1993-12-20 #133

Lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven)

I lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) gjøres følgende endringer:

II.

§ 48. nr. 1-5 skal lyde:

III.

Endringen under I trer i kraft straks og med virkning fra l. januar l991.

Endringene under II trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. For saker som er innbrakt for retten før ikrafttredelsen bestemmer departementet overgangsordning i forskrift.


Skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no, korrekturlest Ingrid.Melve@uninett.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.