1993-03-05 #31

Lov om endringer i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven)

I lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven) gjøres følgende endringer:

§ 48. nytt fjerde ledd skal lyde: Departementet godkjenner bruk av edb-tekniske system beregnet på opptelling og registrering av stemmegivninger etter sjette ledd, og fastsetter nærmere krav til systemene.

§ 48. nåværende fjerde, femte og sjette ledd blir nye femte, sjette og sjuende ledd.

§ 50. nytt annet ledd skal lyde: Departementet godkjenner bruk av edb-tekniske system beregnet på valgoppgjør, og fastsetter nærmere krav til systemene.

§ 55. første ledd nytt tredje punktum skal lyde: Kongen godkjenner bruk av edb-tekniske system beregnet på valgoppgjør, og fastsetter nærmere krav til systemene.

§ 58. nytt annet ledd skal lyde: Departementet godkjenner bruk av edb-tekniske system beregnet på valgoppgjør, og fastsetter nærmere krav til systemene.

§ 63. annet punktum skal lyde: Så skal de brennes eller tilintetgjøres på annen sikker måte.

§ 64. annet ledd første punktum skal lyde: En dividerer summen av listestemmetallene, jfr. § 48 sjette ledd, med representantplassenes antall forøket med 1.

§ 64. nytt sjuende ledd skal lyde: Departementet godkjenner bruk av edb-tekniske system beregnet på valgoppgjør, og fastsetter nærmere krav til systemene.

§ 68. annet punktum skal lyde: Så skal de brennes eller tilintetgjøres på annen sikker måte.

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.


Skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no, korrekturlest av Bjørn F Langøren (bfl@efi.sintef.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.