Guitar (U+E830–U+E84F)

Glyph Description Glyph Description
U+E830
guitarVibratoBarScoop
Guitar vibrato bar scoop
U+E831
guitarVibratoBarDip
Guitar vibrato bar dip
U+E832
guitarShake
Guitar shake
U+E833
guitarString0
String number 0
U+E834
guitarString1
String number 1
U+E835
guitarString2
String number 2
U+E836
guitarString3
String number 3
U+E837
guitarString4
String number 4
U+E838
guitarString5
String number 5
U+E839
guitarString6
String number 6
U+E83A
guitarString7
String number 7
U+E83B
guitarString8
String number 8
U+E83C
guitarString9
String number 9
U+E83D
guitarOpenPedal
Open wah/volume pedal
U+E83E
guitarHalfOpenPedal
Half-open wah/volume pedal
U+E83F
guitarClosePedal
Closed wah/volume pedal
U+E840
guitarLeftHandTapping
Left-hand tapping
U+E841
guitarRightHandTapping
Right-hand tapping
U+E842
guitarGolpe
Golpe (tapping the pick guard)
U+E843
guitarFadeIn
Fade in
U+E844
guitarFadeOut
Fade out
U+E845
guitarVolumeSwell
Volume swell
U+E846
guitarStrumUp
Strum direction up
U+E847
guitarStrumDown
Strum direction down
U+E848
guitarBarreFull
Full barré
U+E849
guitarBarreHalf
Half barré
U+E84A
guitarString10
String number 10
U+E84B
guitarString11
String number 11
U+E84C
guitarString12
String number 12
U+E84D
guitarString13
String number 13
Glyph Description Glyph Description
uniE842.salt01
guitarGolpeFlamenco
Golpe (tapping the pick guard) (Vounelakos)
uniE849.salt01
guitarBarreHalfHorizontalFractionSlash
Half barré (horizontal fraction separator)

results matching ""

    No results matching ""