1993-06-11 #83

Lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m.

I.

17. I lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver skal § 22 første ledd lyde: Oversitter den avgiftspliktige den forfallstid som følger av § 20 eller § 21, plikter han å svare forsinkelsesrenter. Hvis avgiften i medhold av § 20 tredje ledd, først blir betalt senere enn den forfallstid som følger av de øvrige bestemmelser, pliktes forsinkelsesrenter av avgiftsbeløpet i det mellomliggende tidsrom for så vidt forsinkelsen skyldes at den avgiftspliktige har forsømt sin opplysningsplikt etter kapittel VI.

50. I lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) gjøres følgende endringer:

§ 7-19. annet ledd skal lyde: Saksøkeren gis underretning om utlegget ved at det registeret som utlegget skal registreres i, sender utskrift av namsboken med påtegning om registreringen til saksøkeren.

§ 7-20. skal Iyde: Avslutning av forretning for utleggspant

Ved utlegg i et formuesgode som er registrert i et realregister, i en registrert særlig rett i et slikt formuesgode eller i en ideell andel i et slikt formuesgode eller en slik rett, sender namsmannen omgående utskrift av namsboken til registrering i realregisteret. Tilsvarende gjelder ved utlegg i utinglyst rettighet i fast eiendom. For tilbehør, også driftstilbehør til fast eiendom, gjelder annet ledd tilsvarende.

Ved utlegg i løsøre som ikke er realregistrert, kan namsmannen ta løsøret i forvaring eller på annen måte frata saksøkte rådigheten over det som angitt i panteloven § 3-2 annet og tredje ledd, dersom det er grunn til å frykte at saksøkte vil forføye over det i strid med saksøkerens panterett. Tiltak etter første punktum skal føres inn i namsboken. Dersom saksøkeren ikke har begjært tvangsdekning innen en måned etter å ha fått underretning om utlegget, kan namsmannen av eget tiltak oppheve tiltak etter første punktum. Dersom saksøkeren ikke har begjært tvangsdekning innen fristen etter tredje punktum, skal tiltaket oppheves dersom saksøkte begjærer det og det ikke lenger er grunn til å tro at saksøkte vil forføye over løsøret i strid med saksøkerens panterett.

Ved utlegg i verdipapirer tar namsmannen papirene i forvaring eller fratar på annen måte saksøkte rådigheten over dem som angitt i panteloven § 3-2 annet og tredje ledd dersom det lar seg gjøre. Ved utlegg i penger tar namsmannen pengene i forvaring. Norske penger som er tatt i forvaring, plasseres til best mulig rente i norsk bank. Utenlandske penger veksles bare om til norske penger dersom saksøkte samtykker.

Ved utlegg i fondsaktiver som er registrert i Verdipapirsentralen, registrerer namsmannen omgående at bare namsmannen kan disponere kontoen.

Ved utlegg i et innløsningspapir som ikke er verdipapir, underretter namsmannen snarest den forpliktede og forbyr denne å betale eller yte til saksøkte. Namsmannen tar dessuten innløsningspapiret i forvaring eller fratar på annen måte saksøkte rådigheten over papiret som angitt i panteloven § 3-2 annet og tredje ledd dersom det lar seg gjøre.

Ved utlegg i adkomstdokumenter til leierett til bolig underretter namsmannen vedkommende utleier eller selskap, jf panteloven § 5-8. Namsmannen tar dessuten dokumentet i forvaring eller fratar på annen måte saksøkte rådigheten som angitt i panteloven § 3-2 annet og tredje ledd dersom det lar seg gjøre.

Ved utlegg i enkle krav underretter namsmannen dersom det lar seg gjøre snarest den forpliktede og forbyr denne å betale eller yte til saksøkte.

Ved utlegg i immaterialrettigheter som det finnes særskilt register for, sender namsmannen omgående utskrift av namsboken til registrering i registeret.

Ved utlegg i andre formuesgoder enn nevnt i første ledd sender namsmannen omgående utskrift av namsboken til registrering i Løsøreregisteret.

Dersom et formuesgode befinner seg hos en tredjeperson, kan namsmannen pålegge vedkommende å utlevere formuesgodet dersom ikke tredjepersonen har en rett til å sitte med formuesgodet som har bedre prioritet enn saksøkerens panterett.

§ 7-21. nytt fjerde ledd skal lyde: Utskrift av namsboken sendes uten ugrunnet opphold til registrering i Løsøreregisteret l samsvar med forskrift gitt av Kongen. Kongen gir ved forskrift regler om hvilke utleggstrekk og hvilke endringer av utleggstrekk som skal registreres, om hvilke opplysninger som skal tas med i utskrifter fra registeret, og om sletting av registreringer.

§ 7-25. skal lyde: Avslutning av en sak der det ikke blir tatt utlegg

Når det ikke blir tatt utlegg fordi saksøkte ikke har forrnuesgoder eller lønn eller andre pengekrav som nevnt i dekningsloven § 2-7 som det kan tas utlegg i, avsluttes saken ved at namsmannen gir begge parter utskrift av namsboken som viser utfallet av saken og hva som er foretatt. Utskrift av namsboken sendes uten ugrunnet opphold til registrering i Løsøreregisteret. Annet punktum gjelder ikke for særnamsmyndighetene.

Kapittel 7 avsnitt III overskriften skal Iyde:

Klage, bortfall og opphevelse av utlegg m.m.

Ny § 7-29 skal lyde: Sletting av registreringer av "intet til utlegg"

Bestemmelsene i §§ 7-27 og 7-28 om erklæring om bortfall og om beslutning om opphevelse av utlegg gjelder tilsvarende for registreringer i Løsøreregisteret av "intet til utlegg" etter § 7-25.

Løsøreregisteret skal av eget tiltak slette registreringer av "intet til utlegg" tre år etter at utleggsforretningen ble holdt. Kongen kan gi regler om det nærmere tidspunktet for slettingen.

II. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

1. Loven her trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i kraft til ulik tid.

2. Endringene i lov av 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) § 1 gjelder for saker der forliksklage kommer inn til forliksrådet etter ikrafttredelsestidspunktet. Domstolloven § 146 annet ledd gjelder tilsvarende.

3. Endringene i lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. får virkning fra ikrafttredelsen også for tilfeller der fordringshaveren før ikrafttredelsen har krav på forsinkelsesrente.

4. Endringene i lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret, vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 38, lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 456 og lov av 4. juli 1991 nr. 49 om endringar i vegtrafikklova av 18. juni 1965 nr. 4 gjelder også for krav som Statens Innkrevingssentral har fått til innkreving før ikrafttredelsestidspunktet.

5. Endringen i lov av 10. juni 1977 nr. 71 om anerkjennelse og fullbyrding av nordiske dommer på privatrettens område § 4 gjelder også for avgjørelser som nevnt i § 4 annet ledd bokstav d som er truffet før ikrafttredelsestidspunktet.

6. For de øvrige endringene kan Kongen gi nærmere overgangsregler.


Tastet inn og korrekturlest av Thomas Berge (thomas.berge@studorg.uio.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er tastet inn på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.