1993-06-11 #86

Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd

I. I lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 4-2. nr. 3 første ledd ny bokstav I skal Iyde:

II. Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Departementet kan om nødvendig gi overgangsregler.


Tastet inn og korrekturlest av Thomas Berge (thomas.berge@studorg.uio.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er tastet inn på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.