1993-06-11 #77

Lov om endringer i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten m.v. (arrest i skip)

I lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) gjøres følgende endringer:

§ 14-1 annet ledd nytt tredje punktum skal Iyde:

For arrest i skip gjelder dessuten reglene i lov 20 juli 1893 nr 1 om Sjøfarten ellevte kapittel avsnitt V.

§ 14-12 skal lyde:

Særregler om arrest i luftfartøy

Lov 20 juli 1893 nr 1 om Sjøfarten § 266e annet og tredje ledd gjelder tilsvarende ved arrest i luftfartøy. Dette gjelder likevel ikke dersom luftfartøyet er satt inn i regelmessig rute som er åpen for allmennheten, eller dersom luftfartøyet ellers nyttes til befordring av personer eller gods mot betaling når luftfartøyet er klart til avgang og arrestkravet ikke gjelder krav som er stiftet til gjennomføring av reisen.

§ 15-13 nytt annet ledd skal Iyde:

Ved midlertidig forføyning som går ut på tilbakeholdelse av et skip, gjelder dessuten reglene i lov 20 juli 1893 nr 1 om Sjøfarten ellevte kapittel avsnitt V.

Stortinget samtykker i tilslutning til Den internasjonale konvensjon om arrest i sjøgående skip, inngått i Brussel 10. mai 1952.

Ved tilslutningen kan det tas følgende forbehold:

I medhold av konvensjonens artikkel 10 bokstav b forbeholder Kongeriket Norge seg retten til ikke å anvende artikkel 3 nr 1 på arrest i skip innenfor sitt territorium for krav som nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav q.


Tastet inn og korrekturlest av Thomas Berge (thomas.berge@studorg.uio.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er tastet inn på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.