World Wide Web Consortium publicerar ett första utkast av Web Services Choreography Description Language 1.0

W3C:s WS-CDL fokuserar på jämlik samverkan mellan webbtjänster

 

http://www.w3.org/ -- 27:e april 2004 -- World Wide Web Consortium ( W3C) har publicerat ett offentligt utkast av Web Services Choreography Description Language Version 1.0. Web Services Choreography Description Language (WS-CDL) skall stödja samverkan mellan webbtjänster och dessas användare. Det aktuella dokumentet är det första i en serie av WS-CDL-dokument.

Koreografering är nyckeln till webbtjänster på organisationsnivå

Affärstransaktioner, speciellt de som sker via webbtjänster (Web Services), uppstår som en effekt av komplexa interaktioner. Dessa interaktioner kan betraktas utifrån ett antal perspektiv i transaktionskedjan, inte bara från dess startpunkt eller dess slutpunkt. Genom att modellera dessa interaktioner från en global synpunkt kan programvaruutvecklare beakta de synkroniseringsproblem (problem som beror på hur olika händelser sker över tiden) som kan uppstå i den webbmiljön -- problem som även uppstår i andra miljöer för affärsprocesser. Koreografering handlar om att definiera en uppsättning regler som beskriver hur olika komponenter kan samverka och i vilken ordning saker och ting sker, och detta ger en grund för ett flexibelt systemsynsätt på hantering av komplexa processer.

Web Services Choreography Description Language är ett nödvändigt komplement till språk som bara tar hänsyn till ett perspektiv, såsom BPEL och Java. WS-CDL erbjuder den helhetsmodell som behövs för att kunna säkerställa att interaktionsbeteendet -- "samarbetsregler" -- är konsistent mellan olika samarbetande tjänster.

Koreografering snabbar upp "time-to-market" och minskar livstidskostnader

En av målsättningarna för webbtjänster är att kunna uppnå sådan grad av integration (att konstruera ett system utifrån olika komponenter) som minskar kostnaderna för samverkan och ökar nyttan, och därmed värdet, av information. Under många år har integration bara kunnat ske genom att specialkonstruera de komponenter som implementerar tjänsterna. Genom att använda en global modell för hur regelstyrd samverkan skall ske, kan koreografering av multipla tjänster uppnås utan att man behöver konstruera speciell kod för interaktion.

Ett annat mål för webbtjänster är att de skall kunna bete sig enligt en gemensam uppsättning interaktionsregler, vilket skapar förutsägbarhet. Eftersom en välgjord koreografering av tjänster garanterar samsyn över tillämpningsdomäner, så kan näringslivet snabbare få komplexa tjänster i luften.

Konkreta koreograferingar kan bevisas vara fria från problem som låsningar ("deadlock" -- när processer stannar eftersom de väntar på varandra, "livelock" -- när processer bara reagerar på varandra och slutar utföra meningsfullt arbete) och läckage (när obehöriga deltagare blandar sig i leken). Frånvaro av läckage garanterar säkerhet mellan sammankopplade tjänster. Frånvaro av låsningar sänker testkostnader och minskar totala livstidskostnader.

WS-CDL definierar samarbete mellan tillämpningar

Specifikationen WS-CDL definierar vad det betyder att webbtjänster samverkar på jämlik basis ("peer-to-peer") med varandra. En användare av en webbtjänst, vare sig den är helautomatiserad eller ej, är en klient till denna tjänst. Användare kan vara andra webbtjänster, tillämpningar eller mänskliga användare. WS-CDL definierar "samarbetsgrupp" som en uppsättning klient-interaktioner utsträckta över tiden. En samarbetsgrupp kan t.ex. vara en uppsättning komponenter som tillsammans skapar en affärstransaktion eller en databastransaktion.

Framtidens e-handelstillämpningar kommer att fungera i den löst sammanhängande miljö som webben skapar. I denna miljö måste tillämpningar kunna stödja långlivat och jämlikt samarbete mellan olika samverkande tjänster, inom eller mellan olika administrativa domäner. Tillämpningar som utnyttjar WS-CDL kan uppnå detta delade mål, eftersom detta arbete baseras på teknologier som tar hänsyn till både framtida affärsbehov och existerande välformade teoretiska grundvalar.

WS-CDL Has Sound Industrial and Mathematical Foundations

Arbetet med WS-CDL-specifikationen har sammanfört kritiska resultat från såväl näringsliv som forskning. WS-CDL stöder industriella krav, men baseras även på banbrytande matematiska arbeten kring pi-kalkylen, en algebra baserad på namngivning som används för att modellera system som är fysiskt eller virtuellt mobila. Bland de inbjudna experterna återfinns professor Robin Milner, som skapade pi calculus, Dr. Kohei Honda och Dr. Nobuko Yoshida. Deras gemensamma arbeten med pi-kalkylen och korrekthetsegenskaper ("livelock", "deadlock" och frånvaro av läckage) stöder grunderna för WS-CDL, vilket gör den matematiskt välgrundad.

WS-CDL håller på att fullbordas

W3C:s arbetsgrupp för Web Services Choreography har, inför denna första publicering, redan offentliggjort koreografikrav och en översikt över koreografimodellen Arbetsgruppen har definierat grunderna för WS-CDL så att de är konsistenta med arkitekturen för Web Services (se Web Services Architecture), och bygger vidare på WWW:s arkitektur (se Architecture of the World Wide Web, First Edition), ett pågående arbete inom W3C:s Technical Architecture Group (TAG).

WS-CDL är XML-baserad och stöder SOAP Version 1.2, WSDL 2.0, och de olika lagren i webbarkitekturen. Eftersom alla W3C:s arbetsgrupper inom området Web Services måste synkronisera med varandra för att totaliteten av resultat skall bilda en sammanhängande och gedigen infrastruktur, så har WS-CDL konstruerats för att vara interoperabel med alla andra producerade resultat i W3C:s aktivitet Web Services.

Arbetsgruppen för Web Services Choreography fokuserar nu uppmärksamheten på arbete med att förfina WS-CDL, med inriktning på att snabbt ta fram implementationer. W3C inbjuder webbutvecklare att granska och kommentera detta dokument och kommande versioner av det. Tekniska diskussioner om WS-CDL äger rum på den offentliga epostlistan public-ws-chor@w3.org.

Fler än 40 av W3C:s medlemsorganisationer och inbjudna experter bygger WS-CDL

Deltagarna i W3C Web Services Choreography Working Group är (i alfabetisk ordning) Apple Computer; Arjuna Technologies Ltd; BEA Systems; Choreology Ltd; Cisco Systems; Commerce One; Computer Associates; DSTC Pty Ltd (CITEC); EDS; Enigmatec Corporation; Fujitsu Ltd; Hewlett-Packard; Hitachi, Ltd.; Intalio Inc.; IONA; MTA SZTAKI; National Computerization Agency; Nortel Networks; Novell; Oracle; SAP AG; SeeBeyond Technology Corporation; Software AG; Sonic Software; Sun Microsystems, Inc.; Thomson Corporation; TIBCO Software; Uniform Code Council; University of Maryland (Mind Lab); W. W. Grainger, Inc.; webMethods, Inc., och inbjudna experter Dr. Honda, Professor Milner, och Dr. Yoshida. The group is chaired by Martin Chapman (Oracle) och Steve Ross-Talbot (Enigmatec).

Om World Wide Web Consortium [W3C]

W3C skapades för att leda webben till sin fulla potential, genom att utveckla gemensamma protokoll som bidrar till webbens utveckling och säkrar dess interoperabilitet. W3C är ett internationellt industri-konsortium som drivs gemensamt av Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) i USA, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) med högkvarter i Frankrike, och Keio University i Japan. Bland de tjänster som konsortiet erbjuder finns t.ex. databaser med information om webben, riktat till såväl utvecklare som användare, och olika prototyper och exempeltillämpningar, som demonstrerar användandet av ny teknologi. Idag är närmare 400 organisationer medlemmar i konsortiet. Mer information finns på http://www.w3.org/

 

Kontaktpunkt Amerika --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Kontaktpunkt Europa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Kontaktpunkt Asien --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170