatury lub klawiatury numerycznej są uważane za niezbędne.

Uwaga

Ten wymóg dotyczy treści internetowych, które interpretują działania dotykowe (tj. nie dotyczy to działań wymaganych do obsługi programu użytkownika lub technologii wspomagającej).

Kryterium sukcesu 2.5.3 Etykieta w nazwie

(Poziom A)

W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obrazy tekstu , nazwa zawiera tekst, który jest prezentowany wizualnie.

Uwaga

Najlepszą praktyką jest umieszczenie tekstu etykiety na początku nazwy.

Kryterium sukcesu 2.5.4 Aktywowanie ruchem

(Poziom A)

Funkcjonalność , którą można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika, można również obsługiwać za pomocą komponentów interfejsu użytkownika , a reagowanie na ruch można wyłączyć, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

Obsługiwany interfejs
Ruch służy do obsługi funkcjonalności poprzez interfejs obsługiwany przez dostępność ;
Istotny
Ruch jest niezbędny dla funkcji, a to spowodowałoby unieważnienie działania.

Kryterium sukcesu 2.5.5 Rozmiar celu dotykowego

(Poziom AAA)

Rozmiar celu punktu dotykowego wynosi co najmniej 44 na 44 piksele CSS , chyba że:

Odpowiednik
Cel jest dostępny za pośrednictwem równoważnego łącza lub kontrolki na tej samej stronie, która ma co najmniej 44 na 44 piksele CSS;
Śródliniowe
Cel znajduje się w zdaniu lub w bloku tekstu;
Kontrola programu użytkownika
Rozmiar obiektu docelowego jest określony przez program użytkownika (przeglądarkę) i nie jest modyfikowany przez autora;
Istotny
Szczególna prezentacja celu ma istotne znaczenie dla przekazywanych informacji.

Kryterium sukcesu 2.5.6 Równoległy mechanizm wprowadzania danych

(Poziom AAA)

Treści internetowe nie ograniczają możliwości korzystania z trybów wprowadzania danych dostępnych na platformie, z wyjątkiem sytuacji, w których ograniczenie jest istotne , wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa treści lub wymagane do przestrzegania ustawień użytkownika.

3. Zrozumiałość

Zadbaj o to, aby informacje i obsługa interfejsu były zrozumiałe.

Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania

Twórz treści możliwe do odczytania i zrozumienia.

Kryterium sukcesu 3.1.1 Język strony

(Poziom A)

Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy .

Kryterium sukcesu 3.1.2 Język części

(Poziom AA)

Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy , z wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście.

Kryterium sukcesu 3.1.3 Nietypowe słowa

(Poziom AAA)

Istnieje mechanizm , za pomocą którego można sprawdzić definicje słów użytych w nietypowy lub ograniczony sposób , w tym idiomów i żargonu .

Kryterium sukcesu 3.1.4 Skróty

(Poziom AAA)

Istnieje mechanizm , za pomocą którego można sprawdzić znaczenie skrótów .

Kryterium sukcesu 3.1.5 Poziom umiejętności czytania

(Poziom AAA)

Jeśli dany tekst, po usunięciu nazw własnych i tytułów, wymaga umiejętności czytania na poziomie wyższym niż poziom gimnazjalny , istnieje dodatkowa treść wyjaśniająca lub oddzielna wersja, która nie wymaga większych umiejętności czytania.

Kryterium sukcesu 3.1.6 Wymowa

(Poziom AAA)

Istnieje mechanizm , za pomocą którego można sprawdzić wymowę słów, których znaczenie jest niejasne w danym kontekście bez znajomości ich wymowy.

Wytyczna 3.2 Przewidywalność

Twórz strony internetowe tak, aby otwierały się, wyglądały i działały w sposób przewidywalny.

Kryterium sukcesu 3.2.1 Po otrzymaniu fokusu

(Poziom A)

Przyjęcie fokusu przez dowolny komponent interfejsu użytkownika nie powoduje nieoczekiwanej zmiany kontekstu .

Kryterium sukcesu 3.2.2 Podczas wprowadzania danych

(Poziom A)

Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu , chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu, zanim zaczął korzystać z komponentu.

Kryterium sukcesu 3.2.3 Spójna nawigacja

(Poziom AA)

Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach internetowych w ramach jednego zestawu stron internetowych , występują w tej samej względnej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane, chyba że zmiana jest inicjowana przez użytkownika.

Kryterium sukcesu 3.2.4 Spójna identyfikacja

(Poziom AA)

Komponenty, które mają tę samą funkcjonalność w ramach jednego zestawu stron internetowych , są w taki sam sposób zidentyfikowane.

Kryterium sukcesu 3.2.5 Zmiana na żądanie

(Poziom AAA)

Zmiany kontekstu inicjowane są tylko na żądanie użytkownika lub istnieje mechanizm pozwalający na wyłączenie takich zmian.

Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

Pomagaj użytkownikom unikać błędów i je korygować.

Kryterium sukcesu 3.3.1 Identyfikacja błędu

(Poziom A)

Jeśli automatycznie zostanie wykryty błąd wprowadzania danych , system wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu w postaci tekstu.

Kryterium sukcesu 3.3.2 Etykiety lub instrukcje

(Poziom A)

Gdy w treści wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje.

Kryterium sukcesu 3.3.3 Sugestie korekty błędów

(Poziom AA)

Jeśli automatycznie zostanie wykryty błąd wprowadzania danych i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie, chyba, że zagrażałoby to bezpieczeństwu treści lub zmieniło jej cel.

Kryterium sukcesu 3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)

(Poziom AA)

W przypadku stron internetowych, które powodują zobowiązania prawne, albo na których użytkownik przeprowadza transakcje finansowe, modyfikuje lub usuwa dane w systemach przechowywania danych, nad którymi ma kontrolę, albo udziela odpowiedzi na testy, co najmniej jedna z poniższych informacji jest prawdziwa:

Odwracalność
Wprowadzenie danych jest odwracalne.
Sprawdzanie
Dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek.
Potwierdzenie
Istnieje mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem.

Kryterium sukcesu 3.3.5 Pomoc

(Poziom AAA)

Istnieje pomoc kontekstowa .

Kryterium sukcesu 3.3.6 Zapobieganie błędom (wszystkim)

(Poziom AAA)

Dla stron internetowych , które wymagają od użytkownika wprowadzania informacji, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest prawdziwe:

Odwracalność
Wprowadzenie danych jest odwracalne.
Sprawdzanie
Dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek.
Potwierdzenie
Istnieje mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed jej ostatecznym wysłaniem.

4. Solidność

Twórz treści solidnie, aby mogły być skutecznie interpretowane przez różne programy użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Wytyczna 4.1 Kompatybilność

Zapewnij jak największą zgodność z aktualnymi i przyszłymi programami użytkownika, w tym z technologiami asystującymi.

Kryterium sukcesu 4.1.1 Poprawność kodu

(Poziom A)

W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają kompletne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, a wszystkie ID są unikalne, z wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy.

Uwaga

Początkowe i końcowe znaczniki, w których brak kluczowych znaków, takich, jak zamykający nawias ostry lub pytajnik błędnie dopasowany do atrybutu wartości, nie są uznawane za kompletne znaczniki.

Kryterium sukcesu 4.1.2 Nazwa, rola, wartość

(Poziom A)

Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko, elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola mogą być określone programowo ; stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione programowo ; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika , w tym technologii wspomagających.

Uwaga

To kryterium sukcesu jest przede wszystkim dla autorów stron internetowych, którzy opracowują lub skryptują własne komponenty interfejsu użytkownika. Na przykład, standardowe kontrolki HTML już spełniają to kryterium, gdy są używane zgodnie ze specyfikacją.

Kryterium sukcesu 4.1.3 Komunikaty o stanie

(Poziom AA)

W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników komunikaty o stanie mogą być programowo określane poprzez role lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez uzyskiwania fokusu.

5. Zgodność

W tej części wymieniono wymagania dotyczące zgodności z wytycznymi WCAG 2.1. Zawarto także informacje, w jaki sposób można składać oświadczenia o zgodności (są opcjonalne). Na końcu wyjaśnione zostało pojęcie wspierania (obsługiwania) dostępności, ponieważ tylko technologie obsługujące dostępność mogą stanowić wiarygodną podstawę zgodności . Dokument Understanding Conformance (Zrozumieć zgodność) zawiera dalsze wyjaśnienie pojęcia obsługiwania dostępności .

5.1 Interpretacja wymagań normatywnych

Główna treść WCAG 2.1 ma charakter normatywny i określa wymagania, które mają wpływ na deklaracje zgodności. Materiał wprowadzający, dodatki, sekcje oznaczone jako „nienormatywne”, diagramy, przykłady i uwagi mają charakter informacyjny (nienormatywny). Materiały nienormatywne zawierają informacje dodatkowe, które pomagają interpretować wytyczne, ale nie tworzą wymagań, które mają wpływ na deklarację zgodności.

Słowa kluczowe MOGĄ , MUSZĄ , NIE MUSZĄ , NIE POLECANE , POLECANE , POWINNY i NIE POWINNY należy interpretować zgodnie z opisem w [ RFC2119 ].

5.2 Wymogi dotyczące zgodności

Aby strona internetowa była zgodna z wytycznymi WCAG 2.1, muszą być spełnione wszystkie poniższe wymagania dotyczące zgodności:

5.2.1 Poziom zgodności

Jeden z poniższych poziomów zgodności jest w pełni osiągnięty:

 • Poziom A (minimalny): Strona internetowa spełnia wszystkie kryteria sukcesu na poziomie A albo dostępna jest wersja alternatywna spełniająca kryteria sukcesu na poziomie A.
 • Poziom AA : Strona internetowa spełnia wszystkie kryteria sukcesu na poziomie A oraz na poziomie AA albo dostępna jest wersja alternatywna spełniająca kryteria sukcesu na poziomie A i poziomie AA.
 • Poziom AAA : Strona internetowa spełnia wszystkie kryteria sukcesu na poziomie A, na poziomie AA oraz na poziomie AAA albo dostępna jest wersja alternatywna spełniająca kryteria sukcesu na poziomie A, poziomie AA i poziomie AAA.
Uwaga

Chociaż zgodność może zostać osiągnięta tylko na oznaczonych poziomach, zachęca się autorów, aby podawali (w oświadczeniu zgodności) jakikolwiek postęp na drodze do spełnienia kryteriów sukcesu na poziomach wyższych niż osiągnięty.

Uwaga

Odradza się wyznaczania poziomu AAA jako wymaganego dla całych witryn, ponieważ w przypadku niektórych treści spełnienie wszystkich kryteriów sukcesu na poziomie AAA nie jest możliwe.

5.2.2 Całe strony

Zgodność (i poziom zgodności) dotyczy całej strony internetowej i nie można jej osiągnąć, jeśli jakaś część strony zostanie wyłączona z oceny.

Uwaga

W celu ustalenia zgodności przyjmuje się, że wersje alternatywne części treści strony są częścią strony, jeśli wersje alternatywne są dostępne bezpośrednio z danej strony, np. długi opis lub alternatywna prezentacja nagrania wideo.

Uwaga

Autorzy stron internetowych, którzy nie mogą osiągnąć zgodności ze względu na treść pozostającą poza ich kontrolą, mogą rozważyć Stwierdzenie częściowej zgodności .

Uwaga

Cała strona zawiera każdą odmianę strony, która jest automatycznie prezentowana przez stronę dla różnych rozmiarów ekranu (np. odmiany strony responsywnej). Każda z tych odmian musi być zgodna (lub musi mieć zgodną alternatywną wersję), aby cała strona była zgodna.

5.2.3 Całe procesy

Jeśli dana strona internetowa jest jedną z wielu stron prezentujących jakąś procedurę (tzn. sekwencję kroków, które należy wykonać, aby dokończyć jakąś czynność), to wszystkie strony prezentujące etapy procesu spełniają wymogi co najmniej na tym samym poziomie zgodności. (Inaczej - zgodność na określonym poziomie nie jest osiągnięta, jeżeli którakolwiek ze stron prezentujących którykolwiek z etapów procesu nie spełnia wszystkich wymogów zgodności na tym poziomie.)

Sklep internetowy prezentuje na kilku stronach procedurę wybierania i zakupu produktów. Wszystkie strony w tej procedurze, od początku do końca (do wykonania płatności) są zgodne na tym samym poziomie.

5.2.4 Użycie technologii obsługujących dostępność

Tylko technologie obsługujące dostępność są uwzględniane jako podstawa spełnienia kryteriów sukcesu. Każda informacja czy funkcjonalność, która nie jest zapewniona w postaci obsługującej dostępność, musi mieć swoją wersję alternatywną obsługującą dostępność. (Więcej informacji: Understanding accessibility support - Zrozumieć obsługę dostępności).

5.2.5 Bez zakłóceń

Jeśli na stronie wykorzystywane są technologie, które nie obsługują dostępności lub są użyte tak, że nie obsługują dostępności, to technologie te nie blokują użytkownikom dostępu do reszty strony. Dodatkowo, strona internetowa jako całość nadal spełnia wymogi zgodności pod każdym z następujących warunków:

 1. gdy jakaś technologia, która nie obsługuje dostępności , jest włączona w programie użytkownika,
 2. gdy jakaś technologia, która nie obsługuje dostępności, jest wyłączona w programie użytkownika, oraz
 3. gdy jakaś technologia, która nie obsługuje dostępności, nie jest obsługiwana przez program użytkownika.

Ponadto, następujące kryteria sukcesu dotyczą wszystkich treści na stronie, włącznie z treściami, które w innych przypadkach nie są podstawą spełnienia wymogów zgodności, ponieważ niezastosowanie poniższych kryteriów mogłoby uniemożliwiać korzystanie ze strony:

 • 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku
 • 2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę
 • 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu
 • 2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie
Uwaga

Jeśli strona nie może być zgodna (na przykład testowa strona zgodności lub strona przykładowa), to nie można jej uwzględnić w zakresie zgodności, ani w deklaracji zgodności.

Więcej informacji, w tym przykłady, w Understanding Conformance Requirements (Zrozumieć wymagania zgodności).

5.3 Deklaracja zgodności (opcjonalne)

Zgodność zdefiniowana została tylko dla (pojedynczych) stron internetowych. Można jednak złożyć deklarację zgodności obejmującą pojedynczą stronę, kilka stron lub całe zestawy stron internetowych, np. witrynę.

5.3.1 Wymagane elementy deklaracji zgodności

Deklaracje zgodności nie są wymagane . Autorzy mogą dostosować się do WCAG 2.1 bez deklarowania zgodności. Jeśli jednak deklaracja zgodności zostanie złożona, wówczas musi zawierać następujące informacje:

 1. Data złożenia deklaracji.
 2. Tytuł wytycznych, wersja oraz identyfikator URI („Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1” pod adresem https://www.w3.org/TR/WCAG21/ (wersja anglojęzyczna). W WCAG 2.0 był to datowany URI, który może wymagać korekty .
 3. Osiągnięty poziom zgodności (Poziom A, AA lub AAA).

  Zwięzły opis stron internetowych , taki jak lista adresów URI objętych deklaracją, wraz z adnotacją czy włączone są również poddomeny.

  Uwaga

  Strony mogą być opisane oddzielnie, ale może być także użyty jeden opis dla wszystkich adresów URI.

  Uwaga

  Produkty internetowe nie posiadające adresów URI przed instalacją na stronie klienta, mogą zostać opatrzone informacją, że po instalacji będą spełniać wymogi.

 4. Lista uwzględnionych technologii tworzenia treści internetowych.
Uwaga

Wykorzystywane logo zgodności jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji zgodności i musi wystąpić razem z wymaganymi, wyżej wymienionymi składowymi deklaracji zgodności.

5.3.2 Opcjonalne składniki deklaracji zgodności

Poza wymaganymi składowymi deklaracji zgodności, które zostały wymienione powyżej, warto rozważyć umieszczenie dodatkowych informacji, przydatnych dla użytkowników. Polecane dodatkowe informacje to na przykład:

 • Wykaz kryteriów sukcesu wykraczających poza poziom zgodności, który został spełniony. Taką informację należy podać w formie, z której mogą korzystać użytkownicy, najlepiej w formie metadanych do odczytu maszynowego.
 • Wykaz konkretnych technologii, które „są używane, ale nie zostały uwzględnione w ocenie zgodności ”.
 • Wykaz programów użytkownika, w tym technologii wspomagających, użytych do testowania treści.
 • Wykaz konkretnych cech dostępności, podany w formie metadanych do odczytu maszynowego.
 • Informacje o wszelkich dodatkowych krokach podjętych w celu zwiększenia dostępności, które wykraczają poza kryteria sukcesu.
 • Wykaz poszczególnych technologii, które zostały uwzględnione w ocenie zgodności , podany w formie metadanych do odczytu maszynowego.
 • Wersja deklaracji zgodności, podana w formie metadanych do odczytu maszynowego.
Uwaga

Więcej informacji oraz przykładowe deklaracje zgodności można znaleźć w dokumencie Understanding Conformance Claims (Zrozumieć deklaracje zgodności).

Uwaga

Więcej informacji na temat wykorzystania metadanych w deklaracjach zgodności znajduje się w dokumencie Understanding Metadata (Zrozumieć metadane).

6. Deklaracja częściowej zgodności – treść umieszczana przez dostawców zewnętrznych

Czasem strony internetowe tworzone są w taki sposób, aby móc je później uzupełnić dodatkową treścią. Na przykład jest to program do poczty elektronicznej, blog, artykuł, który pozwala użytkownikom na dodanie swoich komentarzy, lub też aplikacja pozwalająca na tworzenie treści przez użytkowników. Kolejny przykład, to strona, taka jak portal lub witryna z wiadomościami, złożona z treści zebranych od wielu autorów lub też witryna, które automatycznie umieszcza treść pobraną z innych źródeł w danym okresie czasu, np. dynamicznie umieszczane reklamy.

W takich przypadkach w momencie opublikowania strony nie można przewidzieć, jaka dodatkowa, niekontrolowana przez autora treść pojawi się w przyszłości. Ważna jest, aby pamiętać, iż niekontrolowana treść może negatywnie wpłynąć także na dostępność treści umieszczonej przez autora. Istnieją dwa rozwiązania:

 1. Deklarację zgodności można oprzeć na podstawie najlepszej wiedzy posiadanej na dany moment. Oznacza to, iż strona jest zgodna, jeśli jest monitorowana i korygowana (treść niezgodna jest usuwana lub zmieniona tak, aby strona spełniała wymogi zgodności) w ciągu dwóch dni roboczych; od tego momentu można ustalać zgodność strony, wykluczając błędy w treściach zewnętrznych, które są poprawiane lub usuwane, kiedy się je napotka. Nie można złożyć deklaracji zgodności, jeśli monitorowanie lub korekta niezgodnej treści nie jest możliwa.

  LUB

 2. Można złożyć „Deklarację częściowej zgodności” pisząc, że strona nie jest zgodna, ale spełniałaby wymogi zgodności, gdyby pewne jej części zostały usunięte. Brzmienie takiego oświadczenia jest następujące: „strona nie jest zgodna, ale byłaby zgodna z WCAG 2.1 na poziomie X, gdyby następujące treści z niekontrolowanych przez autora źródeł zostały usunięte”. Dodatkowo, treść niekontrolowana musi spełnić poniższe kryteria:

  1. Nie jest to treść, która jest pod kontrolą autora.
  2. Jest opisana w sposób umożliwiający identyfikację przez użytkowników (np. nie można stwierdzić jedynie „wszystkie części, których nie kontrolujemy”, muszą być one wyraźnie oznaczone).

7. Deklaracja częściowej zgodności – język

„Deklaracja częściowej zgodności ze względu na język” może zostać złożona w przypadkach, kiedy dana strona nie jest zgodna, jednak mogłaby spełnić wymogi zgodności, gdyby istniało wsparcie dla dostępności wszystkich języków użytych na tej stronie. Brzmienie takiej deklaracji jest następujące: „Niniejsza strona nie jest zgodna, lecz spełniałaby wymogi WCAG 2.1 na poziomie X, gdyby istniało wsparcie dla dostępności następujących języków:”.

8. Słownik

alternatywa dla mediów opartych na czasie

dokument zawierający prawidłowo uporządkowany tekst przedstawiający informacje przekazywane w medium opartym na czasie wizualnie i dźwiękowo oraz uwzględniający końcowy stan interakcji z tym medium

Uwaga

Scenariusz użyty do stworzenia zsynchronizowanych multimediów może być objęty taką definicją tylko wtedy, gdy został poprawiony tak, by odpowiadać dokładnej końcowej wersji multimediów po zakończeniu edycji.

animacja ruchowa

dodanie kroków między warunkami, aby stworzyć iluzję ruchu lub dać wrażenie płynnego przejścia

Na przykład element, który przesuwa się na miejsce lub zmienia rozmiar podczas pojawiania się, jest uważany za animowany. Element, który pojawia się natychmiast bez przejścia, nie używa animacji. Animacja ruchowa nie obejmuje zmian koloru, rozmycia ani krycia.

audio

technologia powielania dźwięku

Uwaga

Dźwięk może być tworzony syntetycznie (w mowa syntetyczna), nagrywany z dźwięków świata rzeczywistego lub na oba sposoby.

audiodeskrypcja

narracja dodana do ścieżki dźwiękowej w celu opisania istotnych szczegółów obrazu, które nie mogą być zrozumiane z samej głównej ścieżki dźwiękowej

Uwaga

Dźwiękowy opis materiału wideo zapewnia informacje o akcji, postaciach, zmianie scenerii, tekstach wyświetlanych na ekranie i innych treściach wizualnych.

Uwaga

W standardowym opisie audio narracja jest dodawana w przerwach między dialogami (zobacz także rozszerzona audiodeskrypcja ).

Uwaga

Jeśli wszystkie informacje o wideo są już zapewnione przez podstawową ścieżkę dźwiękową , dodatkowa audiodeskrypcja jest zbędna.

Uwaga

Nazywana również „opisem wideo”, „narracją opisową” i „narracją dźwiękową”.

audiodeskrypcja rozszerzona

audiodeskrypcja, dodawana do materiału wideo poprzez zatrzymanie odtwarzacza (pauza), dzięki czemu jest czas na wstawienie dodatkowego opisu.

Uwaga

Ta technika jest stosowana tylko wówczas, gdy sensu materiału wideo nie da się zachować bez dodatkowej audiodeskrypcji , a przerwy pomiędzy dialogami i narracją są zbyt krótkie.

bezczynność użytkownika

każdy nieprzerwany okres, w którym nie występują żadne działania użytkownika

Sposób śledzenia jest określany przez stronę internetową lub aplikację.

blok tekstu

więcej tekstu niż jedno zdanie

błąd wprowadzania danych

informacja wprowadzona przez użytkownika, która nie jest akceptowana przez system

Uwaga

Dotyczy:

 1. Informacji, które są wymagane przez stronę internetową , a pominięte przez użytkownika.
 2. Informacji wprowadzonych przez użytkownika, ale w niewłaściwym formacie lub o niedopuszczalnej wartości.
błysk

para przeciwstawnych względnych luminancji , która może u niektórych osób wywołać atak padaczki, jeżeli efekt ten ma odpowiednie natężenie i zmienia się z pewną określoną częstotliwością.

Uwaga

Zobacz informacje o granicznych wartościach ogólnych błysków i czerwonych błysków , aby dowiedzieć się, które błyski są niedopuszczalne.

Uwaga

Zobacz także migotanie .

CAPTCHA

skrót od " Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart " (całkowicie automatyczny publiczny test Turinga do odróżniania komputerów od ludzi)

Uwaga

Test CAPTCHA najczęściej polega na przepisaniu przez użytkownika tekstu ze zniekształconego obrazu lub nagrania dźwiękowego.

Uwaga

Test Turinga to każdy system testów, który został zaprojektowany w celu odróżnienia człowieka od komputera. Został tak nazwany na cześć słynnego informatyka Alana Turinga. Pojęcie to sformułowane zostało na Uniwersytecie Carnegie Mellon.

cel

obszar wyświetlacza, który zaakceptuje akcję wskaźnika, taki jak obszar interaktywny komponentu interfejsu użytkownika

Uwaga

Jeżeli dwa lub więcej celów dotykowych nakładają się na siebie, pokrywający się obszar nie powinien być uwzględniany przy pomiarze wielkości celu, chyba że nakładające się cele wykonują tę samą czynność lub otwierają tę samą stronę.

cel łącza

oczekiwany skutek aktywacji łącza

czysto dekoracyjny

służący jedynie w celu ozdobienia, nie niosący ze sobą żadnej informacji lub funkcjonalności

Uwaga

Tekst jest czysto dekoracyjny, jeżeli słowa mogą być swobodnie przemieszczane lub podmieniane bez zmiany celu, jakiemu służy.

Na okładce słownika znajdują się przypadkowe słowa wydrukowane w jasnym kolorze, pozostające w tle.

dostosowany wizualnie

czcionki, wielkość, kolor i tło mogą być ustawione

dotyk jednopunktowy

wprowadzanie danych dotykiem, które działa z jednym punktem kontaktu z ekranem, w tym pojedyncze stuknięcia i kliknięcia, podwójne stuknięcia i kliknięcia, długie naciśnięcia i gesty oparte na ścieżce

duży tekst

tekst o wielkości przynajmniej 18 punktów lub 14 punktów, ale pogrubiony lub odpowiadające im wielkością znaki alfabetu chińskiego, japońskiego i koreańskiego (CJK).

Uwaga

Czcionki ze szczególnymi wykończeniami albo rzadko spotykanymi elementami i cechami, które ograniczają rozpoznawalność kształtów znaków są trudniejsze do odczytania, szczególnie przy obniżonym kontraście.

Uwaga

Rozmiar tekstu oznacza rozmiar, w którym treść jest dostarczana użytkownikowi. Nie dotyczy to rozmiaru ustawionego przez użytkownika.

Uwaga

Rozmiar tekstu widziany przez użytkownika zależy zarówno od rozmiaru zdefiniowanego przez autora strony, jak i od rozmiaru wyświetlacza i ustawień oprogramowania użytkownika. W większości wypadków 14 pt i 18 pt odpowiadają około 1.2 i 1.5 em lub 120% i 150% rozmiaru tekstu podstawowego (przyjmując rozmiar podstawowy za 100%), ale autorzy powinni się upewnić, że tak jest w ich przypadku. Jeżeli rozmiar tekstu jest podany w jednostkach względnych, to rozmiar tekstu do wyświetlenia jest obliczany przez oprogramowanie użytkownika. Rozmiar tekstu wyrażony w punktach może zostać pobrany z oprogramowania użytkownika albo obliczony na podstawie danych metrycznych wykonanych analogicznie do oprogramowania użytkownika, w celu sprawdzenia spełnienia kryterium sukcesu. Użytkownicy słabowidzący powinni mieć możliwość dokonania odpowiednich ustawień.

Uwaga

W przypadku korzystania z tekstu, w którym nie określono rozmiaru tekstu, przeglądarki powinny dla najmniejszej czcionki tekstu używać rozsądnego rozmiaru. Jeżeli dla nagłówka poziomu 1 przeglądarki stosują rozmiar 14 pt pogrubioną lub większą, można przyjąć, że jest to powiększony tekst. Względne skalowanie może być wyliczane na podstawie domyślnych rozmiarów w podobny sposób.

Uwaga

Rozmiar 14 pt i 18 pt został przyjęty dla alfabetu łacińskiego jako minimalny duży rozmiar (14 pt) oraz powiększony standardowy (18 pt). Dla innych alfabetów, na przykład CJK, podobne rozmiary mogą być uznane za minimalny duży tekst druku, a następny większy rozmiar, za standardowy duży tekst druku.

etykieta

tekst lub inny komponent z tekstem alternatywnym , który jest prezentowany użytkownikowi w celu identyfikacji komponentu w treści internetowej

Uwaga

Etykieta jest widoczna dla wszystkich użytkowników, podczas gdy nazwa może być przekazywana tylko technologiom wspomagającym. W wielu przypadkach (choć nie we wszystkich) etykieta i nazwa są takie same.

Uwaga

Pojęcie etykiety nie ogranicza się tylko do elementu „label” w HTML.

funkcjonalność

procesy i efekty osiągalne w wyniku działań użytkownika

gdy naciskane

zdarzenie dotykowe, które następuje potem, gdy bodziec wyzwalający wskaźnik naciska punkt interaktywny

Zdarzenie może mieć na różnych platformach różne nazwy, takie jak „touchstart” lub „mousedown”.

graniczne wartości dowolnych błysków i czerwonych błysków

błysk , albo szybko zmieniająca się sekwencja obrazów są poniżej granicznych wartości (tzn. treść jest zgodna z wytycznymi), jeżeli poniższe punkty przyjmują wartość „prawda”:

 1. nie występują więcej niż trzy błyski dowolne i/lub nie więcej niż trzy czerwone błyski w ciągu sekundy; lub
 2. łączny obszar błysków pojawiających się jednocześnie nie przekracza 0,006 sterydianów w obrębie 10 stopni pola widzenia monitora (25% na każde 10 stopni pola widzenia monitora) dla osoby patrzącej na monitor z przeciętnej odległości.

gdzie:

 • dowolny błysk jest zdefiniowany jako para przeciwnych zmian ze względną luminacją wynoszącą 10% lub więcej największej względnej luminancji, gdzie relatywna luminancja ciemniejszego z obrazów wynosi poniżej 0,80; i gdzie wzrost „pary przeciwnych zmian” łączy się ze zwiększeniem a następnie zmniejszeniem lub odwrotnie, a
 • czerwony błysk jest zdefiniowany jako jakakolwiek para przeciwstawnych przejść zawierających ostrą/nasyconą czerwień.

Wyjątek: Błyskanie, które jest spokojne, zbalansowane, na wzór szumu lub szachownicy z „polami” mniejszymi niż 0,1 stopnia (pola widzenia przy przeciętnej odległości od monitora) umieszczone po boku nie przekraczają wartości granicznych.

Uwaga

Przy przeciętnym oprogramowaniu i zawartości sieci, przy użyciu prostokąta o rozmiarze 341 x 256 pixeli na powierzchni ekranu, kiedy zawartość oglądana jest przy rozdzielczości 1024 x 768 pixeli da w przybliżeniu 10 stopni pola widzenia dla standardowych rozmiarów monitorów i standardowej odległości patrzenia na nie (na przykład 22-26 cali odległości, przy ekranie wielkości 15-17 cali). (Wyższe ustawienia rozdzielczości pokazujące to samo renderowanie zawartości daje mniejsze i bezpieczniejsze obrazy, tak więc niższe ustawienia rozdzielczości stosuje się, żeby zdefiniować progowanie).

Uwaga

Przejście oznacza zmianę we względnej luminancji (lub relatywna luminancja/kolor w czerwonym błysku) pomiędzy sąsiadującymi szczytami i dolinami w obrębie relatywnej luminancji (lub relatywna luminancja/kolor w czerwonym błysku) w krótkim czasie. Błyśnięcie składa się z dwóch przeciwnych przejść.

Uwaga

Ta robocza definicja dla „ pary przeciwstawnych przejść zawierających ostrą/nasyconą czerwień ” obowiązuje wówczas, kiedy dla jednego lub obu stanów zaangażowanych w każde z przejść, R/(R+ G + B) >= 0.8, a zmiana wartości (R-G-B)x320 wynosi > 20 (ujemne wartości dla (R-G-B)x320 ustawionych na zero) dla obu przejść. R, G, B mają wartości 0-1 tak, jak zostało to określone w definicji „relatywnej luminancji”. [HARDING-BINNIE]

Uwaga

Dostępne są narzędzia do analizy obrazu video, pod kątem granicznych wartości błysków. Nie trzeba jednak narzędzi, żeby osiągnąć te warunki, jeżeli migotanie jest równe lub mniejsze 3 mrugnięciom na sekundę. Zawartość przechodzi wówczas automatycznie (zobacz pkt 1 i 2 powyżej).

idiom

fraza, której znaczenia nie da się wydedukować przez zrozumienie pojedynczych słów, a specyficznych słów nie da się zmienić bez utraty sensu

Uwaga

Idiomów nie da się przetłumaczyć dosłownie — słowo po słowie, bez utraty ich kulturowego lub językowego znaczenia.

W języku angielskim idiom: " It rains cats and dogs " dosłownie tłumacząc "pada kotami i psami" oznacza, że pada silny deszcz, leje. Polski odpowiednik: „Leje jak z cebra".

W języku japońskim fraza " さじを投げる " tłumaczona dosłownie oznacza „on rzuca łyżką”, a w rzeczywistości oznacza to, że dana osoba nie dała sobie z czymś rady i poddała się.

W języku holenderskim, „ Hij ging met de kippen op stok " dosłownie tłumacząc oznacza „pójść na grzędę z kurczakami”. W rzeczywistości oznacza to położyć się wcześnie spać.

informacyjne

tylko do celów informacyjnych i nie jest wymagana dla osiągnięcia zgodności

Uwaga

Treść niezbędną dla osiągnięcia zgodności uznaje się za „ normatywną ”.

interfejs klawiaturowy

interfejs używany przez oprogramowanie do obsługi wciśnięć klawiszy

Uwaga

Interfejs klawiaturowy pozwala użytkownikowi na obsługę programów za pomocą klawiatury nawet wówczas, gdy dane urządzenie nie posiada klawiatury.

Urządzenia z dotykowymi ekranami posiadają wbudowane w system interfejsy klawiatury, jak również możliwość podłączenia zewnętrznych klawiatur. Aplikacje uruchamiane na takim urządzeniu obsługują zarówno zewnętrzną klawiaturę, jak i inne aplikacje symulujące klawiatury, w tym interpretery pisma ręcznego i systemy do przetwarzania mowy na tekst z wbudowaną symulacją klawiatury.

Uwaga

Operacje wykonywane w aplikacjach lub fragmentach aplikacji wykonywane za pomocą klawiszy symulujących mysz, np. klawisze myszy, nie są kwalifikowane jako wykonywane przez interfejs klawiaturowy, ponieważ operacje wykonywane są poprzez interfejs wskaźnika myszy, a nie klawiatury.

istotny

jeżeli taki element zostanie usunięty, może to całkowicie zmienić informację lub funkcjonalność treści, a informacja i funkcjonalność nie mogą zostać osiągnięte w inny sposób, zapewniający zgodność

język migowy

język stosujący kombinację gestów dłoni i ramion, mimiki twarzy i pozycji ciała, w celu przekazania informacji.

język naturalny

język mówiony, pisany lub język migowy (znaków zarówno wizualnych, jak dotykowych) służący do komunikowania się między ludźmi.

Uwaga

Zobacz także język migowy .

komunikat o stanie

zmiana treści, która nie jest zmianą kontekstu i która dostarcza użytkownikowi informacji o powodzeniu lub wynikach działania, o stanie oczekiwania aplikacji, o postępie procesu lub o istnieniu błędów.

komponent interfejsu użytkownika

fragment treści internetowej odbierany przez użytkownika jako pojedyncza kontrolka dla określonej funkcji

Uwaga

Wiele komponentów interfejsu użytkownika może być implementowanych w postaci pojedynczego elementu. Tutaj komponenty nie są związane z konkretną techniką programistyczną, a raczej z tym, co użytkownik odbiera jako pojedynczą kontrolkę.

Uwaga

Do komponentów interfejsu użytkownika należą elementy formularzy i linków, jak również komponenty generowane przez skrypty.

Uwaga

To, co jest tutaj rozumiane jako „komponent” lub „komponent interfejsu użytkownika” jest również czasami nazywane „elementem interfejsu użytkownika”.

Aplet posiada „kontrolkę” pozwalającą na przesuwanie treści po linii lub stronie albo na swobodny dostęp. Każdy aplet ma własną nazwę i może być używany niezależnie, jak również może być traktowany jak komponent interfejsu użytkownika.

konkretne odczucie zmysłowe

doznanie zmysłowe, które nie jest czysto dekoracyjne , a jego celem podstawowym nie jest przekazanie ważnej informacji lub spełnienie konkretnej funkcji.

Gra solo na flecie, sztuka wizualna, itd.

kontekst łącza określony programowo

dodatkowe informacje, które mogą być określone programowo na podstawie relacji między łączem oraz tekstem przyległym do łącza, i przedstawione użytkownikom na różne sposoby.

W języku HTML informacje, które można programowo określić z kontekstu łącza, obejmują tekst, który znajduje się w tym samym akapicie, na tej samej liście albo w komórce tabeli, co łącze, lub w komórce nagłówka tabeli, która jest powiązana z komórką tabeli, w której znajduje się łącze.

Uwaga

Ponieważ czytnik ekranu (ang. screen reader ) interpretuje interpunkcję, może też podać kontekst bieżącego zdania, kiedy fokus znajdzie się na łączu w tym zdaniu.

kontrolowane przez użytkownika

dane, które mają być dostępne dla użytkowników

Uwaga

Nie odnosi się to do takich rzeczy jak dzienniki internetowe i dane z monitoringu wyszukiwarek.

Pola nazwy i adresu w formularzu konta użytkownika.

mechanizm

procedura lub technika prowadząca do osiągnięcia rezultatu

Uwaga

Mechanizm może być dostarczany bezpośrednio w treści albo może być oparty zarówno na platformie, jak i na oprogramowaniu użytkownika , w tym na technologiach wspomagających .

Uwaga

Mechanizm wymaga spełnienia wszystkich kryteriów sukcesu żądanych dla danego poziomu.

migotanie

naprzemienna zmiana stanu wizualnego w celu zwrócenia uwagi

Uwaga

Zobacz także błysk . W przypadku odpowiedniej wielkości, odpowiedniej jasności oraz odpowiedniej częstotliwości, migotanie może być zakwalifikowane jako błyskanie.

multimedia alternatywne dla tekstu

multimedia, które przekazują nie więcej informacji, niż bezpośrednio prezentowany tekst lub tekst alternatywny

Uwaga

Multimedia alternatywne dla tekstu są dostarczane tym, dla których przydatne jest korzystanie z alternatywy dla tekstu. Multimedia alternatywne dla tekstu to: nagrania dźwiękowe, nagrania wideo (w tym język migowy) lub nagrania audiowizualne.

na żywo

informacja przechwytywana z wydarzeń pochodzących z rzeczywistego świata, transmitowana bezpośrednio do odbiorcy, z opóźnieniem zależnym wyłącznie od nadawcy

Uwaga

Opóźnienie zależne od nadawcy to krótkie (najczęściej automatyczne) opóźnienie, niezbędne na przykład w celu dania nadawcy czasu na kolejkowanie lub cenzurowanie treści wizualnej lub dźwiękowej. Opóźnienie to nie jest wystarczające, by nadawaną treść poddawać poważniejszej edycji.

Uwaga

Jeżeli informacja jest całkowicie generowana przez komputer, to nie jest informacją na żywo.

nagranie

Informacja, która nie jest transmitowana na żywo

napisy rozszerzone

zsynchronizowana z obrazem alternatywa tekstowa dla treści dźwiękowych, zarówno mowy, jak i innych odgłosów, niezbędnych do zrozumienia przekazu multimedialnego

Uwaga

Napisy rozszerzone mają formę podobną do napisów dialogowych, z tą różnicą, że oprócz treści wypowiedzi osób przekazują opis sytuacji pozadialogowej - dodatkowe informacje, potrzebne do zrozumienia treści programu, takie jak identyfikacja mówiących, informacje o istotnych sygnałach dźwiękowych, np. śmiechu, trzaskaniu drzwi, muzyce, oddaleniu, miejscu akcji. Stąd określenie „rozszerzone”.

Uwaga

Ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne napisy dzielimy na zamknięte i otwarte .

Uwaga

Napisy zamknięte (ang. closed caption, CC ) to napisy w odrębnym strumieniu tekstowym, które mogą być w niektórych odtwarzaczach włączane i wyłączane.

Uwaga

Napisy otwarte ( open caption OC ) to wszelkie napisy, których nie można wyłączyć. Na przykład, jeżeli są ekwiwalentem obrazów tekstu osadzonego w wideo .

Uwaga

Napisy nie powinny zasłaniać istotnych informacji w filmie.

Uwaga

W niektórych krajach napisy rozszerzone nazywa się podpisami ( subtitles ).

Uwaga

Audiodeskrypcja może, ale nie musi posiadać napisów rozszerzonych, ponieważ sama w sobie zawiera opis zawartości tego, co przedstawione jest w sposób wizualny.

nawigowane sekwencyjnie

nawigowanie po stronie za pomocą interfejsu klawiaturowego w kolejności określonej dla przenoszenia fokusu

nazwa

tekst, po którym oprogramowanie może zidentyfikować obiekty w treści

Uwaga

Nazwa może być ukryta i przekazywana tylko poprzez technologie wspomagające, w odróżnieniu od etykiet , które są prezentowane wszystkim użytkownikom. W niektórych, ale nie wszystkich wypadkach, etykieta i nazwa są tożsame.

Uwaga

To nie jest to samo, co atrybut „name” w HTML.

normatywny

niezbędny dla zapewnienia zgodności

Uwaga

Można zapewnić zgodność z takim dokumentem na różne dobrze zdefiniowane sposoby.

Uwaga

Treść oznaczona jako „ informacyjna ” lub nienormatywna nigdy nie jest wymagana dla zapewnienia zgodności .

obraz tekstu

tekst, który jest renderowany w postaci nietekstowej (np. jako grafika) w celu uzyskania określonych efektów wizualnych

Uwaga

Nie dotyczy to tekstu znajdującego się na obrazie, w którym ważna jest inna treść wizualna.

Osoba znajdująca się na zdjęciu ma przyczepioną plakietkę ze swoim imieniem i nazwiskiem.

obsługiwana dostępność

obsługiwana przez technologie wspomagające oraz przez przeglądarki i inne programy użytkownika

Żeby zakwalifikować użycie technologii tworzenia treści internetowych jako obsługiwane przez dostępność, muszą być spełnione oba poniższe warunki:

 1. Technologia treści internetowych musi współpracować z technologiami wspomagającymi . Oznacza to, że sposoby wykorzystywania tej technologii zostały przetestowane pod kątem współdziałania z technologiami wspomagającymi i umożliwiają odczytywanie treści w języku naturalnym

  ORAZ

 2. Muszą istnieć łatwo osiągalne przez użytkowników narzędzia obsługujące tę technologię Oznacza to, że co najmniej jedno z czterech poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:

  1. Taka technologia z założenia jest powszechnie obsługiwana przez programy użytkownika, które również obsługują dostępność (tak jak HTML i CSS);

   LUB

  2. Technologia jest obsługiwana za pomocą szeroko rozpowszechnionej wtyczki, która również obsługuje dostępność;

   LUB

  3. Treść strony jest dostępna dla zamkniętych środowisk, takich jak środowisko uniwersyteckie lub sieć korporacyjna, gdzie wymagany przez tę technologię program użytkownika i użyty do treści internetowych także obsługuje dostępność;

   LUB

  4. Programy użytkownika obsługujące technologię, obsługują dostępność i można je z łatwością pobrać lub zakupić w następujący sposób:

   • osób z niepełnosprawnością nie kosztuje to więcej niż osoby pełnosprawne oraz
   • są równie łatwe do znalezienia i nabycia przez osoby z niepełnosprawnością, jak i pełnosprawne.
Uwaga

Grupa Robocza WCAG i W3C nie precyzują ani sposobu, ani poziomu obsługi technologii treści internetowych przez technologie wspomagające, aby móc uznać dane technologie internetowe za obsługujące dostępność. Czytaj więcej: Level of Assistive Technology Support Needed for "Accessibility Support" (Poziom wsparcia technologii wspomagających potrzebny do „obsługi dostępności”).

Uwaga

Technologie internetowe mogą być wykorzystywane, nawet jeśli nie obsługują dostępności, dopóki nie są uwzględniane w ocenie dostępności, a strona jako całość będzie zgodna z wymogami, w tym z Wymogiem zgodności: 4. Użycie technologii obsługujących dostępność oraz Wymogiem zgodności 5. Brak zakłóceń :

Uwaga

Kiedy technologia używana jest w sposób obsługujący dostępność, nie oznacza to, że wszystkie jej komponenty i ich użycie będą obsługiwały dostępność. Większość technologii, w tym HTML, nie obsługuje dostępności w co najmniej jednym ze swoich komponentów lub sposobie użycia. Strony są zgodne z wytycznymi WCAG tylko wówczas, kiedy użycie technologii obsługującej dostępność, może być uwzględniane jako podstawa oceny zgodności z WCAG.

Uwaga

Opierając się na technologiach tworzenia treści internetowych, które mają wiele wersji, należy określić, która wersja obsługuje dostępność.

Uwaga

Jednym ze sposobów dotarcia przez twórców treści internetowych do zastosowań technologii, które obsługują dostępność, jest zapoznanie się z zestawieniami zastosowań udokumentowanych jako obsługujące dostępność (zobacz: Understanding Accessibility-Supported Web Technology Uses - Zrozumieć zastosowania technologii internetowych obsługujących dostępność). Autorzy, firmy, sprzedawcy technologii i inni mogą dokumentować sposoby korzystania z technologii treści internetowych obsługujące dostępność. Jednak dokumentacja wszystkich sposobów i metod zastosowania tych technologii w dokumentacji musiałyby odpowiadać powyższej definicji technologii treści WWW obsługujących dostępność.

obszar roboczy

obiekt, w którym oprogramowanie użytkownika prezentuje treść

Uwaga

Oprogramowanie użytkownika prezentuje treść poprzez jeden lub więcej obszarów roboczych. Do obszarów roboczych (operacyjnych) zaliczamy okna, ramki, głośniki, wirtualne okulary. Obszar roboczy może zawierać w sobie inny obszar roboczy (na przykład osadzone ramki). Komponenty interfejsu użytkownika generowane przez oprogramowanie użytkownika, jak podpowiedzi, menu i komunikaty, nie są obszarami roboczymi.

Uwaga

Obszar roboczy obejmuje powierzchnię wewnątrz obiektu, np. okna przeglądarki, z wyłączeniem pasków narzędzi, zakładek i podobnych elementów

Uwaga

Obszar roboczy nazywany jest też obszarem operacyjnym.

Uwaga

Definicja jest oparta o słowniczek z User Agent Accessibility Guidelines 1.0 Glossary [ UAAG10 ].

obszar kluczowy

postrzegalna, programowo określona część treści

Uwaga

W HTML każdy obszar oznaczony jako punkt orientacyjny jest obszarem kluczowym.

Uwaga

Obszary kluczowe nazywane są również „regionami”.

niejednoznaczny dla użytkowników

cel nie może być określony na podstawie treści łącza lub treści strony wyświetlanej równocześnie z łączem (tzn. że użytkownicy bez niepełnosprawności wiedzą, co kryje się pod danym łączem dopiero po kliknięciu na nie)

Słowo guawa w tym zdaniu „Najwięksi eksporterzy guawy” jest łączem. Tak umieszczone łącze może oznaczać przeniesienie do definicji guawy, listy eksporterów guawy lub zdjęcia przedstawiającego ludzi zbierających guawę. Dopóki łącze nie zostanie kliknięte, zarówno użytkownicy pełnosprawni, jak i z niepełnosprawnością, nie wiedzą, co się pod nim kryje.

określony programowo

takie przedstawienie danych przez oprogramowanie dostawcy, które pozwala różnym programom użytkownika , w tym technologiom wspomagającym , odczytać i przedstawić daną informację, w sposób, jakiego potrzebuje użytkownik

Uwaga

Przedstawienie danych, w języku znaczników, z elementów i atrybutów, które są dostępne bezpośrednio dla najczęściej używanych technologii asystujących.

Uwaga

Przedstawienie za pomocą technologii – szczególnie struktury danych sformułowanych w języku innym niż język znaczników i nastawionych na technologie wspomagające poprzez API dostępność, które jest obsługiwane przez najczęściej spotykane technologie wspomagające.

piksel CSS

kąt widzenia wynoszący około 0,0213 stopnia

Piksel CSS jest kanoniczną jednostką miary dla wszystkich długości i pomiarów w CSS. Jednostka ta jest niezależna od gęstości i różni się od rzeczywistych pikseli sprzętowych obecnych na wyświetlaczu. Programy użytkownika i systemy operacyjne powinny zapewnić, że piksel CSS jest ustawiony jak najbliżej wartości i jednostek piksela referencyjnego zdefiniowanego w CSS Values and Units Module Level 3 reference pixel [ css3-values ], który uwzględnia fizyczne wymiary wyświetlacza oraz zakładaną odległość oglądania (czynniki, których autorzy treści nie mogą określić).

podstawowy poziom edukacji

sześcioletni okres edukacji rozpoczynający się w wieku 5-7 lat, możliwie bez wcześniejszej edukacji

Uwaga

Definicja oparta jest o Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia [ UNESCO ].

pomoc kontekstowa

tekst pomocy dostarczający informacji na temat aktualnie wykonywanej czynności

Uwaga

Jasno sformułowane etykiety mogą być traktowane jak pomoc kontekstowa

gimnazjalny poziom edukacji

dwu- lub trzyletni okres edukacji, zaczynający się po zakończeniu sześcioletniej szkoły, a kończący się dziewięć lat od rozpoczęcia edukacji podstawowej

Uwaga

Definicja oparta jest o Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia [ UNESCO ].

prawidłowa kolejność odczytu

kolejność słów i akapitów zaprezentowana w taki sposób, żeby kolejność ich odczytu nie zmieniała sensu treści całego przekazu tekstowego

procedura

seria czynności użytkownika, gdzie każda czynność jest niezbędna do zakończenia działania

Zakończona sukcesem procedura korzystania ze stron sklepu internetowego wymaga od użytkownika obejrzenia alternatywnych produktów, cen i ofert, wybrania produktów, złożenia zamówienia, ustalenia warunków dostawy oraz podania informacji o wysyłce i płatności.

Strona rejestracji konta wymaga przejścia testu Turinga, a następnie wypełnienia formularza rejestracyjnego.

programowo ustawione

ustawione przez oprogramowanie wykorzystującego metody obsługiwane przez oprogramowanie użytkownika, w tym przez technologie wspomagające

program użytkownika

oprogramowanie umożliwiające pobieranie i przeglądanie treści internetowych

Przeglądarki internetowe, odtwarzacze multimediów, wtyczki oraz inne programy — również technologie wspomagające — które pomagają w wyszukiwaniu, przetwarzaniu i interakcji z treściami internetowymi.

przedstawianie

renderowanie treści w sposób, który jest postrzegalny dla użytkownika

punkt dotyku

niezależna od sprzętu reprezentacja urządzeń wejściowych, które mogą wskazywać określone współrzędne (lub zestaw współrzędnych) na ekranie, takie jak mysz, pióro lub kontakt dotykowy

Zobacz także Pointer Events pointer definition [ pointerevents ].

relacja

posiadające znaczenie powiązanie między różnymi elementami treści

rola

tekst lub liczba, poprzez którą oprogramowanie może określić funkcję komponentu w treści internetowej

Liczba, dzięki której można określić funkcję grafiki jako łącza, przycisku lub pola wyboru.

sekcja

samodzielna porcja pisanej treści, obejmująca jeden lub więcej powiązanych tematów lub myśli

Uwaga

Sekcja może składać się z jednego lub więcej akapitów, a także zawierać grafikę, tabele, listy i podsekcje.

skrót

skrócona wersja słowa, frazy lub nazwy, o ile skrót nie stał się częścią danego języka.

Uwaga

dotyczy także inicjalizmów i akronimów, gdzie:

 1. inicjalizm to skrócona forma nazw i fraz, powstała z pierwszych liter lub sylab słów zawartych w danej nazwie lub frazie.

  Uwaga

  Nie we wszystkich językach

  SNCF jest francuskim inicjalizmem, który zawiera pierwsze litery wyrazów Société Nationale des Chemins de Fer (nazwa francuskich kolei państwowych).

  ESP (ang. extrasensory perception ) to inicjalizm angielski oznaczający postrzeganie pozazmysłowe.

 2. akronim jest skróconą formą utworzoną z pierwszych liter lub części innych wyrazów do formy, którą można wymawiać jak wyraz.

  NOAA jest akronimem utworzonym od pierwszych liter nazwy National Oceanic and Atmospheric Administration w USA.

Uwaga

Niektóre firmy mają nazwy pochodzące od akronimów. W takim wypadku nowa nazwa składa się z liter (np. Ecma) i wówczas słowo to nie jest traktowane jak skrót.

skrót klawiaturowy

alternatywny sposób wykonania jakiejś akcji przez naciśnięcie jednego lub więcej klawiszy

wiarygodna podstawa zgodności (technologia)

treść nie będzie zgodna , jeżeli taka technologia zostanie wyłączona z oceny lub nie jest obsługiwana

stan

cecha dynamiczna wyrażająca właściwości komponentu interfejsu użytkownika, która może ulec zmianie w odpowiedzi na działanie użytkownika lub zautomatyzowane procesy

Stany nie mają wpływu na charakter elementu, ale reprezentują dane powiązane z tym komponentem lub możliwościami interakcji z użytkownikiem.
Przykłady obejmują fokus (skupienie), najechanie wskaźnikiem myszki, wybrany (zaznaczony), wciśnięty, sprawdzony, odwiedzony/nieodwiedzony oraz rozwinięty/zwinięty.

strona internetowa

nieosadzony zasób uzyskany z pojedynczego identyfikatora URI za pomocą protokołu HTTP wraz z wszelkimi innymi zasobami użytymi do renderowania strony w programie użytkownika lub takimi, które potencjalnie mogą być użyte do renderowania

Uwaga

Mimo że każdy z „pozostałych zasobów” mógłby być renderowany razem z podstawowym zasobem, to niekoniecznie muszą być renderowane równocześnie.

Uwaga

Dla zgodności z wytycznymi zasób musi być „nieosadzony”, czyli występować w taki sposób, by nie był uwzględniany jako strona internetowa.

Uwaga

Zarówno pojedyncza strona internetowa, jak i serwis złożony z wielu stron internetowych, czyli witryna, potocznie określane są jako „strona internetowa”. Ta definicja ogranicza stosowanie terminu „strona internetowa” tylko do zasobu uzyskanego z pojedynczego identyfikatora URI , a więc do jednej, pojedynczej samodzielnej strony internetowej albo jednej, pojedynczej strony w witrynie złożonej z wielu stron.

Zasób sieciowy wraz ze wszystkimi osadzonymi obrazami i multimediami.

Internetowy program pocztowy zbudowany w technologii AJAX (asynchroniczny Java Script i XML). Program znajduje się pod adresem http://przyklad.com/mail, ale posiada skrzynkę odbiorczą, kontakty i kalendarz. Wszystkie łącza lub przyciski są zaprojektowane w sposób pozwalający na wyświetlanie skrzynki, kontaktów i kalendarza bez zmiany adresu URI.

Konfigurowalny portal internetowy, w którym użytkownik może wybrać wyświetlaną treść spośród różnych modułów.

Kiedy wprowadzasz np. adres "http://zakupy.przyklad.com/" w przeglądarce, wchodzisz do wyglądającego jak film sklepu, po którym możesz się poruszać, zabierać towar z półek i umieszczać go w wózku przed sobą. Kliknięcie na produkt powoduje wyświetlenie go wraz ze specyfikacją. Może to być jednostronicowy serwis lub jedna ze stron internetowych w serwisie internetowym.

struktura
 1. Sposób, w jaki poszczególne części strony internetowej są ułożone i połączone ze sobą; oraz
 2. Sposób ułożenia zbioru stron internetowych .
sztuka tekstowa

albo ASCII art - proste rysunki tworzone za pomocą znaków lub glifów układanych na obszarze o stałej szerokości kolumn oraz o stałej wysokości znaków (zazwyczaj z 95 możliwych do wydrukowania znaków zdefiniowanych przez ASCII). Ten sposób tworzenia grafiki, a raczej jej symbolizowania, nazywa się semigrafiką lub pseudografiką. ASCII art były początkowo tworzone z myślą o wydrukowaniu ich na drukarkach znakowych.

spełnienie kryterium sukcesu

kryterium sukcesu zastosowane do danej strony nie przyjmuje wartości „fałsz”

taka sama funkcjonalność

daje taki sam rezultat w przypadku zastosowania

Przycisk „wyślij” w jednym serwisie i przycisk „szukaj” w innym mogą mieć pole do wprowadzania wyrażenia, a następnie wyświetlają listę odnalezionych w serwisie informacji związanych z tym wyrażeniem. W takiej sytuacji oba mają taką samą funkcjonalność, chociaż nie są konsekwentnie etykietowane.

taka sama względna kolejność

taka sama pozycja względem innych elementów

Uwaga

Uznaje się, że pozycje posiadają taką samą względną kolejność, nawet jeśli inne elementy zostały dodane lub usunięte z kolejności oryginalnej. Przykładowo, rozszerzenie menu nawigacji może wyświetlić dodatkowy poziom szczegółów, lub też druga sekcja nawigacji może zostać dodana do kolejności czytania.

technologia (treści internetowych)

mechanizm kodowania danych, które mają być renderowane, odtwarzane lub wykonywane przez programy użytkownika

Uwaga

Użyte w tych wytycznych wyrażenia „technologia internetowa” oraz słowo „technologia” (używane samodzielnie) odnoszą się do „technologii treści internetowych”.

Uwaga

Technologie treści internetowych mogą obejmować języki znaczników, formaty danych lub języki programowania, który może być używany samodzielnie, których autorzy mogą używać samodzielnie lub w połączeniu z innymi technologiami, żeby stworzyć ostatecznie wersje dla użytkownika, począwszy od statycznych stron internetowych, przez zsynchronizowane prezentacje multimedialne aż po dynamiczne aplikacje internetowe.

Do typowych przykładów technologii treści internetowych zaliczamy między innymi HTML, CSS, SVG, PNG, PDF i JavaScript.

technologie wspomagające (w rozumieniu tego dokumentu)

sprzęt i oprogramowanie, które działa jako program użytkownika lub współdziała ze standardowymi programami użytkownika, aby zapewnić niezbędne osobom z niepełnosprawnościami funkcjonalności, przekraczające możliwości standardowych programów użytkownika;

Uwaga

Inne nazwy: technologie asystujące, technologie pomocnicze;

Uwaga

Funkcjonalności zapewniane przez technologie wspomagające obejmują alternatywny sposób prezentacji treści (np. mowa syntetyczna lub powiększenie obrazu), alternatywne sposoby wprowadzania danych (np. za pomocą głosu), dodatkowe mechanizmy nawigacji i orientacji oraz transformacji treści (np. w celu uczynienia tabel bardziej dostępnymi).

Uwaga

Technologie wspomagające często komunikują się ze standardowymi aplikacjami za pośrednictwem specjalnych API.

Uwaga

Rozróżnienie pomiędzy popularnymi programami użytkownika a technologiami wspomagającymi nie jest oczywiste. Wiele programów użytkownika głównego nurtu posiada różne rozwiązania wspomagające osoby z niepełnosprawnościami. Główna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że programy użytkownika głównego nurtu są ukierunkowane na szerokie i zróżnicowane grupy odbiorców, zarówno z niepełnosprawnościami, jak i bez niepełnosprawności. Natomiast technologie wspomagające skierowane są do wąsko zdefiniowanej populacji użytkowników z określonymi rodzajami niepełnosprawności. Wsparcie świadczone za pomocą technologii wspomagających jest zatem bardziej wyspecjalizowane i nakierowane na odbiorcę z konkretnymi potrzebami. Standardowe programy użytkownika mogą dostarczać technologiom wspomagającym niezbędnych funkcjonalności, takich jak pobieranie treści internetowych z obiektów programowych lub odwzorowanie kodu do postaci przyjaźniejszej dla tych technologii.

Technologie wspomagające ważne w kontekście tego dokumentu to między innymi:

 • powiększalniki ekranu i inne programy wspomagające czytanie wzrokowe, używane przez osoby ze wzrokowymi, percepcyjnymi i innymi niepełnosprawnościami związanymi z korzystaniem z druku, pozwalające na zmianę czcionek, rozmiaru, rozmieszczenia, koloru, synchronizujące tekst z głosem itp., w celu poprawienia czytelności wyświetlanego tekstu i obrazów;
 • czytniki ekranu, używane przez osoby niewidome do odczytu treści tekstowych za pomocą mowy syntetycznej lub brajla;
 • programy przetwarzające tekst na mowę syntetyczną, używane przez niektóre osoby z niepełnosprawnościami poznawczymi, językowymi i trudnościami w nauce w celu przekształcenia tekstu w mowę syntetyczną;
 • programy rozpoznające mowę, używane przez niektóre osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi;
 • specjalne klawiatury, używane przez osoby z niektórymi niepełnosprawnościami fizycznymi, które symulują standardową klawiaturę (w tym klawiatury specjalne wyposażone we wskaźniki nagłowne, przełączniki, urządzenia dmuchnij/wciągnij ( sip-and-puff ) i inne specjalne urządzenia do wprowadzania danych);
 • specjalne wskaźniki, używane przez osoby z niektórymi rodzajami niepełnosprawności fizycznych w celu symulowania kursora myszy i naciskania przycisków.
tekst

ciąg znaków, który można programowo określić , gdzie ciąg ten wyraża coś w języku naturalnym

tekst alternatywny

tekst skojarzony programowo z treścią nietekstową lub odnoszący się do tekstu programowo skojarzonego z treścią nietekstową. Tekst programowo skojarzony to taki tekst, którego położenie może być programowo określone w stosunku do treści nietekstowej.

Obraz wykresu jest opisany w następującym po nim akapicie. Krótki tekst alternatywny dla wykresu informuje, że takie objaśnienie znajduje się zaraz za nim (w kolejności treści).

Uwaga

Więcej na ten temat: Understanding Text Alternatives (Zrozumieć tekst alternatywny).

tłumaczenie w języku migowym

tłumaczenie języka, najczęściej mówionego, na język migowy

Uwaga

Prawdziwe języki migowe są niezależnymi językami i nie mają nic wspólnego z językami mówionymi z danego kraju lub regionu.

treść (treść internetowa)

informacje i wrażenia sensoryczne, które mają być przekazywane użytkownikowi za pośrednictwem programu użytkownika , w tym kod lub znaczniki definiujące strukturę , prezentację i interakcje

treść nietekstowa

każda treść, która nie jest sekwencją znaków, które mogą być programowo określone lub nie wyraża niczego w jakimkolwiek języku naturalnym

Uwaga

Obejmuje to sztukę tekstową (ASCII art, będącą układanką złożoną ze znaków), emotikony, slang na forach (korzystający z zastępowania znaków) i obrazy przedstawiające tekst.

treść uzupełniająca

dodatkowa treść ilustrująca lub wyjaśniająca treść podstawową

Dźwiękowa wersja strony internetowej .

Ilustracja kompletnej procedury .

Akapit podsumowujący główne wnioski i rekomendacje w jakichś badaniach.

tylko audio

prezentacja oparta na czasie zawierająca tylko dźwięk (bez wideo i bez interakcji)

tylko wideo

prezentacja oparta na czasie zawierająca tylko wideo (no audio i bez interakcji)

użyte w nietypowy lub ograniczony sposób

słowa użyte w sposób wymagający od użytkownika wiedzy, jaką konkretną definicję powinien zastosować, by prawidłowo zrozumieć treść.

Słowo „gig” oznacza coś innego w dyskusji na temat wykonania koncertu muzycznego, niż w artykule poświęconym pojemności dysków twardych, ale prawidłowe określenie definicji jest możliwe na podstawie kontekstu. Z drugiej strony, słowo „tekst” jest używane w WCAG w pewien bardzo specyficzny sposób i dlatego jego definicja znalazła się w słowniczku.

wersja alternatywna zapewniająca zgodność

to taka wersja, która

 1. jest zgodna z określonym poziomem oraz
 2. zapewnia te same informacje i funkcjonalności w tym samym naturalnym języku , oraz
 3. jest tak samo aktualna jak wersja niezgodna, oraz
 4. dla której przynajmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony:

  1. wersja zgodna jest osiągalna z wersji niezgodnej za pomocą mechanizmu obsługującego dostępność lub
  2. niezgodna wersja jest osiągalna jedynie z wersji zgodnej, lub
  3. wersja niezgodna może być osiągalna tylko z wersji zgodnej, o ile zawiera mechanizm osiągnięcia wersji zgodnej.
Uwaga

W tej definicji „może być osiągalna tylko” oznacza, że zapewniony jest jakiś mechanizm, jak na przykład warunkowe przekierowanie, który uchroni użytkownika przed „osiągnięciem” (załadowaniem) niezgodnej wersji, dopóki nie przejdzie z wersji zgodnej.

Uwaga

Alternatywna wersja nie musi być identyczna, co do ilości stron z podstawową (np. może się składać z kilku podstron).

Uwaga

Jeżeli dostępne są różne wersje językowe serwisu, to dla każdej powinny być zapewnione zgodne wersje.

Uwaga

Alternatywne wersje mogą być zapewniane dla różnych technologii lub grup odbiorców. Każda wersja powinna być zgodna w jak najwyższym stopniu. Jedna wersja powinna być w pełni zgodna, aby uzyskać Wymóg zgodności nr 1 .

Uwaga

Zgodna wersja alternatywna nie musi znajdować się w zakresie zgodności, ani nawet w tym samym serwisie internetowym, jeżeli jest równie łatwo dostępna, jak jej wersja niezgodna.

Uwaga

Alternatywna wersja nie powinna być mylona z treścią uzupełniającą , która ma wspierać i rozszerzać wersję podstawową.

Uwaga

Ustawienie w preferencjach użytkownika, które pozwala na uzyskanie zgodnej wersji jest akceptowalnym mechanizmem dla osiągnięcia innej wersji, o ile mechanizm ustawień obsługuje dostępność.

Czytaj więcej Understanding Conforming Alternate Versions (Zrozumieć alternatywne wersje zapewniające zgodność).

wideo

technologia poruszających się lub następujących po sobie obrazów

Uwaga

Wideo może być stworzone za pomocą animacji lub fotografii, lub obu naraz.

właściwość stylu

właściwość, której wartość określa sposób prezentacji (np. czcionka, kolor, rozmiar, lokalizacja, wypełnienie, głośność, synteza mowy) elementów treści w trakcie ich renderowania (np. na ekranie, przez głośnik, przez wyświetlacz brajlowski, przez programy użytkownika).

Właściwości stylu mogą mieć kilka źródeł:

 • Domyślne style programu użytkownika: Domyślne wartości właściwości stylu stosowane w przypadku braku stylów autora lub użytkownika. Niektóre technologie treści internetowych określają domyślne renderowanie, inne nie;
 • Style autora: Wartości właściwości stylu ustawione przez autora jako część treści (np. style wbudowane, arkusze stylów autora);
 • Style użytkownika: Wartości właściwości stylu ustawione przez użytkownika (np. poprzez ustawienia interfejsu programu użytkownika, arkusze stylów użytkownika).
współczynnik kontrastu

(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), gdzie

Uwaga

Współczynnik kontrastu zawiera się pomiędzy 1 i 21 (powszechnie zapisywanych 1:1 do 21:1).

Uwaga

Ponieważ autor strony nie ma wpływu na sposób renderowania ustawiony przez użytkownika (np. wygładzanie czcionek lub antyaliasing), współczynnik kontrastu oblicza się jak dla wyłączonego antyaliasingu.

Uwaga

W celu spełnienia kryterium sukcesu 1.4.3 i 1.4.6, kontrast jest mierzony z uwzględnieniem standardowego koloru tła, na którym wyświetlany jest tekst przy standardowym użyciu. Jeżeli kolor tła nie został zdefiniowany, przyjmuje się, że jest to kolor biały.

Uwaga

Kolor tła to określony kolor, na którym renderowany jest tekst przy normalnym użyciu. Błędem jest nie określenie koloru tła przy jednoczesnym określeniu koloru tekstu, ponieważ wówczas kolor tła jest nieznany i nie można sprawdzić, czy zachowany jest odpowiedni kontrast. Z tego samego powodu błędem jest nie określenie koloru tekstu przy jednoczesnym określeniu koloru tła.

Uwaga

Gdy litery wyświetlane są z obwódkami, obwódki takie mogą dodawać kontrastu i mogą być uwzględniane w obliczaniu kontrastu pomiędzy literami a ich tłem. Cienka obwódka jest traktowana jak litera. Szeroka obwódka wokół litery, jeżeli wypełnia wewnętrzne elementy liter, działa jak efekt halo i może być traktowana jak tło.

Uwaga

Wymagania WCAG mogą być zweryfikowane przez zestawienie par kolorów określonych przez autora dla typowego sposobu wyświetlenia strony. Autor nie musi brać pod uwagę nietypowych sposobów wyświetlania, na przykład przez zmianę kolorów zrealizowaną przez narzędzia użytkownika, chyba, że wynikają z kodu strony.

wstrzymane

zatrzymane na żądanie użytkownika i nie wznawiane bez jego żądania

wydanie punktowe

wydanie zawierające poprawki do wersji głównej

Uwaga

Numer wydania zawierającego poprawki znajduje się za numerem wydania głównego po kropce.

wydarzenie w czasie rzeczywistym

wydarzenie, które a) trwa w tym samym czasie, co jego wyświetlenie i b) nie jest całkowicie generowane przez treść.

Transmisja internetowa z przedstawienia (odbywa się w tym samym czasie, gdy jest oglądane, a nie z nagrania).

Aukcja internetowa, podczas której użytkownicy składają oferty w tym samym czasie, gdy wyświetlana jest treść.

Interakcje ludzi w wirtualnym świecie za pośrednictwem awatarów (nie są automatycznie generowane i odbywają się w tym samym czasie, co oglądanie).

względna luminancja

względna jasność punktu w przestrzeni kolorów, znormalizowana do 0 dla najciemniejszego czarnego i 1 dla najjaśniejszego białego.

Uwaga

Dla przestrzeni kolorów w standardzie sRGB względna luminancja koloru jest definiowana jako L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B gdzie R , G i B zostały zdefiniowane jako:

 • jeżeli RsRGB <= 0.03928, wówczas R = RsRGB/12.92 lub R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
 • jeżeli GsRGB <= 0.03928, wówczas G = GsRGB/12.92 lub G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
 • jeżeli BsRGB <= 0.03928, wówczas B = BsRGB/12.92 lub B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

oraz RsRGB, GsRGB i BsRGB są zdefiniowane jako:

 • RsRGB = R8bit/255
 • GsRGB = G8bit/255
 • BsRGB = B8bit/255

Znak „^” oznacza potęgowanie. (Równanie pochodzi z [ sRGB ] i [ IEC-4WD ]).

Uwaga

Niemal wszystkie obecnie używane systemy kodują kolory w standardzie sRGB. O ile używany będzie inny standard kodowania kolorów do przetwarzania i wyświetlania, autor musi obliczać kolor na podstawie standardu sRGB. Jeżeli używa innego, zobacz Understanding Success Criterion 1.4.3 (Zrozumieć kryterium sukcesu 1.4.3).

Uwaga

Jeżeli dithering odbywa się po dostarczeniu kolorów, bierze się pod uwagę kolory źródłowe. W wypadku kolorów wymieszanych na poziomie źródłowym, pod uwagę bierze się uśrednione wartości kolorów źródłowych (uśredniony R, uśredniony G i uśredniony B).

Uwaga

Istnieją narzędzia, które automatycznie obliczają kontrast i błyski.

zagrożenie

nagła, nieoczekiwana sytuacja lub zdarzenie, wymagające natychmiastowej reakcji dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia.

zgodność

spełnienie wszystkich wymagań danej normy, wytycznych lub specyfikacji

zestaw stron internetowych

zbiór stron internetowych , które mają wspólny cel i które są tworzone przez tego samego autora, grupę lub organizację.

Przykładem jest publikacja podzielona na wiele stron internetowych, gdzie każda strona zawiera jeden rozdział lub inną znaczącą część pracy. Publikacja jest logicznie pojedynczą, ciągłą jednostką i zawiera funkcje nawigacyjne, które umożliwiają dostęp do pełnego zestawu stron.

Uwaga

Różne wersje językowe będą traktowane jako różne zestawy stron internetowych.

zmaksymalizowane okno ekranu

na najczęściej spotykanych rozmiarach monitorach komputerów stacjonarnych i laptopach z maksymalnym rozmiarem obszaru roboczego

Uwaga

Ponieważ ludzie zazwyczaj korzystają ze swoich komputerów przez kilka lat, najlepiej jest nie polegać na najnowszych rozdzielczościach wyświetlaczy komputerów stacjonarnych/laptopów, ale wziąć pod uwagę przy dokonywaniu tej oceny typowe rozdzielczości monitorów komputerów stacjonarnych/laptopów na przestrzeni kilku lat.

zmiany kontekstu

znaczące zmiany treści strony internetowej , które dokonywane bez świadomości użytkownika, mogą go dezorientować, jeżeli nie jest on w stanie oglądać całej strony jednocześnie

Zmiany kontekstu obejmują zmiany:

 1. w programie użytkownika ;
 2. obszaru roboczego ;
 3. fokusu;
 4. treści , która zmienia sens strony internetowej .
Uwaga

Zmiana treści nie zawsze oznacza zmianę kontekstu. Zmiana w treści, na przykład rozwinięcie drzewa, dynamicznego menu lub zakładki niekoniecznie zmieniają kontekst, dopóki nie zmienią jednego z powyższych (np. fokusu).

Otwarcie nowego okna, przeniesienie fokusu na inny obiekt, przejście na inną stronę internetową (włączając w to także każdą sytuację, kiedy użytkownikowi tylko wydaje się, że przechodzi na inną stronę internetową) lub znaczące przekształcenie wyglądu strony są przykładami zmiany kontekstu.

zobowiązanie prawne

transakcja, gdzie osoba wiąże się prawnym obowiązkiem lub korzyścią

akt ślubu, umowa handlowa (finansowa i prawna), testament, pożyczka, adopcja, zaciągnięcie się do armii, kontrakt dowolnego rodzaju itp.

zsynchronizowane media

audio lub wideo zsynchronizowane z innym formatem w celu prezentacji informacji lub interakcji z komponentami opartymi na czasie, o ile nie jest to wyraźnie oznaczona alternatywa dla tekstu

zwolnienie nacisku

zdarzenie dotykowe, które następuje potem, gdy bodziec wyzwalający wskaźnik zwalnia „wciśnięty” wcześniej punkt interaktywny

Zwolnienie nacisku może mieć różne nazwy na różnych platformach, takie jak „touchend” lub „mouseup”."

żargon

słowa używane w pewien specyficzny sposób w pewnych specyficzny środowiskach

Wyrażenie „lepkie klawisze” używane jest w żargonie środowisk zajmujących się technologiami wspomagającymi i technologiami dostępności

9. Przeznaczenie pól danych w komponentach interfejsu użytkowników

Ta część zawiera listę typowych celów pól formularzy w komponentach interfejsu użytkowników . Terminy poniżej nie są słowami kluczowymi, których należy użyć, ale reprezentują cele, które muszą zostać ujęte w taksonomii przyjętej przez stronę internetową. W stosownych przypadkach, autorzy oznaczają kontrolki przy pomocy wybranej taksonomii, aby wskazać cel semantyczny. Daje to potencjalnym programom użytkownika i technologiom pomocniczym możliwość stosowania spersonalizowanych prezentacji, które mogą umożliwić większej liczbie osób zrozumienie i wykorzystanie treści.

UWAGA Lista celów typów pól danych jest oparta na celach kontrolek zdefiniowanych w części HTML 5.2 Autofill field , ale ważne jest, aby zrozumieć, że inna technologia może mieć niektóre lub wszystkie z tych samych pojęć zdefiniowanych w swojej specyfikacji i wymagane są tylko te pojęcia, które są mapowane do poniższych znaczeń.

Poniższe cele pól danych mają odnosić się do użytkownika treści i dotyczyć tylko informacji związanych z tą osobą.

A. Podziękowania

Ta część jest informacyjna.

Dodatkowe informacje na temat uczestnictwa w Grupie Roboczej Wytyczne dla Dostępności (AG WG) można znaleźć na stronie domowej Grupy Roboczej .

A.1 Uczestnicy AG WG aktywni w opracowaniu tego dokumentu:

A.2 Inni wcześniej aktywni uczestnicy WCAG WG oraz osoby, które miały swój wkład w powstawaniu WCAG 2.0, WCAG 2.1 lub zasobów pomocniczych

Paul Adam, Jenae Andershonis, Wilhelm Joys Andersen, Andrew Arch, Avi Arditti, Aries Arditi, Mark Barratt, Mike Barta, Sandy Bartell, Kynn Bartlett, Chris Beer, Charles Belov, Marco Bertoni, Harvey Bingham, Chris Blouch, Paul Bohman, Frederick Boland, Denis Boudreau, Patrice Bourlon, Andy Brown, Dick Brown, Doyle Burnett, Raven Calais, Ben Caldwell, Tomas Caspers, Roberto Castaldo, Sofia Celic-Li, Sambhavi Chandrashekar, Mike Cherim, Jonathan Chetwynd, Wendy Chisholm, Alan Chuter, David M Clark, Joe Clark, Darcy Clarke, James Coltham, Earl Cousins, James Craig, Tom Croucher, Pierce Crowell, Nir Dagan, Daniel Dardailler, Geoff Deering, Sébastien Delorme, Pete DeVasto, Iyad Abu Doush, Sylvie Duchateau, Cherie Eckholm, Roberto Ellero, Don Evans, Gavin Evans, Neal Ewers, Steve Faulkner, Bengt Farre, Lainey Feingold, Wilco Fiers, Michel Fitos, Alan J. Flavell, Nikolaos Floratos, Kentarou Fukuda, Miguel Garcia, P.J. Gardner, Alistair Garrison, Greg Gay, Becky Gibson, Al Gilman, Kerstin Goldsmith, Michael Grade, Karl Groves, Loretta Guarino Reid, Jon Gunderson, Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, Brian Hardy, Eric Hansen, Benjamin Hawkes-Lewis, Sean Hayes, Shawn Henry, Hans Hillen, Donovan Hipke, Bjoern Hoehrmann, Allen Hoffman, Chris Hofstader, Yvette Hoitink, Martijn Houtepen, Carlos Iglesias, Richard Ishida, Jonas Jacek, Ian Jacobs, Phill Jenkins, Barry Johnson, Duff Johnson, Jyotsna Kaki, Shilpi Kapoor, Leonard R. Kasday, Kazuhito Kidachi, Ken Kipness, Johannes Koch, Marja-Riitta Koivunen, Preety Kumar, Kristjan Kure, Andrew LaHart, Gez Lemon, Chuck Letourneau, Aurélien Levy, Harry Loots, Scott Luebking, Tim Lacy, Jim Ley, Alex Li, William Loughborough, N Maffeo, Mark Magennis, Kapsi Maria, Luca Mascaro, Matt May, Sheena McCullagh, Liam McGee, Jens Oliver Meiert, Niqui Merret, Jonathan Metz, Alessandro Miele, Steven Miller, Mathew J Mirabella, Matt May, Marti McCuller, Sorcha Moore, Charles F. Munat, Robert Neff, Charles Nevile, Liddy Nevile, Dylan Nicholson, Bruno von Niman, Tim Noonan, Sebastiano Nutarelli, Graham Oliver, Sean B. Palmer, Devarshi Pant, Nigel Peck, Anne Pemberton, David Poehlman, Ian Pouncey, Charles Pritchard, Kerstin Probiesch, W Reagan, Adam Victor Reed, Chris Reeve, Chris Ridpath, Lee Roberts, Mark Rogers, Raph de Rooij, Gregory J. Rosmaita, Matthew Ross, Sharron Rush, Joel Sanda, Janina Sajka, Roberto Scano, Gordon Schantz, Tim van Schie, Wolf Schmidt, Stefan Schnabel, Cynthia Shelly, Glenda Sims, John Slatin, Becky Smith, Jared Smith, Andi Snow-Weaver, Neil Soiffer, Mike Squillace, Michael Stenitzer, Diane Stottlemyer, Christophe Strobbe, Sarah J Swierenga, Jim Thatcher, Terry Thompson, Justin Thorp, David Todd, Mary Utt, Jean Vanderdonckt, Carlos A Velasco, Eric Velleman, Gijs Veyfeyken, Dena Wainwright, Paul Walsch, Daman Wandke, Richard Warren, Elle Waters, Takayuki Watanabe, Gian Wild, David Wooley, Wu Wei, Kenny Zhang, Leona Zumbo.

A.3 Instytucje finansujące

Niniejsza publikacja została sfinansowana częściowo z funduszy federalnych, z Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych oraz Narodowego Instytutu Badań Niepełnosprawności i Rehabilitacji (National Institute on Disability and Rehabilitation Research – NIDRR), w ramach umowy numer HHSP23301500054C. Treść tej publikacji niekoniecznie odzwierciedla poglądy lub politykę Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA lub Departamentu Edukacji USA, ani też nie wspomina nazw handlowych, nazw produktów komercyjnych lub nazw organizacji, sugerujących poparcie rządu Stanów Zjednoczonych.

B. Literatura §

B.1 Literatura normatywna §

[css3-values]
CSS Values and Units Module Level 3 . Tab Atkins Jr.; Elika Etemad. W3C. 29 September 2016. W3C Candidate Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/css-values-3/
[pointerevents]
Pointer Events . Jacob Rossi; Matt Brubeck. W3C. 24 February 2015. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/pointerevents/
[WCAG20]
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 . Ben Caldwell; Michael Cooper; Loretta Guarino Reid; Gregg Vanderheiden et al. W3C. 11 December 2008. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/WCAG20/

B.2 Literatura informacyjna §

[HARDING-BINNIE]
Independent Analysis of the ITC Photosensitive Epilepsy Calibration Test Tape . Harding G. F. A.; Binnie, C.D..2002.
[IEC-4WD]
IEC/4WD 61966-2-1: Colour Measurement and Management in Multimedia Systems and Equipment - Part 2.1: Default Colour Space - sRGB . May 5, 1998.
[RFC2119]
Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels . S. Bradner. IETF. March 1997. Best Current Practice. URL: https://tools.ietf.org/html/rfc2119
[sRGB]
A Standard Default Color Space for the Internet - sRGB, Version 1.10 . M. Stokes; M. Anderson; S. Chandrasekar; R. Motta.November 5, 1996. URL: https://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html
[UAAG10]
User Agent Accessibility Guidelines 1.0 . Ian Jacobs; Jon Gunderson; Eric Hansen. W3C. 17 December 2002. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/UAAG10/
[UNESCO]
International Standard Classification of Education . 1997. URL: https://en.unesco.org/themes/education/
[WAI-WEBCONTENT]
Web Content Accessibility Guidelines 1.0 . Wendy Chisholm; Gregg Vanderheiden; Ian Jacobs. W3C. 5 May 1999. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/