Tr/Terminoloji

From Web Education Community Group
Jump to: navigation, search

Yazılar tercüme edilirken Türk Dil Kurumu'nun İmla Kılavuzunda belirtilen imla kurallarına uyulması, yazıların basit cümle yapılarıyla tercüme edilmesi yazılardan elde edilen verimi en üst düzeye ulaştıracaktır.

A

absolute mutlak

accessibility erişilebilirlik

attribute öznitelik

analysis çözümleme

ancestor üstsel

anchor çapa

aside ??? öneri

B

block blok (katı kaba sekli belli engel)

bind bağlamak

browser tarayıcı

bookmarklet ? yerimi uygulaması

box kutu

box model kutu modeli

bug hata

button düğme

C

callback geri çağırmak

canvas tuval

cell göze - hücre

client istemci

clip kırpma

constructor yapıcı

content içerik

cross-browser tarayıcılar arası

CSS (Cascading Style Sheets) Basamaklı Stil Şablonları | Basamaklı Biçim Şablonları

D

Debug Hata ayıklama

decleration bildirim

deprecated onaylanmayan

descendent astsal

DOCTYPE Belge Türü

DOM Belge Ağacı

download indirme

E

element bileşen | öğe

F

fallback

(acil durumlarda kullanılacak durum)

fixed sabit

footer altbilgi


G

H

handle ??elde??

HyperText Bağlantılı Metin

I

image resim | görsel

inline satıriçi

the Internet İnternet (Inter network, bağlantılı bilgisayar ağları)

implementation uygulama

indentation girintilemek

input girdi

J

K

L

label etiket

link bağlantı

M

margin dış boşluk

markup işaretleme

media ortam

metadata

method yöntem

monospace eş aralıklı

N

namespace isim uzayı

nesting iç içe

notification bildirim

O

Open Web Standarts Açık Web Standartları

overflow taşma

P

padding iç boşluk

parameter gösterge (parametre)

parse ayrıştırmak

platform ortam

port uyarlayarak taşımak | uyarlamak - bağlantı noktası | bağlantı yuvası | port

kapı

Protocol protokol

Prototype ön ürün (bilişim derneği sözlüğü) Prototip | İlk örnek (proto- type)

pseudo-class sözde sınıf

pseudo-element sözde element

Q

R

recommendation önerge

relative göreceli

render gerçekleme (derleme->build)

request istek

response yanıt

resource özkaynak

S

scope etki alanı - kapsam

script betik?

selector seçici

semantic anlamsal

server sunucu

sidebar yan çubuk ???? öneri

specification belirtim

statement ifade

string dizge

style biçim

stylesheet biçim şablonu

syntax sözdizim

T

tag etiket (label+tag>etiket??)

target hedef

tokenization dizgeciklere ayırma

tooltip ipucu | bilgi kutucuğu

U

user agent kullanıcı istemcisi

upload karşıya yükleme

URI - Uniform Resource Identifier Tekbiçimli Özkaynak Betimleyicisi

URL - Uniform Resource Locator Tekbiçimli Özkaynak Konumlayıcısı

URN - Uniform Resource Name Tekbiçimli Özkaynak Adı


V

validator geçerlilik denetleyici

validate geçerlilik denetlemek

value değer

viewport görüntü alanı

W

Web Web - Ağ

Web page Web sayfası - Ağ sayfası

Web site Web sitesi - Ağ site(site Türkçe değil)

The World Wide Web Consortium (W3C) Dünya Geneli Ağ Birliği

X

Y

Z