W3C MathML 3.0 nu antagen som ISO/IEC internationell standard

Läs nedan vad W3C-medlemmar har att säga om MathML 3.0

 

23 juni 2015 -- Idag har World Wide Web Consortium (W3C), tillsammans med Joint Technical Committee JTC 1, Information Technology i International Organization for Standardization (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC), låtit meddela att MathML Version 3.0 2nd Edition har blivit antagen som ISO/IEC International Standard (ISO/IEC 40314:2015).

MathML är det uppmärkningsspråk som används i programvara och utvecklingsverktyg för att på webben uttrycka matematiska formler inom områden som statistik, ingenjörsverksamhet, beräkningsteknik och akademi. Detta matematiska uppmärkningsspråk erbjuder sätt att beskriva, i XML, såväl den visuella presentationen av formler (med matematiska symboler, sammansatta formler och typsnitt), som deras semantik (med referenser till olika områden inom matematiken). Språkets första version, MathML 1, publicerades 1998.

”Denna viktiga vetenskapliga standard. som har bred internationell användning, kan nu dra nytta av detta nya formella erkännandet från ISO, IEC och deras nationella medlemmar,” säger Dr. Jeff Jaffe, W3C CEO. ”Detta ISO/IEC-erkännande förväntas öka internationellt harmoniserad användning ev MathML, inte bara inom standardiseringsorgan, förvaltningar och den vetenskapliga och akademiska världen, utan även av webbläsarleverantörer, utgivare av utbildningsmateriel, samt webbvärlden i stort.”

”ISO/IEC JTC 1 är glada att ha fått möjligheten att ta detta viktiga arbete gjorts inom W3C, överföra det till en formellt godkänd ISO/IEC-standard,” säger Karen Higginbottom, ordförande i ISO/IEC JTC 1. ”Vi njuter av att fortsätta denna starka och konstruktiva samverkan mellan våra organisationer.”

”I rollen av sekretariat för ISO/IEC JTC 1, är American National Standards Institute (ANSI) stolt över detta lyckade samarbete mellan ISO/IEC JTC 1 och W3C,” säger Lisa Rajchel, sekreterare i ISO/IEC JTC 1. ”Godkännande av W3C-specifikationer har ännu en gång visat det starka samarbetet mellan formell standardiseringsprocess och standardiseringskonsortia.”

MathML: Ett rikt och kraftfullt språk

Eftersom HTML uppfanns inom ett vetenskapligt laboratorium, så var ett av de första förslagen till utvidgning av HTML just att kunna representera formler. Tidiga experiment, såsom HTML+ (1993), ledde fram till den första versionen av MathML (1998). Användning av MathML har sedan dess vuxit i omfattning, även om det dröjde fram till 2014, inom ramen för den femte versionen av HTML, som matematik blev en standardiserad del av HTML, och inte bara ett varlfritt tillägg. Nu kan alltså MathML användas fristående, som den tidigare har gjorts, eller inbäddad i HTML.

Ett viktigt mål med att göra MathML en del av HTML är att underätta skapandet av interaktiva vetenskapliga artiklar ochutbildningsmateriel. En formel är inte längre bara en bild -- man kan interagera med den, direkt i webbläsaren eller andra dokumentbläddrare: t.ex. kopiera en formel och klistra in den i en ekvationslösare, och direkt få lösningen; peka ut en formel för ett grafritningsprogram och den visualiserad; göra det möjligt för en student att lösa aritmetiska uppgifter direkt i webbläsaren, etc.

MathML är en viktig komponent i den semantiska webben. Man kan inte bara beskriva den visuella, tvådimensionella strukturen av en sammansatt formel, utan även dess semantik i förhållande till olika matematiska modeller, tack vare att den integrerar standard ”dictionaries” från OpenMath Society. (Olika grenar av matematiken använder ofta formler som ser likartade ut, så genom att minska mångtydigheten kan automatisk tolkning underlättas.)

”Denna ISO/IEC-standard kommer i rätt tid” säger Dr. Bert Bos, ledare för arbetet med matematik inom W3C., ”MathML förbättrar tillgängligheten hosförfattarstöd, t.ex. vid talad utmatning. Det fortsätter vara det mest lyckade utbytesformatet mellan olika programvarupaket för matematik, och är på god väg att bli ett 'lingua franca' för all matematik på webben, på grund av att det ny blivit del av HTML5 och den öppna webbplattformen.”

Hur samverkan bidrar till interoperabilitet

W3C har förfinat processer och policies som underlättar framtagandet av högkvalitativa, konsensusdrivna och kostnadsfria standarder, och många av dessa ger kraft åt webben och IT-plattformar. En märkning av ISO och IEC stärker möjligheterna att ta till sig och använda W3C-teknologier och -riktlinjer, vilket i sin tur ökar driftstagande, minskar splittring och ger alla användare ökad interoperabilitet.

MathML 3.0 skickades in till ISO/IEC JTC 1 enligt processes för Publicly Available Specifications (PAS) i juli 2014. W3C har varit en erkänd JTC 1 PAS Submitter sedan november 2010, och är en av elva (11) organisationer som för närvarande är erkända. Enligt PAS-processen kan organisationer som erkänns som giltiga PAS Sumitters skicka in sina specifikationer direkt till JTC 1, och genom omröstning av de nationella deltagarna kunna bli ISO/IEC International Standards. Mer information om W3C och processen för ISO/IEC JTC 1 PAS Submission finns att läsa på W3C PAS FAQ och på webbplatsen för JTC 1.

I och med att den nu har blivit en ISO/IEC JTC 1 Standard, så är MathML 3.0 nu även tillgänglig från ISO/IEC och från nationella medlemsorganisationer, som ANSI och SIS. Att JTC 1 antagit denna specifikation som standard innebär inte att den ersätter den existerande W3C-standarden, vilken fortsätter att vara kostnadsfritt tillgänglig på W3C:s webbplats. MathML är den tredje W3C-standarden som blivit antagen av ISO/IEC, föregången av Web Services (2011) och Web Acccessibility Content Guidelines 2.0 (2012).

W3C erbjuder dessutom ytterligare informationsmateriel för utvecklare och användare, vilka hittas på webbsidan för arbetet med matematik.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C är ett internationellt konsortium där konsortiets medlemmar, en heltidsanställd stab och andra intresserade arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. W3C:s huvudsakliga verksamhet är att ta fram webbstandarder samt riktlinjer, råd och anvisningar som säkerställer webbens långsiktiga tillväxt och utvecklingsriktning. Fler än 400 organisationer är medlemmar i konsortiet. W3C drivs gemensamt av MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan, Beihang University i Kina, samt har ytterligare regionala kontor världen runt. Mer information finns på http://www.w3.org/

Om JTC 1

Den gemensamma tekniska kommittéen (joint technical committee) som drivs av ISO (International Organization for Standardization) och IEC (International Electrotechnical Commission), ISO/IEC JTC 1, Information Technology, är en konsensusbaserad, frivillig internationell stndardiseringsgrupp vilken fungerar som ett produktivt samarbete mellan ISO och IEC. Fler än 3700 experter från 34-P-medlemsländer träffas i JTC 1 för att utveckla ömsesidigt nyttiga standarder vilka förbättrar internationell handel samtidigt som immaterialrätt skyddas. Förenta Staterna har en ledande roll i JTC 1, där American National Standards Institute (ANSI) tillhandahåller sekretariatet, och Karen Higginbottom, direktor för standardiseringsarbete vid Hewlett-Packard Company innehar rollen son ordförande i JTC 1.

Om ISO

ISO är världens stöärsta utvecklare och utgivare av internationella standarder. ISO är ett nätverk av nationella standardiseringsinstitut från 164 länder (juli 2012). Fler än 100 av ISO:s medlemmar är från utvecklingsländer. ISO har fler än 18600 internationella standarder i sitt nuvarande utbud. ISO:s arbetsprogram sträcker sig från standarder för traditionella verksamhetsområden, som agrikultur och byggnation, över mekaniska konstruktionerm tillverkning och distribution, till transport, medicinska apparater, miljön, säkerhet, inkormations- och kommunikationsteknologi, och till standarder för goda arbetssätt och för tjänster.

Om IEC

IEC (International Electrotechnical Commission) är världens ledande organisation för framtagning och publicering av internationella standarder för alla typer av elektriska, elektroniska och relaterade teknologier, gemensamt grupperade under termen ”elektroteknologi”. IEC:s internationella standarder täcker ett brett spektrum av teknologier, från kraftgenerering, -överföring och -distribution, till apparater i hemmet och på kontoret, halvledare, fiberoptik, batterier, nanoteknologier, solenergi och marin-baserade konverterare, med mera. Varhelst man hittar elektrocitet och elektronik, så kommer du att se att IEC stöder säkerhet och prestanda, miljön, energieffektivitet i elektriska konstruktioner, och förnybara energikällor. IEC administrerar även Conformity Assessment Systems som certifierar att utrustning, system och komponenter uppfyller motsvarande internationella standarder. www.iec.ch

Mediakontakter

Karen Myers, W3C <karen@w3.org>

Elizabeth Neiman, ANSI <eneiman@ansi.org>