1993-06-11 #100

Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)

§ 1. Lovens virkeområde

Loven gjelder anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane, forstadsbane og lignende sporbundet transportmiddel. Loven gjelder også faste og løse innretninger som er knyttet til Jernbanevirksomheten.

§ 2. Unntak for visse jernbaner

Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak helt eller delvis unnta fra loven jernbane:

§ 3. Definisjoner

I denne lov menes med:

Departementet kan gi utfyllende bestemmelser om hva som menes med kjørevei, trafikkstyring og trafikkvirksomhet.

§ 4. Anlegg og godkjenning av kjørevei

Departementet kan fastsette forskrifter om kjøreveiens tekniske utforming for å ivareta hensynet til en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling.

Planlegging og anlegg av kjørevei skal for øvrig skje etter plan- og bygningsloven.

Kjøreveien skal være godkjent av departementet før den settes i drift.

§ 5. Godkjenning av rullende materiell m.v.

Rullende materiell skal være godkjent av departementet før det tas i bruk på kjøreveien, dersom ikke annet følger av internasjonale avtaler eller forskrifter fastsatt av departementet.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om godkjenning av utstyr for transport av farlig gods.

§ 6. Tillatelse til å drive jernbanevirksomhet

Den som vil drive kjørevei eller trafikkvirksomhet må ha tillatelse fra departementet. Til drift av kjøreveien ligger ansvaret for trafikkstyringen, hvis ikke departementet gir tillatelse til at ansvaret kan overføres til andre.

Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette vilkår for tillatelsen for å ivareta hensynet til en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling samt miljø, herunder krav til:

§ 7. Særskilte krav til trafikkvirksomheten

Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette krav om at transportvilkår, billettsystem, takster og ruteplaner, skal være godkjent av departementet, i den utstrekning slike krav ikke er i strid med internasjonale avtaler.

Når fylkeskommunen gir tilskudd til lokal jernbane innen et fylke, godkjenner fylkeskommunen ruteplaner og takster i stedet for departementet. Slike vedtak om tilskudd, godkjenning av ruteplaner og takster kan ikke påklages til departementet.

Departementet skal godkjenne tilleggsavgift for reisende uten gyldig billett.

§ 8. Trafikkeringsrett på det nasjonale jernbanenettet

Kongen kan bestemme at den som har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet etter § 6, kan få tilgang til å trafikkere kjøreveil som er en del av det nasjonale jernbanenettet. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om omfanget, og vilkårene for slik tillatelse.

§ 9. Plikter for allmennheten og eiere av private planoverganger

Alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge de sikkerhetsanvisninger som gjelder for stedet.

Det er forbudtl for publikum:

Eier av privat grind eller annen lukkeinnretning er ansvarlig for at denne holdes lukket når kryssing ikke finner sted.

§ 10. Tilgrensende eiendommer

Det er forbudt uten etter avtale med kjøreveiens eier å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan. Dette gjelder ikke når sporanlegget er en del av offentlig eller privat vei.

Kjøreveiens eier kan pålegge eier av naboeiendom, eller rettighetshaver til slik eiendom, å fjerne trær og annen vegetasjon innenfor 30-meters grensen som nevnt i første ledd når hensynet til togfremføringen eller omgivelsenes sikkerhet tilsier det. Etterkommes ikke pålegget, kan kjøreveiens eier selv besørge vegetasjonen fjernet.

Eier eller rettighetshaver har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som følger av tiltak som nevnt i annet ledd, samt for eventuelle utgifter forbundet med dette. Dersom det i tide er gitt skriftlig beskjed om at planting innenfor 30-meters grensen ikke skal skje, har eier eller rettighetshaver ikke krav på vederlag.

§ 11. Tilsyn m.v

Jernbaner er underlagt tilsyn fra departementet.

Departementet kan påby stans av driften helt eller delvis når sikkerhetsmessige hensyn krever det. Om nødvendig kan departementet kreve politiets hjelp til å gjennomføre påbudet.

Departementet kan videre tilbakekalle tillatelse gitt i medhold av loven ved brudd på vilkår eller krav som er satt for virksomheten.

§ 12. Gebyr

Departementet kan gi forskrift om gebyr for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at loven eller vedtak i medhold av loven blir fulgt.

Departementet kan likeledes fastsette gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter loven.

Skyldig gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 13. Delegasjon av myndighet

Departementet kan delegere sin myndighet etter loven til offentlig eller privat institusjon.

§ 14. Straff

Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelse eller vilkår som er gitt i eller med hjemmel i loven, eller som medvirker til slik overtredelse, straffes med bøter dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebestemmelse.

§ 15. Ikrafttredelse m v.

§ 16. Overgangsordninger

Departementet kan fastsette overgangsordninger for tidligere gitte konsesjoner.


Tastet inn og korrekturlest av Thomas Berge (thomas.berge@studorg.uio.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er tastet inn på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.