1993-04-02 #37

Midlertidig lov om sanksjoner ved brudd på lov om reklame i kringkasting, m.v.

§ 1. Virkefelt, definisjon

Denne lov gjelder brudd på lov av 21. desember 1990 nr. 77 om reklame i kringkasting m.m. og forskrift gitt med hjemmel i loven.

Denne lov gjelder også brudd på §§ 3-1 - 3-3 i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og brudd på forskrift gitt med hjemmel i lovens §§ 3-1 - 3-3, når loven er trådt i kraft.

Med selskap forstås den som har konsesjon til å drive kringkasting eller nærkringkasting.

§ 2. Sanksjoner

Ved brudd på reglene nevnt i § 1 kan Nærkringkastingsnemnda gi selskap advarsel.

Ved gjentatte brudd på reglene nevnt i § 1 kan Nærkringkastingsnemnda forby selskap å sende reklame i en periode på en dag eller mer.

Ved ytterligere gjentatte eller grove brudd på reglene nevnt i § 1 kan Nærkringkastingsnemnda inndra selskapets konsesjon til å drive kringkasting eller nærkringkasting. Det samme gjelder dersom selskap unnlater å følge pålegg i medhold av andre ledd. Inndragning kan gjøres tidsavgrenset.

§ 3. Stansing av sending

Den som driver anlegg for kringkasting eller nærkringkasting plikter å stanse sending fra selskap som ikke har konsesjon.

Denne lov trer i kraft umiddelbart.


Skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no, korrekturlest av Bjørn F Langøren (bfl@efi.sintef.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.