1993-05-18 #109

Lov om autorisasjon av regnskapsførere

§ 1. Autorisasjonsplikt for regnskapsførere

Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre, skal være autorisert av departementet i samsvar med denne lov. Departementet kan delegere autorisasjonsmyndighet til et autorisasjonstyre på vilkår som fastsettes i forskrift.

Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra autorisasjonsplikten og i tvilstilfelle bestemme om loven skal gjelde.

Autorisert regnskapsfører skal nytte yrkesbetegnelsen «Autorisert regnskapsfører» (ARF). Selskap eller regnskapslag som nevnt i § 11 skal bruke betegnelsen «Autorisert regnskapsførerselskap» (ARS) eller «Autorisert regnskapslag» (ARL) i tilknytning til navnet.

§ 2. Regnskapsføring m.v.

Som regnskapsføring etter denne lov regnes utføring av oppdragsgivers plikter etter regnskapslovgivningent og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift.

Autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med bestemmelser i lov eller forskrift.

Bestemmelsene i denne lov gjelder tilsvarende for regnskapsføreroppdrag som autorisert regnskapsfører påtar seg, selv om oppdragsgiveren ikke har plikter som nevnt i første ledd.

§ 3. Dokumentasjon av regnskapsføreroppdrag

Autorisert regnskapsfører skal opprette skriftlig oppdragsavtale med oppdragsgiveren. I avtalen angis de regnskapsfunksjoner og andre oppdrag som skal utføres av regnskapsføreren og for hvilken tid oppdraget skal gjelde. Oppdragsavtalen undertegnes av oppdragsgiver og regnskapsfører.

Autorisasjonsstyret kan kreve at regnskapsfører legger fram oppdragsavtaler for samtlige regnskapsføreroppdrag. Oppdragsavtale, regnskapsbøker/årsoppgjør og andre dokumenter ellr oppgaver som regnskapsføreren utarbeider, samt regnskapsførerens korrespondanse på vegne av oppdragsgiveren skal inneholde oppdragsgiverens og regnskapsførerens navn og forretningsadresse.

§ 4. Vilkår for autorisasjon

Person som søker opptak i registeret over autoriserte regnskapsførere etter § 12 skal

Departementet kan gi dispensasjon fra bopelskravet i første ledd nr. 1.

§ 5. Autorisasjon og fornyelse av autorisasjon

Autorisasjonsstyret foretar autorisasjon ved registrering i register over regnskapsførere, regnskapsførerselskaper og regnskapslag, jf. § 12. Autorisasjonen gjelder for 5 år fra autorisasjonsårets utgang.

Søknad om fortsatt autorisasjon sendes innen 3 måneder før utgangen av autorisasjonsperioden. For fortsatt autorisasjon kreves yrkesutøvelse og faglig oppdatering etter forskrift som gis av departementet.

§ 6. Bortfall av autorisasjon

Autorisasjon som regnskapsfører faller bort dersom en regnskapsfører

Departementet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i første ledd nr. I og 3. Slik dispensasjon kan bare gis for bestemt tid.

§ 7. Tilbakekalling av autorisasjon

Autorisasjon kan tilbakekalles for bestemt eller ubestemt tid dersom en regnskapsfører

Dersom det i tilfelle som nevnt i første ledd nr. 2 og 3 foreligger særlige omstendigheter, kan autorisasjonsstyret unnlate å tilbakekalle autorisasjonen og i stedet gi skriftlig advarsel. Autorisasjonstyret kan omgjøre tilbakekalling av autorisasjon etter søknad.

§ 8. Forklaringsplikt for autorisasjonsstyret

Når autorisasjonsstyret finner grunn til det, skal autorisert regnskapsfører avgi forklaring om utføring av egne oppdrag og egne forhold av betydning for utøvelsen av yrket som regnskapsfører. Autorisasjonsstyret kan forlange at forklaringen gis skriftlig.

Autorisasjonsstyret kan sette tidsfrist for forklaring som nevnt i første ledd. Fristen skal gi regnskapsføreren en rimelig avpasset tid for å sette opp forklaringen og kan ikke være kortere enn 14 dager. Er det skjellig grunn til å anta at en regnskapsfører grovt har misligholdt sine plikter til skade for oppdragsgiver, kan likevel forklaring kreves uten opphold.

§ 9. Saksbehandling

Forvaltningsloven gjelder for saksbehandlingen så langt det etter denne lov ikke er fastsatt særlige regler. Lov 10 feb 1967.

§ 10. Regnskapsførers taushetsplikt

Autoriserte regnskapsførere plikter å bevare taushet om opplysninger de får kjennskap til ved utføring av sine oppdrag. Det samme gjelder for medarbeider i regnskapsførerens virksomhet.

Regnskapsførerens taushetsplikt gjelder ikke

§ 11. Regnskapsførerselskap

Selskap kan påta seg regnskapsføring for andre såfremt selskapets daglige leder er autorisert regnskapsfører. Selskapet skal melde virksomheten til det register som er nevnt i § 12.

I oppdragsavtale etter § 3 utpekes den daglige leder eller annen bestemt angitt autorisert regnskapsfører i selskapet som ansvarlig regnskapsfører i forhold til oppdraget.

Varige sammenslutninger av regnskapspliktige (regnskapslag) med formål å føre regnskap for sammenslutningens medlemmer skal ha autorisert regnskapsfører som daglig leder. Slike sammenslutninger regnes som varige dersom de har bestått eller tar sikte på å bestå i mer enn en regnskapsperiode. Reglene om meldeplikt for regnskapsførerselskap etter første ledd gjelder tilsvarende for regnskapslag.

§ 12. Register over regnskapsførere

Autorisasjonsstyret fører register over autoriserte regnskapsførere, regnskapsførerselskaper og regnskapslag som nevnt i denne lov §§ 1 og 11. Det samme gjelder for regnskapsførere som kommer inn under § 16. Registeret skal inneholde opplysning om autorisasjoner som er bortfalt eller tilbakekalt og om skriftlige advarsler etter § 7. Departementet kan gi nærmere forskrift om registerføringen og om registerets innhold.

Autorisasjonsstyret skal også føre register over regnskapsførere som gir melding om fortsatt virksomhet etter overgangsreglene i § 16 annet ledd.

§ 13. Gebyr og tilsyn

For søknad om autorisasjon og fornyet autorisasjon betales gebyr etter departementets nærmere bestemmelse.

Tilsyn med autoriserte regnskapsførere, regnskapsførerselskaper og regnskapsførere som nevnt i § 16 føres av Kredittilsynet, jf. lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet). Utgiftene ved tilsynet utliknes etter samme lov.

§ 14. Utfylling og gjennomføring

Departementet gir forskrift til utfylling og gjennomføring av denne lov.

§ 15. Straff

Overtredelse av denne lov og forskrifter gitt med hjemmel i loven straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder forsåvidt ingen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

§ 16. Overgangsregler

Regnskapsfører som på tidspunktet for denne lovs ikrafttredelse er «Godkjent Regnskapsfører IGR» av Institutt for Godkjenning av Regnskapsførere eller er «Registrert Regnskapsfører SRR» i Stiftelsen Registrert Regnskapsfører, får fra samme tid autorisasjon som regnskapsfører ved å gi melding til autorisasjonsstyret innen 3 måneder fra lovens ikrafttredelse og betale gebyr etter § 13.

Regnskapsfører som på tidspunktet for denne lovs ikrafttredelse i næring driver virksomhet med regnskapsføring for andre, men som ikke tilfredsstiller de krav som nevnt i første ledd, kan likevel fortsette virksomheten som regnskapsfører i 5 år regnet fra lovens ikrafttredelse. Adgang til fortsatt virksomhet er avhengig av at det gis melding om dette til autorisasjonsstyret så snart som mulig og senest innen 3 måneder fra lovens ikrafttredelse. Forøvrig gjelder bestemmelsene i denne lov med unntak av § 1 tredje ledd.

Regnskapsfører som nevnt i annet ledd kan i perioden på 5 år fra denne lovs ikrafttredelse autoriseres uten å tilfredsstille kravene i § 4 nr. 4, dersom tilstrekkelige kvalifikasjoner dokumenteres i samsvar med forskrift med hjemmel i denne lov.

§ 17. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft med virkning fra den tid Kongen bestemmer.


Tastet inn av anonym bidragsyter. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er tastet inn på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.