XML in the wild

Apple's plist in XML

...
<key>CFBundlePackageType</key>
<string>APPL</string>
<key>CFBundleShortVersionString</key>
<string>Tape 1.5a3</string>
<key>CFBundleDevelopmentRegion</key>
<string>English</string>
...