World Wide Web Consortium publicerar CC/PP 1.0 som en W3C Recommendation

W3C:s nya standardspråk för profilering underlättar leverans av webbinnehåll till ett brett spektrum av apparater

Uttalanden (på engelska) finns också tillgängliga

 

http://www.w3.org/ — 15:e januari 2004— World Wide Web Consortium (W3C) meddelar att Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies 1.0 Recommendation nu blivit publicerad. CC/PP 1.0 är ett system för att uttrycka apparaters funktionella möjligheter och användarens preferenser, och det baseras på Resource Description Framework (RDF). En CC/PP-profil, som beskriver apparaters egenskaper och användarens preferenser, styr anpassning av innehåll vid presentation.

En W3C Recommendation motsvarar en webbstandard, vilket betyder att denna W3C-utvecklade specifikation är stabil, bidrar till interoperabilitet på webben, och har granskats av W3C:s medlemmar, vilka ger sitt stöd till att denna standard bör tas i användning i industrin.

En apparatoberoende webb kräver förbättrad kommunikation mellan användarens apparater och webbservrar

En av W3C:s huvudmål är att uppnå universell åtkomst (Universal Access). Användare måste kunna välja vilka apparater som de vill använda för att få tillgång till webbinnehåll, på sätt som är lämpliga med avseende på använd maskinvara, mjukvara, nätverksinfrastruktur, språk, kultur, geografisk plats och funktionella möjligheter. CC/PP ger ett standardiserat format för att beskriva information vari apparater med webbfunktionalitet kan uttrycka sina funktionella möjligheter och kommunicera till lämplig webbserver.

Det har länge varit uppenbart att det behövs ett standardiserat sätt varpå en mobiltelefon, eller PDA med webbfunktionalitet, kan säga till en webbserver: "Jag är en mobiltelefon. Min skärm är begränsad så webbsidor med ramar kan jag inte visa. Var vänlig leverera innehållet i form av listor istället". Detta är ett exempel på vad som är känt som "leverans-kontext", där apparatens begränsningar och användarens preferenser medför krav på hur innehåll praktiskt kan återges på användarens apparat.

CC/PP utgör en grund apparatoberoende och apparatutnyttjande

Detta är målsättningen för CC/PP. CC/PP är ett utvidgningsbart ramverk som kan användas för att kommunicera information om en apparats leveranskontext till en webbserver, och denna server kan leverera innehåll som är användbart på den specifika apparaten.

"CC/PP är en kritisk komponent i stödet för användare som navigerar på webben med hjälp av en alltmer variationsrik apparatflora", säger Rhys Lewis, ledare för W3C "Device Independence Working Group" (DIWG) inom vilken CC/PP har tagits fram.

"Det finns en stor skillnad i egenskaperna hos å ena sidan minimala, bärbara apparaterna med webbfunktionalitet, och, å andra sidan, den typiska PC:n som vi traditionellt använder. Mellan dessa extrempunkter finns många andra typer av apparater som kan navigera på webben, såsom interaktiv TV, PDA:er, smarta telefoner och andra maskiner i hemmet".

"Genom att erbjuda ett stabilt ramverk där apparater och webbservrar i samarbete kan optimera innehållsleverans, är CC/PP en komponent i byggandet av en apparatoberoende webb som samtidigt utnyttjar apparaters möjligheter", förklarar Lewis. "Eftersom CC/PP använder RDF som beskrivningsformat så kan vi se fram emot att apparatprofiler kan delas och återanvändas, och att det blir lättare att skapa nya profiler då nya typer av apparater dyker upp på marknaden".

CC/PP ger en lösning till problemet med "innehållsförhandling"

Begreppet innehållsförhandling (dvs att klient och server går in i en dialog för att bestämma på vilket format innehåll skall levereras) har en lång tid varit del av HTTP-protokollet. Dess praktiska användning har dock varit begränsad, eftersom HTTP konstruerades för att arbeta med beskrivningar av webbläsare, inte beskrivningar av användare, kontext eller apparater. Genom att skapa möjligheter att uttrycka såväl fullständiga som komplexa beskrivningar av alla aspekter på leveranskontext ger CC/PP fullödig information som styr hur webbinnehåll anpassas till användarens behov.

Arbetet med CC/PP inleddes då mobiltelefoner började dyka upp på marknaden. CC/PP-specifikationen tar hänsyn till dessa apparaters unika egenheter, speciellt bandbreddsbegränsningar. Av detta skäl kan klient-apparater referera till en CC/PP-beskrivning m.h.a. en länk (URI) till en plats på webben där beskrivningen finns, och slipper då kommunicera hela den fylliga CC/PP-beskrivningen till varje server som den besöker.

CC/PP drar nytta av den semantiska webben

CC/PP använder RDF, en av hörnstenarna i den semantiska webben. Det är den första W3C Recommendation som samtidigt är en tillämpning av RDF. Det finns många fördelar med att CC/PP utnyttjar RDF, t.ex.:

  • Utbyggbara vokabulärer: tidigare försök att konstruera globala vokabulärer har haft svårt att identifiera en uppsättning termer som kan användas för att beskriva alla tänkbara typer av apparater - det kommer alltid att finnas en apparat med egenskaper som språkkonstruktören inte förutsåg. CC/PP löser detta problem genom att använda RDF och tekniker från den semantiska webben. Inom CC/PP-ramverket kan apparattillverkare definiera en vokabulär som kan lätt kan återanvändas och byggas ut.
  • Decentraliserade vokabulärer: ett annat problem med traditionella språk för att beskriva apparater är behovet av centrala databaser där vokabulärer lagras - en apparattillverkare måste registrera termer för att kunna använda dem i beskrivningar av apparater. Detta kan innebära en långdragen registrerings- och standardiseringsprocess. Med CC/PP och den semantiska webben behövs ingen central registrering. Nya typer av egenskaper hos apparater kan definieras av vem som helst, och dessa nya apparatbeskrivningar kan samverka smidigt med existerande apparatbeskrivningar.
  • Enkel integration av information från olika källor: då webbinnehåll skall anpassas för en specifik användare kan styrande information komma från olika källor - nätverket, apparaten, miljön eller användarens preferenser. Servern tar emot dessa olika informationsdelar och sätter samman dem till en fullständig modell, innan anpassning av innehåll görs. Eftersom CC/PP baseras på RDF och den semantiska webben blir sådan integration enkel att genomföra.

CC/PP har redan en viktig roll i den mobila webben

CC/PP har definierats i samarbete med andra standardiseringsorganisationer.

Specifikationen "User Agent Profile" (UAProf), som tagits fram av Open Mobile Alliance (f.d. WAP Forum) är en CC/PP-vokabulär fokuserad på att beskriva mobiltelefoner. De mobiltelefoner som är kompatibla med UAProf-specifikationen kan nu erbjuda CC/PP-beskrivningar av sig själva till servrar - vilket innebär att i dagens läge finns det redan miljontals apparater som använder CC/PP.

JCP (Java Community Process) har, i sin "JSR 188 expert group", utvecklat ett Java API för CC/PP, som gör det möjligt för en Java Web server att utnyttja CC/PP-information erhållen från en klient-apparat. Eftersom specifikationen JAS 118 publicerades i oktober 2003 så kan man lugnt förutsäga att en allmer ökande andel webservrar kan förstå och utnyttja CC/PP.

Kommande arbete innefattar definition av protokoll och hanteringsregler, och uppdatering för den nya RDF datatypningen

Efter att ha fullbordat "CC/PP Structure and Vocabularies 1.0" planerar nu Device Independence Working Group att fortsätta arbetet mot en revision av 1.0-versionen av specifikationen, för att inkludera den slutgiltiga versionen av RDF datatypning, som W3C RDF Core Working Group nu tar fram.

Device Independence Working Group arbetar också på protokoll och hanteringsregler. Detta arbete kommer att resultera i standarder för hur CC/PP-information kan, med olika protokoll såsom HTTP och SOAP, överföras till en server, hur proxies kan modifiera CC/PP-information genom att lägga till beskrivningar av sina egna egenskaper, och andra behov av profilmodifiering och -hantering.

I Device Independence Working Group ingår många ledande industrier

W3C:s Device Independence Working Group fungerar som ett forum där teknikexpertis och ledande industrier träffas för att analysera problem förknippade med återanvändbart innehåll, anpassning av innehåll och presentation på webben. I Device Independence Working Group har ingått W3C-medlemmar och speciellt inbjudna experter från Boeing; DaimlerChrysler Research; Ericsson; HP; IBM; INRIA; MobileAware Ltd.; Nokia; NTT DoCoMo; Panasonic; SAP AG; Sky Co., Ltd.; Sony Corporation; Sun Microsystems; och Volantis Systems Ltd.

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 400 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/

 

Kontaktpunkter Amerika, Australien --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 eller +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170