Git status

From HTML5 Chinese Interest Group Wiki
Jump to: navigation, search
project  : wiki
repo age : 1 year, 9 months ago
commits  : 3773
active  : 387 days
files   : 199
authors  :
 958	Kennyluck        25.4%
 488	Niuxg          12.9%
 280	Djin          7.4%
 197	Shaofeic        5.2%
 180	Jzhao3         4.8%
 177	Azhang4         4.7%
 148	Jieorlin        3.9%
 136	Cdu           3.6%
 123	Lzhao3         3.3%
 113	Zcheah         3.0%
 102	Scheng2         2.7%
  91	Xiaohao         2.4%
  86	12           2.3%
  84	Gzhang         2.2%
  60	Jzhang4         1.6%
  46	Xniu          1.2%
  42	Bqian2         1.1%
  40	Binvis         1.1%
  39	Jzoo          1.0%
  35	Jliu11         0.9%
  30	Qqi           0.8%
  25	Hchen7         0.7%
  25	Chemandy        0.7%
  24	Xtang2         0.6%
  20	Tapir          0.5%
  19	Dlee10         0.5%
  16	Yquan          0.4%
  16	Jdu2          0.4%
  15	Cmonday         0.4%
  14	Zengsn         0.4%
  13	Twu2          0.3%
  12	Rzhai          0.3%
  11	Xhuang2         0.3%
  8	Czhang4         0.2%
  8	Ali2          0.2%
  7	Klu2          0.2%
  6	Qbaty          0.2%
  6	Ghui          0.2%
  4	Jmasa2         0.1%
  4	Lliu4          0.1%
  4	Wleung         0.1%
  4	Dhsu          0.1%
  4	Bluo          0.1%
  4	Yzhou2         0.1%
  3	Rshi          0.1%
  3	Lma3          0.1%
  3	Whyer          0.1%
  3	Wkao          0.1%
  3	Rlea          0.1%
  3	She           0.1%
  3	Ychao          0.1%
  3	Yzhang5         0.1%
  2	Ghui2          0.1%
  2	Lyang2         0.1%
  2	Ezheng         0.1%
  2	Szhang3         0.1%
  2	Jliu10         0.1%
  2	Ychen6         0.1%
  2	Jcold          0.1%
  1	Ldeng          0.0%
  1	Kzhang         0.0%
  1	Cli5          0.0%
  1	Syang          0.0%
  1	Mwei2          0.0%
  1	Ali4          0.0%
  1	Ywang12         0.0%
  1	Jlin2          0.0%
  1	Edum          0.0%
  1	Xcai2          0.0%
  1	Pyeh          0.0%