W3C logga plus länk Web Accessibility Initiative logo plus link skip external nav WAI Resources
WAI Site Map
About WAI
W3C Translations

Bắt đầu: Tạo một trang web mà người khuyết tật có khả năng tiếp cận

Phần giới thiệu về các nguồn tài nguyên dành cho những người mới làm quen với khái niệm "hỗ trợ tiếp cận web" cho người khuyết tật

Tại sao cần hỗ trợ tiếp cận web

Điều ǵ tạo nên một website hỗ trợ người khuyết tật

Đánh giá khả năng hỗ trợ của các website

Các tài nguyên để xây dựng web có hỗ trợ

Một số nguồn khác


Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Last updated 2 april, 2002 by Judy Brewer . Translated 2 april, 2002 by Nguyen Van Binh