This is an archived snapshot of W3C's public bugzilla bug tracker, decommissioned in April 2019. Please see the home page for more details.

Bug 11780 - <!DOCTYPE HTML> <html lang="ja"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1"> <title>札幌のカフェ|CROSS ROAD cafe</title> <link rel="stylesheet" href="/common
Summary: <!DOCTYPE HTML> <html lang="ja"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="vi...
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 11779
Alias: None
Product: HTML WG
Classification: Unclassified
Component: LC1 HTML5 spec (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Other other
: P3 normal
Target Milestone: ---
Assignee: Ian 'Hixie' Hickson
QA Contact: HTML WG Bugzilla archive list
URL: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/...
Whiteboard:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2011-01-18 05:46 UTC by contributor
Modified: 2011-08-04 05:14 UTC (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Description contributor 2011-01-18 05:46:45 UTC
Specification: http://www.w3.org/TR/html5/
Section: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#top

Comment:
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no,
initial-scale=1, maximum-scale=1">
<title>æ­å¹ã®ã«ãã§ï½CROSS ROAD cafe</title>
<link rel="stylesheet" href="/common/css/html5reset.css">
<link rel="stylesheet" href="/common/css/iphonebase.css">
</head>
<body>
<header id="top">
 <h1><img src="/common/images/iphone/top_mainimg.png" width="320" height="88"
alt="æ­å¹ã®ã«ãã§CROSS ROAD cafe"></h1>
 <p class="home"><img src="/common/images/iphone/icon_home.png" width="20"
height="20" alt="ã¯ã­ã¹ã­ã¼ãã«ãã§HOMEã¸"><a href="./">HOME</a></p>


 <p
class="cap">èªå®¶ççã®ã³ã¼ãã¨ãé³æ¥½ã楽ãã¿ãªãããå°ã
ãªã«ãã§ã§ãèªåãããæéããéãããã ããã</p>
</header>
<div id="wrap">
<section>
 <h2>æ°çæå ±</h2>
  <aside>
				<dl>
		<dt>2011/01/17</dt>
		<dd><a
href="http://www.crossroad-cafe.com/blog/information/1131/">ãä¼ã¿ã®ãç¥
ãã</a></dd>

		</dl>
		</aside>
</section>

<section>
	<h2>ãªã¹ã¹ã¡ã®ã¡ãã¥ã¼</h2>
	<div class="line">
	<div class="photo">
	<img src="/common/images/iphone/photo01.png" width="109" height="127"
alt="ã¯ã­ã¹ã­ã¼ããã¬ã³ã">
	</div>

    
<p>æ·±ãå³ããã¨é¦ãã¨ã³ã¯ãããããã³ã¼ãã¼ã飲ã¿ãã
ï¼ã¨ããæ¹ã«ãã²ã試ãããã ããããèªå®¶ççãªãªã¸ã
ã«ãã¬ã³ãã§ãã</p>
	<p class="price">400å(ç¨è¾¼ã¿ï¼</p>
	<br class="clear">
	</div>
		
	<div class="photo">
	<img src="/common/images/iphone/photo02.png" width="109" height="127"
alt="ç®è¾¼ã¿ãã³ãã¼ã°">
	</div>
	<p>CROSS ROAD
cafeã®ä¸çªäººæ°ã§ãããã¼ãºç®è¾¼ã¿ãã³ãã¼ã°(750å)ã¯ãHBC
ã®ã«ã¼ããã©ã¸ãªã§ããç´¹ä»ããã ãã¾ããâª</p>

	<p class="price">700å(ç¨è¾¼ã¿ï¼</p>
	<br class="clear">
</section>

<nav>
 <ul class="clearfix">
  <li><a href="#info">å¶æ¥­ã®ãæ¡å</a></li>
  <li><a href="#access">交éã¢ã¯ã»ã¹</a></li>
  <li><a href="/blog/">ãã­ã°</a></li>

  <li><a href="#inquiry">ãåãåãã</a></li>
 </ul>
</nav>

<section>
 <h2 id="info">å¶æ¥­ã®ãæ¡å</h2>
  <p><span class="title">å¶æ¥­æé</span><br>
	OPEN 11:30-CLOSE 21:00</p>

	<p><span class="title">å®ä¼æ¥</span><br>
	æ¥ã»ç¥(ä¸å®)</p>
	<p><span class="title">é§è»å ´</span><br>
	2å°æã<br>
    
ãåºæ¨ªã®éè·¯ãæãã æ極é§è»å ´ã®ã11ãã12ãçªã«ãªãã
¾ãã</p>
	<p><span class="title">ãã®ä»</span><br>

	Wi-Fiã使ãã¾ãâª</p>
</section>

<section>
 <h2 id="access">交éã¢ã¯ã»ã¹</h2>
  <p><span class="title">ä½æ</span><br>
	ã064-0809<br>
	æ­å¹å¸ä¸­å¤®åºå9æ¡è¥¿15ä¸ç®2-1</p>

	<p><span class="title">é»è©±</span><br>
	011-211-5225</p>
	<p><span class="title">æå¯ã</span><br>
	å¸é»è¥¿ï¼ä¸ç®ä¹è»<br>
	西ç·9æ¡æ­å±±å¬åéä¸è»å¾æ­©1å<br>
    
åã«åãã£ã¦éè·¯å³å´ã1éã«åºå±ããããã建ç©ã®å°ä¸1é
ã«ãªãã¾ãã</p>

	<p class="btn"><img src="/common/images/iphone/btn_map.png"
width="188" height="48" alt="å°å³ãè¦ã"></p>
</section>

<section>
 <h2 id="inquiry">ãåãåãã</h2>
  <p><span class="title">ãé»è©±ã§ã®ãåãåãã</span><br>
  011-211-5225</p>
  <p><span class="title">ã¡ã¼ã«ã§ã®ãåãåãã</span><br>

  info_desk01@crossroad-cafe.com</p>
</section> 
</div><!--end of wrap -->

<footer>
 <p id="btnTop"><a href="#top"><img src="/common/images/iphone/pagetop.png"
width="106" height="22" alt="ãã®ãã¼ã¸ã®TOPã¸"></a></p>
 <p class="home"><img src="/common/images/iphone/icon_home.png" width="20"
height="20" alt="ã¯ã­ã¹ã­ã¼ãã«ãã§HOMEã¸"><a href="./">HOME</a></p>

 <p>Copyright © 2010 CROSS ROAD cafe. All Rights Reserved. </p>
</footer>
</body>

</html>


Posted from: 220.157.218.84
Comment 1 Ms2ger 2011-01-18 16:24:50 UTC

*** This bug has been marked as a duplicate of bug 11779 ***
Comment 2 Michael[tm] Smith 2011-08-04 05:14:32 UTC
mass-move component to LC1