1993-06-04 #61

Lov om endringar i lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel

I.

I lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel vert gjort følgjande endringar:

§ 7. nr. 4 nytt andre punktum skal lyde: Løyve for transport med turvogn skal ikkje behovsprøvast.

§ 17. nr. 2 fjerde punktum og nytt femte punktum skal lyde: Let drosjeløyvehavar etter seg ektefelle eller livsarving, kan løyvet ikkje takast att før tre år etter dødsfallet. Departementet kan gje nærare føresegner om avvikling av andre slag løyve der løyvehavar døyr.

II.

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.


Skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no, korrekturlest Ingrid.Melve@uninett.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.