Original by Markus Kuhn, adapted for HTML by Martin Dürst.

ıntəgælæktıc, baı ðə biːsti bɔız

lırıks trænskraıbd ıntu ipa juːsıng æn iːst mıdlənds æksənt baı rɒbət breıdi

sɒri əbaʊt ðə læk əv strɛs ınfɔːmeıʃən, bʌt sıns ðıs ız ə ræp ıt wʌdənt bi 
mʌʧ juːs


kɔːrʌs

dəunt juː tɛl mi tu smaıl
juː stık əraʊnd aıl meık ıt wɜθ jɔː waıl
gɒt nʌmbəz bijɒnd wɒt juː kæn daıl
meıbi ıts bıkɒz aım səu vɜːsətaıl
staıl prəufaıl ai sɛd
ıt ɔlweız brıŋz mi bæk wɛn aı hiə uː ʧaıld
frɒm ðə hʌdsən rıvə aʊt tu ðə naıl
ı rʌn ð' mæræθɒn ʤʌst ʌp əntıl ðə vɛri læst maıl
ıf juː bætəl mi aı wıl rıvaıl
piːpəl ɔlːweız seı maı staıl is waıld
juːv gɒt gɔːl juːv gɒt gail
tu stɛp tu mi aım ə ræpəufail
ıf juː wænt tu batəl yɔː ın dınaıl
kəmiŋ frɒm juːreınəs tu ʧɛk maı staıl
gəu əhɛd pʌt maı raıms ɒn traıl
kæst juː ɒf ıntuː ɛksaıl

kɔːrʌs

ʤæz ænd eıwɒl ðæts ɑː tiːm
stɛp ınsaıd ðə pɑːti dısrʌpt ðə həʊl siːn
wɛn ıt kʌmz tu biːts wɛll aım ə fiːnd
aı laık maı ʃʌgə wıð kɒfiː ænd kriːm
gɒt tu kiːp ıt gəuıŋ kiːp ıt gəuıŋ fʌl stiːm
tu swiːt tu bi sauə tu naıʃ to tu bi miːn
ɒn ðə tʌf gaı staıl aiɱ nɒt tu kiːn
tu trai tu ʧeınʤ də wɜːld aı wıl plɒt æand skıːm

mario siː laıks tu kiːp ıt kliːn
gənə ʃaın laık eı sʌnbiːm
kiːp ɒn ræpiŋ kɒz ðæts maı driːm
gɒt ən eı frɒm məu diː fɔː stıkiŋ tu θiːmz
wɛn ıt kʌmz tu ɛnvi yɔːl ıs griːn
ʤɛləs əv ðə raım ænd ðə raım ruːtiːn
ənəðə dımɛnʃən njːu gæləksi

ıntəgəlæktıc plænıtɛri

kɔːrʌs

frɒm ðə fæmliː triː əv ɒld skuːl hıp hɒp
kık ɒv jɔː ʃuːz ænd rılæks jɔː sɒks
ðə raımz wıl sprɛd ʤʌst laık ə pɒks
kɒz ðə mjusık ız laıv laık ɑn ılɛctrık ʃɒk
aı æm nəun tu du ðə wa.p
ɔlsəu nəun foː ðə flıntstəun flɒp
tæmi diː gɛtıŋ bız ɒn ðə krɒp
biːsti bɔız nəun tu lɛt ðə biːt drɒp
wɛn aı rəut grafiti maı neım wɒz slɒp
ıf maı ræps suːp maı biːts ız stɒk
stɛp frɒm ðə teıbəlz æs aı stɑːt tu ʧɒp
aım ə lʌmbəʤæk diːʤeı ædrɒk
ıf juː traı tu nɒk mi juəl gɛt mɒkt
aıl stɜː fraı juː ın maı wɒk
jɔː niːzəl stɑːt ʃeıkıŋ ænd jɔː fıngəz pɒp
laık ə pınch ɒn ðə nɛk ɒv mıstə spɒk

kɔːrʌs