1993-06-11 #64

Lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl

§ 1. Loven gjelder for arbeidstakere i stilling som gir rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse.

§ 2. Arbeidstaker som etter 30. september 1993, fratrer sin stilling etter fylte 64 år, har rett til pensjon etter denne lov når dette er bestemt i tariffavtale hvor staten er part.

Loven gjelder for pensjon som ytes i et bestemt tidsrom fram til arbeidstakeren ved fylte 65 år kan tilstås alderspensjon etter lov om Statens Pensjonskassel § 21 fjerde ledd.

§ 3. Pensjonen beregnes etter tariffavtale hvor staten er part og i samsvar med bestemmelsene i lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon av 23. desember 1988 nr. 110 § 2.

§ 4. Pensjonsordningen skal administreres av Rikstrygdeverket og trygdekontorene for så vidt gjelder tilståelse og utbetaling av pensjoner. Spørsmålet om en arbeidstaker er omfattet av pensjonsavtalen avgjøres av departementet.

Vedtak truffet av Rikstrygdeverket eller trygdekontorene skal kunne ankes inn for Trygderetten etter lov av 16. desember 1966 nr. 9.

§ 5. Ytelser etter denne lov er statsgarantert.

§ 6. Departementet kan gi forskrifter om utfylling av vilkårene i §§ 1 - 4.

§ 7. Denne lov trer i kraft straks.

§ 8. Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse: ---


Tastet inn og korrekturlest av Thomas Berge (thomas.berge@studorg.uio.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er tastet inn på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.