1993-12-20 #136

Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

I lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:

III.

§ 6-10. nr. 1 innledningen skal lyde:

IV.

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med ligningen for inntektsåret 1993. Endringene under II trer i kraft straks. Endringene under III trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.


Skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no, korrekturlest Ingrid.Melve@uninett.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.