1993-06-11 #85

Lov om endringer i særlovgivningen for kommuner og fylkeskommuner

III. Iverksetting. Overgangsbestemmelser

1. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Endringene i pkt. II trer i kraft straks.

2. For resten av valgperioden fram til høsten 1995 kan folkevalgte organer som er opprettet i medhold av særlovsbestemmelser som oppheves her, fortsette sin virksomhet inntil kommunestyret eller fylkestinget legger oppgavene til et annet organ.


Tastet inn og korrekturlest av Thomas Berge (thomas.berge@studorg.uio.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er tastet inn på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.