زبان ها

این یک ترجمه است. ممکن است حاوی خطا باشد یا با توجه به نسخه انگلیسی از تاریخ خارج شود. مترجم: Alex White

کار فعلی CSS نحوه مشارکت

CSS spec­i­fi­ca­tions

این صفحه شامل فهرستی از تمام مشخصات و پیش نویس های تکمیل شده توسط CSS WG (که قبلا ‘CSS & FP WG’ نامیده می شد) است. اگر می خواهید توسعه CSS3 را دنبال کنید، اینجا نقطه شروع است. شما ایده هایی دارید؟ مشارکت ها؟ "اگر می خواهید کمک کنید" را در این صفحه ببینید.

مشخصات یک کتابچه راهنمای کاربر نیست. هیچ بهانه ای برای پیش نویس های بد نوشته شده وجود ندارد و لطفاً در صورت یافتن شکایت کنید. اما مشخصات، مخاطب خاصی را هدف قرار می دهند. به "درک مشخصات CSS" fantasai مراجعه کنید. جی دیوید آیزنبرگ کتاب مفیدی نوشته است "چگونه مشخصات W3C را بخوانیم" . یا می‌توانید درباره «ماژول‌ها»، «سطوح»، «عکس‌های فوری» و فرآیند CSS بخوانید.

چه خبر؟ (Also available as Atom news feed.)

جدول مشخصات

مرتب سازی شده بر اساس بیشترین به کمترین میزان پایداری:

تکمیل شده جاری در آینده نزدیک یادداشت ها ℹ⃝
CSS Snapshot 2023 NOTE Latest stable CSS ℹ⃝
CSS Snapshot 2022 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2021 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2020 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2018 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2017 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2015 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2010 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2007 NOTE ℹ⃝
CSS Color Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Namespaces REC REC ℹ⃝
Selectors Level 3 (انتخابگرها سطح 3) REC REC ℹ⃝
CSS Level 2 Revision 1 REC REC See Errata ℹ⃝
Media Queries (پرس و جو های رسانه ای) REC REC ℹ⃝
CSS Style Attributes REC REC ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 3 (سطح آبشاری CSS و وراثت 3) REC REC ℹ⃝
CSS Fonts Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Writing Modes Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Basic User Interface Level 3 (رابط کاربری پایه CSS) REC REC ℹ⃝
CSS Box Model Level 3 REC REC ℹ⃝
CSS Containment Level 1 REC REC ℹ⃝
پایدار جاری در آینده نزدیک یادداشت ها ℹ⃝
CSS Backgrounds and Borders Level 3 (پس‌زمینه‌ها و مرزهای CSS سطح 3) CRD CR ℹ⃝
CSS Conditional Rules Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Multi-column Layout Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Values and Units Level 3 CR PR ℹ⃝
CSS Flexible Box Layout Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Counter Styles Level 3 CR PR ℹ⃝
در حال آزمایش جاری در آینده نزدیک یادداشت ها ℹ⃝
CSS Images Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Speech Level 1 CRD CR ℹ⃝
CSS Text Decoration Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Shapes Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Masking Level 1 CRD CR ℹ⃝
CSS Text Level 3 CRD CR ℹ⃝
CSS Fragmentation Level 3 CR PR ℹ⃝
CSS Transforms Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Custom Properties for Cascading Variables Level 1 CRD CR ℹ⃝
Compositing and Blending Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Syntax Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Grid Layout Level 1 CRD CR ℹ⃝
CSS Display Level 3 CRD CR ℹ⃝
CSS Will Change Level 1 CR PR ℹ⃝
Media Queries Level 4 (پرس و جوهای رسانه سطح 4) CR PR ℹ⃝
Geometry Interfaces Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 4 (سطح آبشاری CSS و وراثت 4) CR CR ℹ⃝
CSS Scroll Snap Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Painting API Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Easing Functions Level 1 CRD CR ℹ⃝
CSS Writing Modes Level 4 CR PR ℹ⃝
CSS Grid Layout Level 2 CRD CR ℹ⃝
CSS Scrollbars Styling Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Color Adjustment Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Conditional Rules Level 4 CR PR ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 5 CR CR ℹ⃝
پالایش جاری در آینده نزدیک یادداشت ها ℹ⃝
CSS Animations Level 1 WD WD ℹ⃝
Web Animations WD WD ℹ⃝
CSS Transitions WD CR ℹ⃝
CSS Box Alignment Level 3 WD WD ℹ⃝
Selectors Level 4 (انتخابگرها سطح 4) WD WD ℹ⃝
CSS Box Sizing Level 3 WD CR ℹ⃝
CSS Lists and Counters Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Positioned Layout Level 3 WD WD ℹ⃝
Motion Path Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Color Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Fonts Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Logical Properties and Values Level 1 WD WD ℹ⃝
در حال بازنگری جاری در آینده نزدیک یادداشت ها ℹ⃝
CSS Paged Media Level 3 WD WD ℹ⃝
CSSOM View WD WD ℹ⃝
CSS Ruby Annotation Layout Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Object Model (CSSOM) WD WD ℹ⃝
CSS Overflow Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Font Loading Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Scoping Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Pseudo-Elements Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Image Values and Replaced Content Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Overflow Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Text Decoration Level 4 WD WD ℹ⃝
Resize Observer FPWD WD ℹ⃝
Media Queries Level 5 (پرس و جوهای رسانه سطح 5) WD WD ℹ⃝
CSS Box Sizing Level 4 WD WD ℹ⃝
در حال کاوش جاری در آینده نزدیک یادداشت ها ℹ⃝
CSS Backgrounds and Borders Level 4 (پس‌زمینه‌ها و مرزهای CSS سطح 4) FPWD ℹ⃝
CSS Device Adaptation WD WD ℹ⃝
CSS Exclusions WD WD ℹ⃝
Filter Effects Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Generated Content for Paged Media WD WD ℹ⃝
CSS Page Floats FPWD WD ℹ⃝
CSS Template Layout (طرح بندی قالب شبکه CSS) NOTE NOTE ℹ⃝
CSS Line Grid WD WD ℹ⃝
CSS Regions WD WD ℹ⃝
CSS Table Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Inline Layout Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Round Display Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Basic User Interface Level 4 (رابط کاربری پایه CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Text Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Properties and Values API Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Typed OM Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Rhythmic Sizing Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Fill and Stroke Level 3 FPWD WD ℹ⃝
CSS Layout API Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Values and Units Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Shadow Parts FPWD WD ℹ⃝
CSS Fragmentation Level 4 FPWD WD ℹ⃝
CSS Spatial Navigation Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Overscroll Behavior Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Animation Worklet API FPWD WD ℹ⃝
CSS Containment Level 2 WD WD ℹ⃝
CSS Scroll Anchoring Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Color Level 5 WD WD ℹ⃝
CSS Transforms Level 2 WD WD ℹ⃝
CSS Box Model Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Custom Highlight API Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Fonts Level 5 WD WD ℹ⃝
CSS Nesting WD WD ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 6 WD WD ℹ⃝
CSS Conditional Rules Level 5 FPWD WD ℹ⃝
CSS Containment Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS View Transitions Level 1 CR CR ℹ⃝
Scroll-driven Animations WD WD ℹ⃝
CSS Animations Level 2 FPWD WD ℹ⃝
Web Animations Level 2 FPWD WD ℹ⃝
CSS Transitions Level 2 FPWD WD ℹ⃝
در حال بازنویسی جاری در آینده نزدیک یادداشت ها ℹ⃝
CSS Generated Content Level 3 WD WD ℹ⃝
رها شده جاری در آینده نزدیک یادداشت ها ℹ⃝
CSS Level 1 SPSD ℹ⃝
CSS Mobile Profile 2.0 NOTE ℹ⃝
Non-element Selectors NOTE ℹ⃝
The CSS 'Reader' Media Type NOTE ℹ⃝
CSS Presentation Levels NOTE ℹ⃝
CSS TV Profile 1.0 NOTE ℹ⃝
CSS Marquee NOTE ℹ⃝
Behavioral Extensions to CSS NOTE ℹ⃝
Fullscreen NOTE ℹ⃝
Preview of CSS Level 2 FPWD NOTE ℹ⃝
Worklets Level 1 NOTE ℹ⃝

Some related specifications by other Working Groups:

عنوان جاری یادداشت ها
Predefined Counter Styles NOTE I18N WG
CSS Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 NOTE WCAG WG
Associating Style Sheets with XML documents 1.0 (Second Edition) REC XML Core WG
Web App Manifest WD Web Applications WG
Selectors API Level 1 REC Web Applications WG
DOM CR WHAT WG

دو ویژگی قدیمی توسط Web Applications WG «ویژگی حالت دید» رسانه و Selectors API سطح 2 به ترتیب با Web App Manifest و DOM جایگزین شده‌اند.

شاخص های خواص و توصیفگرها

Jens Meiert شاخصی از خواص را حفظ می کند. CSS Snapshot شامل شاخصی از ویژگی‌های استاندارد و پایدار به همراه شبه کلاس‌ها و شبه عناصر و @-rules است.

CSS WG فهرستی بر اساس حروف الفبا از تمام ویژگی ها و توصیفگرها در پیش نویس های ویرایشگران ارائه می دهد.

افرادی که در حال بررسی پیش‌نویس‌های CSS هستند نیز ممکن است به این فهرست‌ها که شامل پیش‌نویس‌های رسمی و ویراستاران هستند نیز علاقه مند باشند: ویژگی ها [HTML] [TSV] [XML] [JSON] and توضیحات [HTML] [TSV] [XML] [JSON].

توضیح رنگ ها و کدهای وضعیت

W3C بلوغ مشخصات را با یک کد وضعیت نشان می دهد. گروه کاری CSS از حداقل تا پایدارترین موارد زیر استفاده می کند:

مخفف نام کامل
FPWD First Public Working Draft
WD Working Draft
CR Candidate Recommendation
CRD Candidate Recommendation Draft
PR Proposed Recommendation
REC Recommendation
SPSD Superseded Recommendation

کد زیر سندی را نشان می دهد که قرار نیست استاندارد شود:

مخفف نام کامل
NOTE Working Group Note

نام ها در بخش 6 سند فرآیند W3C تعریف شده اند. REC چیزی است که معمولاً به عنوان "استاندارد" شناخته می شود. W3C استفاده روزمره را با شروع از CR تشویق می کند.

سطوح پایداری غیررسمی مورد استفاده برای گروه بندی مشخصات در این شرح سال 2007 از سطوح پایداری CSS تعریف شده است.

اگر می خواهید کمک کنید

همه می توانند در بحث های موجود در فهرست پستی آرشیو شده www-style@w3.org شرکت کنند. می توانید خودتان مشترک شوید. این مکان ترجیح داده شده برای بحث است، زیرا اعضای کارگروه آنها را خواهند دید. لطفاً از این لیست برای سوالاتی از نوع "چگونه می توانم" استفاده نکنید... از comp. infosystems. www. authoring. stylesheets ("ciwas") یا به "آموزش CSS" مراجعه کنید.

در لیست پستی، شما با افراد زیادی صحبت خواهید کرد، افراد بسیار پرمشغله. قبل از ارسال پست، لطفاً آرشیو را جستجو کنید تا ببینید آیا ایده عالی شما قبلاً بحث شده است یا خیر. از خط مشی‌های معمول W3C در مورد هرزنامه، پیوست‌ها و غیره پیروی کنید.

اگر در حال ارسال نظر در مورد یک ماژول CSS خاص هستید، لطفاً پیشوند موضوع پیام خود را با کد مشخصات مناسب (که در بخش «وضعیت این سند» داده شده است) در پرانتز قرار دهید، به عنوان مثال. "خطا [css3-flexbox] در محاسبات حاشیه". این به ویراستاران کمک می کند نظرات شما را بیابند و دنبال کنند.

Laurens Holst (با نام مستعار "Grauw") یک پرسش متداول برای www-style دارد. (برای موارد اضافی، لطفاً مستقیماً با Laurens تماس بگیرید. Laurens با W3C مرتبط نیست.)

شما همچنین می توانید مشکلات را از طریق GitHub مطرح کنید. Github حاوی کپی‌هایی از پیش‌نویس‌های ویراستاران از مشخصات CSS و APIهای «Houdini» است.

Birkir Gunnarsson یک راهنمای مفید برای تسلط بر GitHub با یک صفحه خوان، قسمت 1. نوشت.

اگر برای یک سازمان عضو W3C کار می کنید، می توانید به گروه کاری CSS نیز بپیوندید و به جلسات آن بیایید. برای شرکت، باید (به طور متوسط) 1 روز در هفته متعهد شوید. با من (برت باس) یا شخص تماس W3C سازمان خود تماس بگیرید. صورتجلسه گروه عمومی است و در وبلاگ CSS WG ارسال می شود.

راه‌های زیادی برای به‌روز ماندن از انتشارات جدید CSS WG وجود دارد. بخش «چه خبر است؟» در بالا جدیدترین پیش‌نویس‌ها را نشان می‌دهد و همچنین دارای فید Atom است. انتشارات در وبلاگ CSS WG و section above shows the most recent drafts and it also has an Atom feed. آن و حساب های Mastodon این گروه اعلام می شود. اولین پیش‌نویس‌ها از همه گروه‌های کاری W3C در فهرست پستی بازبینی عمومی و RSS feed. آن ظاهر می‌شود. آخرین انتشارات از همه گروه های کاری W3C در بالای صفحه گزارش های فنی قرار دارد که دارای یک RSS feed. نیز می باشد.

درباره مجموعه های تست

گروه کاری CSS در نظر دارد زمان زیادی را برای توسعه مجموعه های تست CSS به همراه مشخصات CSS صرف کند. با ارائه یک مجموعه آزمایشی برای هر ماژول به محض انتشار ماژول، ما امیدواریم که نه تنها پیاده سازی های CSS3 خیلی زودتر با مشخصات مطابقت داشته باشد، بلکه مردم نیز درک بهتری از متن رسمی مشخصات داشته باشند.

مجموعه‌های آزمایشی فهرست پستی آرشیو شده خود را دارند archived mailing list public-css-testsuite@w3.org. لطفاً گزارش‌های خطا، موارد ارسالی، و هرگونه سؤال و نظر دیگری در مورد مجموعه‌های آزمایشی CSS را در آنجا ارسال کنید. الیکا اعتماد ویکی تست CSS را با اطلاعات بیشتر برای مشارکت کنندگان حفظ می کند.

طرح مشکلات از طریق GitHub نیز امکان پذیر است: به مخزن تست های پلتفرم وب مراجعه کنید.

کنوانسیون های نشانه گذاری

نشانه گذاری منبع مشخصات از قراردادهای خاصی پیروی می کند (که برای پردازش خودکار مفید است).

Bert Bos, سبک رهبری فعالیت
کپی رایت © 1994–2023 W3C® سیاست حفظ حریم خصوصی

آخرین بروزرسانی شنبه ۰۹ دسامبر ۲۳، ۱۲:۳۲:۰۵

زبان ها

درباره ترجمه ها