World Wide Web Consortium publicerar RDF och OWL som Recommendations

Den semantiska webben stiger fram som en infrastruktur för att dela data på webben

Testimonials

 

http://www.w3.org/ -- 10:e februari 2004 -- World Wide Web Consortium har idag publicerat två nyckelteknologier för den semantiska webben, revisionen av Resource Description Framework (RDF) samt Web Ontology Language (OWL). RDF och OWL är standarder för den semantiska webben som erbjuder ett ramverk för hantering av innehåll, integrering inom organisationer, samt delande och återanvändning av data på webben. Dessa standardformat för delande av data överbryggar gränserna mellan tillämpningar, organisationer och andra grupperingar -- alla dessa olika typer av "användare" kan dela samma information, även om de inte utnyttjar samma programvara.

I och med att dessa specifikationer blir Recommendations stiger den semantiska webben fram som en bred industriell plattform för data på webben. Då dessa standarder nu tar plats i kommersiella produkter och tjänster, tar den semanstiska webben steget från att vara ett intressant forskningsområde till att bli en praktisk teknologi för massmarknader, teknologi som gör det möjligt att på ett flexibelt sätt komma åt data på webben. Uttalanden från stora och små företag beskriver hur dessa standarder kommer till användning i dagens webb.

"RDF och OWL skapar en gedigen grund för tillämpningar på den semantiska webben", säger Tim Berners-Lee, ledare för W3C och webbens uppfinnare. "De blir nu W3C Recommendations, i ett läge där nya produkter dyker upp i områden av så vitt skild karaktär som Enterprise Integration och beslutsstöd inom sjuk- och hälsovård. Det påminner om webbens första period -- då användare förstod hur den fungerade så förstod de dess kraftfullhet. Vi går nu in i en liknande fas, nu när vi kan se hur den semantiska webben kommer till användning."

En World Wide Web Consortium (W3C) Recommendation är, ur industrins och webbsamfällighetens synpunkt, en webbstandard. Varje Recommendation är en stabil specifikation som utvecklats av arbetsgrupper inom W3C och granskats av W3C:s medlemmar. Recommendations bidrar till interoperabilitet mellan webbteknologier, genom att vara ett uttryck för den samsyn som uppstått i respektive arbetsgrupper.

Brett spektrum av tillämpningar möjliggörs av standarder för den semantiska webben

Bland de typer av tillämpningar som drar fördel av RDF och OWl återfinnes:

 • Verktyg för innehållsförfattande: författare kan knyta metadata (domän, plats, språk, copyright och annat) till dokument, och därmed görs dokumenten enklare att hitta.
 • Verktyg för hantering av webbplatser: stora webbplatser kan administreras dynamiskt enligt innehållskategorier skräddarsydda för webbadministratörer.
 • Tillämpningar som drar fördel av både RDF och OWL: organisationer kan integrera tillämpningar, publicering och prenumeration med hjälp av flexibla modeller.
 • Dataanvändning mellan applikationer: formaten för RDF och OWL är standardiserade, inte leverantörsspecifika, och därför kan data från olika källor återanvändas.

Ett flertal exempel på kommersiella tillämpningar och implementationer av dessa teknologier beskrivs i såväl sidan med uttalanden som förteckningar över RDF implementationer och OWL implementationer.

Hur de olika delarna av den semantiska webben sitter ihop -XML, RDF och OWL

En hel del har skrivits om den semantiska webben som om den är en ersättning för den nuvarande webben. "I själva verket", invänder Eric Miller, ledare för W3C:s aktivitet Semantic Web, "är det mer fråga om en webb-evolution än en webb-revolution. Vi bygger mot den semantiska webben steg för steg, genom att införa maskinläsbara beskrivningar av sådana data och dokument som redan finns på webben. XML, RDF och OWL transformerar webben till en global infrastruktur för delad användning av dokument och data, vilket gör det såväl lättare som säkrare att söka och återanvända information."

W3C:s arbete med den semantiska webben bygger på tidigare genomförda arbeten i andra W3C-områden, såsom XML-aktiviteten. Dess fokus är att skapa standardiserade teknologier ovanpå XML, teknologier som stöder framväxten av den semantiska webben.

XML erbjuder regler, syntax för strukturerade dokument

I grund och botten erbjuder XML en uppsättning regler för att skapa terminologier som ger struktur åt både dokument och data på webben. XML har tydliga syntaxregler, XML Schema är sedan ett verktyg för att kombinera XML-terminologier. XML är en kraftfull och flexibel syntax för strukturerade dokument, men framtvingar inga begränsningar för den semantiska betydelsen av dessa dokument.

RDF erbjuder ett ramverk för data på webben

RDF - Resource Description Framework - är ett standiserat sätt att beskriva olika objekt. Medan XML talar om syntax, så talar RDF om semantik - en entydig regelmängd för att uttrycka beskrivande information. RDF Schema ger sedan sätt att kombinera sådana beskrivningar till en gemensam terminologi. RDF har utnyttjats i olika typer av tillämpningar, som:

 • bibliotekskataloger
 • globala register
 • syndikering och aggregering av nyhetsnotiser, programvara och innehåll
 • personliga samlingar av musik, foton och intressanta händelser.

I dessa tillämpningar används XML som en syntax för informationsutbyte. RDF-specifikationerna erbjuder ett kraftfullt ramverk för att stödja utbyte av kunskap på webben.

"RDF är en nyckelkomponent som bidrar till att markant öka webbens kraftfullhet. Vi kommer att få se användare och tillämpningar som kombinerar information, uttryckt i RDF, från olika källor på webben -- kombinationer som vi fram till idag bara kunnat drömma om", förklarar Brian McBride, ledare av W3C:s arbetsgrupp RDF Core. "Arbetsgruppen har åstadkommit en RDF-specifikation som är såväl praktiskt användbar som logiskt stringent, och på denna grundval kan OWL och andra teknologier för den semantiska webben byggas."

OWL ger ontologier som fungerar på webben

Det som härnäst behövs är ett sätt att utveckla terminologin för ett tematiskt område, för en viss domän. Det är där ontologier kommer in. En ontologi definierar de termer som används för att beskriva och representera ett kunskapsområde. Ontologier används av människor, av databaser och av tillämpningar som behöver dela domänspecifik information -- t.ex. inom sjukvård, fabriker, fastighetsbranchen, bilservice, finansmarknader. Ontologier innehåller maskinellt hanterbara definitioner av grundläggande begrepp inom domänen, och relationer mellan dessa. De uttrycker kunskap om ett område, men även kunskap som överbryggar flera områden. Det är på detta sätt de gör kunskap återanvändbar.

OWL - Web Ontology Language - erbjuder ett språk i vilket man kan definiera strukturerade, webb-baserade ontologier som stöder kraftfullare integration och interoperabilitet mellan olika användargrupper. Tidigare har vi sett exempel på språk för ontologier och stödjande verktyg, utvecklade för specifika tillämpningsdomäner (t.ex. inom naturvetenskap och inom e-handelsområdet), men dessa var inte kompatibla vare sig med webben som vi känner den eller med den semantiska webben.

OWL använder sig av såväl URI:er som RDF för att uppnå följande egenskaper hos ontologier:

 • att kunna distribueras över flera system
 • skalbarhet
 • kompatibilitet med webbstandarder för tillgänglighet och internationalisering
 • öppenhet och utvidgbarhet

OWL bygger på RDF och RDF Schema, och lägger till terminologi för att beskriva egenskaper och klasser. Exempel på detta är: relationer mellan klasser (t.ex. "är helt olika"), kardinalitet (t.ex. "exakt en"), likhet, egenskapstypning, karaktärisering av relationer (t.ex. "symmetri") och uppräknade klasser.

"OWL innebär ett stort steg mot förbättrade metoder för representation och organsering av kunskap på webben. Den balanserar de behov industrin har av ett språk som svarar upp mot deras förutsedda användning, mot behovet att definiera ett ontologispråk som var välgrundad i vetenskap och forskning", förklarar Jim Hendler och Guus Schreiber, från arbetsgruppen för Web Ontology. "Fler än 50 medlemmar i arbetsgruppen har deltagit i arbetet med att på ett lyckosamt sätt definiera ett språk som svarar upp mot dessa två typer av behov, och som stöds av såväl industri och forskningsvärlden."

RDF och OWL beskrivs med Primers, Use Cases, Test Suites, för att stödja användning

Arbetsgruppen för RDF har tagit fram sex dokument. Var och ett av dem riktar sig till olika grupper av läsare, som vill lära sig, använda eller implementera RDF. RDF Primer är en introduktion och ett läromedel för hur man använder RDF och RDF Schema. RDF Concepts and Abstract Syntax definierar de grundläggande begreppen i RDF och deras informationsmodell. RDF/XML Syntax Specification (Revised) definierar hur man uttrycker RDF i XML-syntax. RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema beskriver hur man använder RDF för att karaktärisera tillämpningar och domän-specifika terminologier. RDF Semantics beskriver, i en logiskt exakt form, semantiken för RDF och RDF Schema. RDF Test Cases definierar en uppsättning testfall som illustrerar olika aspekter av RDF och kan användas för automatisk test av implementationer.

W3C:s arbetsgrupp för Web Ontology har producerat också sex dokument, riktat till olika användarkategorier. Bland annat: en presentation av användningsfall och bakomliggande krav för OWL, en översikt som kortfattat förklarar olika aspekter av OWL och hur de kan användas, en omfattande Guide som illustrerar olika delar av OWL med exempel som använder dessa, ett referens-dokument som i detalj beskriver alla OWL-konstrukter, ett dokument med testfall och en testsvit, som innehåller fler än ett hundra tester som kan användas för att säkerställa att OWL-implementationer korrekt hanterar OWL-språket, och ett dokument som presenterar OWL:s semantik och hur OWL kan avbildas i RDF.

Experter från industri och akademi leder vägen in mot den semantiska webben

Arbetsgruppen för RDF Core består av experter från industriella och akademiska organisationer, vilket bidrar med den forskningshöjd och produkterfarenhet som behövs för att bygga ett ramverk för beskrivningar av webbresurser. Bland deltagarna återfinnes representanter för Hewlett Packard, Nokia, IBM, AGFA, ILRT Institute for Learning and Research Technology vid University of Bristol, IWA International Webmasters Association och University of West Florida. Arbetet med RDF Core bygger även på bidrag från många andra organisationer som deltagit i arbetet med att ta fram RDF Model and Syntax (1999 Recommendation) och RDF Schema (1999 Proposed Recommendation).

I W3C:s arbetsgrupp för Web Ontology återfinnes ett antal industriella och akademiska experter, och arbetet har dragit nytta av deras djupa erfarenhet av forskning och produktimplementation kring språk och system för ontologier. Bland deltagarna återfinnes representanter från Agfa-Gevaert N. V; Daimler Chrysler Research and Technology; DARPA; Defense Information Systems Agency (DISA); EDS; Fujitsu; Forschungszentrum Informatik (FZI); Hewlett Packard Company; Ibrow; IBM; INRIA; Ivis Group; Lucent; University of Maryland; Mondeca; Motorola; National Institute of of Standards and Technology (NIST); Network Inference, Nokia; Philips, University of Southampton; Stanford University; Sun Microsystems; Unicorn Solutions tillsammans med inbjudna experter från German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) Gmbh; Interoperability Technology Association for Information Processing, Japan (INTAP) och University of West Florida.

Arbetet med OWL har skett i samverkan med ett antal grupper som har utvecklat ontologispråk under de senaste tio åren. Språket OWL baseras på DAML+OIL språket, som utvecklats av ett internationellt team med stöd av US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) och den europeiska kommissionens Information Science Technologies (IST) program. Dokumenten som nu publicerats utgör en konsolidering av resultat från arbetet med DAML+OIL, en konsolidering genomförd av medlemmar av World Wide Web Consortium.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 400 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/

 

Kontaktpunkt Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Contact Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170