Test name:text-tspan-01-b
raster of text-tspan-01-b

Test tspan element