1993-06-04 #57

Lov om endringer i lov av 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten

I.

I lov av 20. juli 1893 nr. 1 om Sjøfarten gjøres følgende endringer:

§ 192. første og annet ledd skal lyde:

Bortfrakterens ansvar for personskade skal ikke overstige 175.000 spesielle trekkrettigheter (SDR) for hver passasjer. Ansvaret for forsinkelse med befordringen av passasjeren skal ikke overstige 4.150 SDR.

Bortfrakterens ansvar for tap som følge av at reisegods er gått tapt, kommet til skade eller er blitt forsinket, skal ikke overstige:

II.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.


Skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no, korrekturlest Ingrid.Melve@uninett.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.