Warning:
This wiki has been archived and is now read-only.

Multilinguality

From Locations and Addresses Community Group
Jump to: navigation, search

This pages aims at working on a multi-lingual version of the ISA Programme Location Core Vocabulary defined at http://www.w3.org/ns/locn#. This vocabulary references 3 classes and 16 properties among which 2 classes (dcterms:Location is also used) and 15 properties (rdf:seeAlso is also used) are newly defined in the locn namespace.

The OWL vocabulary is available in RDF/XML or Turtle

We should probably provide translations for the following properties:

  • rdfs:label
  • rdfs:comment
  • vann:usageNote

Dutch (NL)

Classes

Class Label Comment Usage note
Location Locatie De klasse dcterms:Location komt volledig overeen met de klasse Location in het ISA Programme Location Core Vocabulary. Dit is de sleutelklasse van het ISA Programme Location Core Vocabulary. Het vertegenwoordigt elke denkbare locatie, onafhankelijk van grootte of andere beperkingen.
Address Adres Een "address representation" zoals gespecificeerd in INSPIRE Data Specification on Addresses, v3.0.1. De eigenschap locn:addressId kan worden gebruikt om locn:Address te koppelen aan andere weergaven.
Geometry Geometrie De klasse locn:Geometry maakt het mogelijk een locatie aan te duiden als punt, lijn, vlak, enz., gebruik makend van coordinaten in een zeker geodetisch coördinatensysteem. Deze klasse definieert het begrip "geometrie" op een conceptueel niveau, en kan worden gecodeerd in verschillende formaten (zie de gebruiksnotitie van de eigenschap locn:geometry).

Properties

Property Label Comment Usage note Example
location locatie Deze eigenschap koppelt een entiteit aan een Locatie (een instantie van de klasse Location). Het vaststellen van deze relatie betekent alleen dat er een verband is met een locatie in tijd of ruimte. Het impliceert niet dat de entiteit op de locatie is op de tijd dat de koppeling is gemaakt.
geographic name geografische naam De eigennaam van een geografisch object, toponiem. Een voorbeeld uit de INSPIRE Data Specification on Geographical Names, v3.0.1 (pages 40-42): De volgende namen zijn geldige geografische namen voor de hoofdstad van Griekenland:

Aθnνa (het Griekse endoniem in Grieks schrift) Athína (de gebruikelijke romanisatie van het endoniem) Athene (het Nederlandse exoniem)

geographic identifier geografische identificatie rdfs:seeAlso komt volledig overeen met het concept van een geografische identificatie. Een referentie naar een URI die de locatie identificeert. Dit gebeurt via de eigenschap rdfs:seeAlso, tenzij de identificatie het onderwerp is van. Voorbeelden zijn URIs uit GeoNames.org of DBpedia, zoals http://dbpedia.org/resource/ISO_3166-2:XX, waar XX staat voor de landcode volgens ISO 3166.
geometry geometrie Koppelt een entiteit aan een bijbehorende geometrie. Enkele voorbeelden van equivalente uitdrukkingen die van verschillende geometriecoderingen gebruik maken:
address adres Koppelt een entiteit aan een bijbehorend adres.
full address volledig adres Het complete adres als tekst, met of zonder formattering.
PO box postbus Het postbusnummer.
thoroughfare doorgang Het gedeelte van een adres dat de doorgangsweg aanduidt. In veel gevallen is dat een straat, maar het zou ook een waterweg of een andere soort doorgang kunnen zijn.
locator designator  ?  ?
locator name  ?  ?
address area gebiedsaanduiding De naam of namen van een gebied dat geen administratieve eenheid is, waarin objecten zijn gegroepeerd voor adresseringsdoeleinden. Typisch is dit een deel van een stad, zoals een buurt of een wijk.
post name plaatsnaam De naam van woonplaats.
admin unit level 2 administratieve eenheid van niveau 2 De regio-aanduiding van het adres. Normaal gesproken de naam van een provincie of een staat.
admin unit level 1 administratieve eenheid van niveau 1 De naam van de hoogste administratieve eenheid van het adres, bijna altijd een land. Aanbevolen is om een code uit ISO 3166-1 te gebruiken. Lukt dat niet, dan moeten de namen op een consistente manier worden aangeboden. Gebruik bijvoorbeeld overal 'Verenigde Staten', of overal 'VS', maar gebruik die twee aanduidingen niet door elkaar in dezelfde dataset.
post code postcode De postcode.
address ID adresidentificatie Een globaal unieke identificatie van het adres (vereist door de INSPIRE-richtlijn).

Greek

@Kostis

Spanish

@Boris, @ocorcho

Class Label Comment Usage note
Location Localización/Ubicación La clase dcterms:Location representa de manera completa la clase Location del vocabulario ISA Programme Location Core Vocabulary Esta es la clase más relevante del vocabulario ISA Programme Location Core Vocabulary. Representa cualquier localización, independientemente de su tamaño u otra restricción
Address Dirección La representación de una dirección se define en la especificación INSPIRE Data Specification on Addresses, v3.0.1. La propiedad locn:addressId puede utilizarse para enlazar este locn:Address a otras representaciones
Geometry Geometría La clase locn:Geometry permite identificar un lugar como un punto, línea, polígono, etc., expresado utilizando coordenadas en algún sistema de referencia de coordenadas Esta clase define la noción de geometría en un nivel conceptual, y se debería codificar utilizando distintos formatos (ver las notas de uso de la propiedad locn:geometry)

French

See this WebProtégé project: http://webprotege.stanford.edu/#Edit:projectId=a7eca833-c03c-4a1d-b107-177e03091fd8