W3C Workshop om restriktioner och funktionalitet utforskar påbyggnader på Web Services

En Workshop som lockat till sig många deltagare med intresse i ett ramverk för restriktioner och funktionalitet i Web Services

 

http://www.w3.org/ -- 12:e oktober 2004 -- I sitt arbete med att leda webben till sin fulla potential har World Wide Web Consortium organiserat en Workshop om restriktioner och funktionalitet i Web Services ("Web Services Constraints and Capabilities"), hos Oracle, den 12-13 oktober 2004, i Kalifornien (USA). Under detta tvådagarsevenemang diskuterar deltagarna olika vokabulärer för att beskriva restriktioner och funktionalitet, samt ramverk för att kombinera dessa. Deltagarna i workshopen kommer också att diskutera hur detta arbete hänger samman med andra standardiseringsarbeten kring Web Services som bedrivs på W3C, och med arbeten kring andra webbteknologier.

"Det gläder mig att se så stort intresse bland W3C:s medlemmar att sprida information om Web Services via W3C. Behovet av standarder för Web Services blir alltmer viktigt, i takt med att vi automatiserar så många tillämpningar som webbtjänster. Detta leder till tydliga riktningsangivelser för framtida arbete," säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C.

En W3C workshop ger en möjlighet att föra samman W3C:s medlemmar och andra intressenter för att diskutera möjliga framtida inriktningar för W3C:s arbete. Efter att en Workshop gett en tydlig bild av möjligheter och riktningar, så kan W3C starta en ny arbetsgrupp för att utveckla en standard i motsvarande området.

Gemensamma vokabulärer för att beskriva webbtjänster

Specifikationen Web Services Description Language (WSDL2.0) erbjuder de grundläggande byggstenarna för att beskriva webbtjänster. Konstruktörer kan skapa mer detaljerade beskrivningar av restriktioner och funktionalitet i webbtjänster genom att använda domänspecifika vokabulärer, implementerade som utvidgningar av den grundläggande WSDL-modellen.

"Olika aspekter av en webbtjänst kan behöva beskrivningar," förklarar Mark Nottingham (BEA Systems), en av ledarna av workshopen. "Detta innefattar bl.a. dess restriktioner (t.ex. 'Du måste använda HTTP-autentisering när du vill utnyttja denna tjänst') och dess funktionalitet (t.ex. 'Jag kan komprimera med GZIP'). Likaledes måste webbtjänsters användare ta hänsyn till egna restriktioner och funktionalitet. Målet med denna Workshop är att diskutera hur man skapar ett standardiserat ramverk för att uttrycka sådana restriktioner och funktionalitet och hur de relateras till teknologier som SOAP, WSDL och HTTP."

Deltagare, såväl W3C:s medlemmar som andra, i denna Workshop anmälde sitt intresse genom att lämna in ett position paper. Fler än 35 sådana position papers har mottagits, vilket tyder på ett verkligt intresse för detta problemområde. De ämnen som har tagist upp i position papers sträcker sig från specifika problemområden (såsom säkerhet, tillförlitlig meddelandehantering och internationalisering), över användandet av regelbaserade språk för att bygga vokabulärer, till konstruktion av generella ramverk för att stödja en bred uppsättning behov vid definition av vokabulärer.

Som hjälp till att få väl fokuserade diskussioner ombads deltagarna att belysa ett fördefinierat användningsfall. Deltagarna skall beskriva hur deras förslag skulle göra det möjligt för en webbtjänstkonstruktör att påbjuda (1) att användare måste använda ett visst protokoll för tillförlitlig meddelandehantering, (2) att användare måste kryptera en speciell WS-Security-header med X.509 eller med användarnamn-'token' i en begäran till webbtjänsten, och (3) att tjänsten har en P3P-policy om personlig integritet. Deltagare i workshopen kommer att diskutera vokabulärer för att uttrycka policies, hur man kommunicerar policies och policybeslut till andra parter, hur man administrerar policies (t.ex. hur man hanterar delegering och revokering), och hur detta arbeten i detta område hänger samman med existerande arbeteten inom W3C eller annorstädes.

W3C djupt engagerad i att utveckla grunden för en arkitektur för Web Services

Denna Workshop utgör ett av många Web Services-arbeten på W3C. W3C:s medlemmar har redan valt W3C som platsen där grundläggande specifikationer för Web Services tas fram, specifikationer som redan har blivit eller är på väg att bli W3C Recommendations (s.k. W3C-standarder), t.ex. SOAP 1.2 coh WSDL 2.0.

"W3C har arbetat på grunderna för Web Services sedan år 2000, och 'restriktioner och funktionalitet' är nästa fundamentala komponent i detta bygge," säger Philippe Le Hégaret, ledare för W3C:s arbete med arkitektur och vice workshopledare. "I detta arbete undersöker vi hur WSDL 2.0 och dess uttrycksfullhet kan utvidgas, på sätt som tillåter oss att kombinera existerande och framtida utvidgningar av WSDL -- t.ex. avseende säkerhetsmekanismer."

I augusti år 2004 nådde två nya SOAP-specifikationer status "Candidate Recommendation", vilket betyder att W3C anser att de är färdiga för implementering: "SOAP Message Transmission Optimization Mechanism" och "Resource Representation SOAP Header Block." Arbetsgruppen WSD har också publicerat tre WSDL 2.0-specifikationer som "Last Call", dvs arbetsgruppen anser att dessa specifikationer uppfyller de uppställda tekniska kraven.

Den 7:e oktober 2004 startade W3C en ny arbetsgrupp för Web Services Addressing, för att driva arbetet vidare inom detta kärnområde. Workshopen om restriktioner och funktionalitet i Web Services kommer att bidraga till att bestämma riktningen för framtida arbeten med Web Services på W3C. Det är troligt att framväxande resultat i området komponentbeskrivningar kommer att accelerera utvecklingen av relaterade specifikationer, som WSDL 2.0.

Förutom de arbetsgrupper som utvecklar dessa Web Services-specifikationer är W3C engagerat i att bygga relationer mellan olika pågående arbeten kring Web Services, såväl inom som utom W3C. Steve Bratt och David Booth (W3C-stipendiat stödd av Hewlett-Packard) organiserar en Workshop om WSDL 2.0 vid Gartner Application Integration and Web Services Summit i mitten av November. Under samma månad kommer W3C:s ledare Tim Berners-Lee att vara huvudtalare vid Second International Conference on Service Oriented Computing.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 400 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/

 

Kontaktpunkt Amerika och Australien --
Karen Myers, <karen@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.978.502.6218
Kontaktpunkt Europa, Afrika och Mellanöstern --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <yasuyuki@w3.org>, +81.466.49.1170