1993-06-11 #84

Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover

IV. Ikrafttredelse og overgangsregler

1. Endringene trer i kraft 1. januar 1994.

2. Endringene i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til a fremme sysselsettingen gis virkning for tilfelle hvor krav om ytelser settes fram tidligst nevnte dato.

3. Endringene i lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten gis virkning for vedtak som er gjort tidligst nevnte dato.

4. Departementet gir overgangsregler for de saker som trygdeetaten har gjort vedtak om før 1. januar 1994, og for de saker som er innkommet til trygdeetaten før nevnte dato.


Tastet inn og korrekturlest av Thomas Berge (thomas.berge@studorg.uio.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er tastet inn på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.