1993-12-17 #126

Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

II.

Endringene trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Avgiftsplikten etter § 3-3 opphører fra 1. januar 1994. Skyldig avgift i medhold av lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 3-3 og lov av 21. desember 1990 nr. 77 om reklame i kringkasting § 5 som er påløpt i tiden før dette tidspunkt vil bli innkrevet og fordelt av Statens medieforvaltning for nasjonal fordeling. Øvrige bestemmelser om fordeling av inntekter av avgift ved salg av reklame gitt i medhold av kringkastingslovgivningen gjelder inntil annen bestemmelse blir truffet i medhold av lov av 4. desember 1992 nr. 127. Nærmere overgangsbestemmelser kan fastsettes av departementet.


Skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no, korrekturlest Ingrid.Melve@uninett.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.