1991-11-19 #78

Lov om Statens Bankinvesteringsfond

Se lov 15 mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond.

§ 1. Formål

Statens Bankinvesteringsfond (Investeringsfondet) har til formål å bidra med ansvarlig kapital til norske banker med utgangspunkt i forretningsmessige vurderinger. Erverv som nevnt i § 5 første ledd bokstavene f og g, kan i særlige tilfelle gjennomføres uten at forretningsmessige vurderinger legges til grunn for ervervet.

§ 2. Investeringsfondets kapital

Investeringsfondets kapital bevilges av Stortinget. Fondet tilhører staten. Kongen fastsetter den årlige avkastningen av kapitalen som betales til staten.

§ 3. Organisasjon og ledelse

Investeringsfondet er et eget rettssubjekt. Statens ansvar for Investeringsfondet er begrenset til den kapital fondet har til enhver tid.

Investeringsfondet ledes av et styre med tre medlemmer. Kongen oppnevner medlemmene og utpeker styrets leder og nestleder for en periode av tre år. Det er adgang til gjenoppnevning.

Kongen fastsetter vedtekter for Investeringsfondet.

§ 4. Forvaltning av Investeringsfondets midler, Kongens instruksjonsmyndighet m.v.

Styret forestår forvaltningen av Investeringsfondets midler. Før styret treffer vedtak om anvendelse av midler, eller avhendelse av aktiva, skal saken skriftlig forelegges departementet.

Kongen kan i særlige tilfelle instruere styret i enkeltsaker. Styret skal ha adgang til å uttale seg før Kongen treffer slikt vedtak. Stortinget skal underrettes om innholdet av Kongens vedtak.

§ 5. Investeringsfondets virksomhet

Investeringsfondets midler kan anvendes på følgende måte:

Investeringsfondet kan ikke ta opp lån eller stille garanti for andres forpliktelser. Investeringsfondet kan likevel stille garanti i forbindelse med norske bankers emisjon av aksjer, grunnfondsbevis og ansvarlig lånekapital. Investeringsfondet kan påta seg slike forpliktelser som er nødvendig i forbindelse med ledelse og administrasjon av fondets virksomhet.

§ 6. Årsoppgjør.

Investeringsfondet skal hvert år avgi årsoppgør som innen utgangen av mars måned sendes departementet og danner grunnlag for informasjon fra departementet til Stortinget.

Årsoppgjøret skal bestå av resultatregnskap, balanse og årsberetning. Bestemmelsene i aksjeloven kap. 11 gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 7. Revisjon.

Investeringsfondets regnskap revideres av Riksrevisjonen.

§ 8. Forholdet til forvaltningslovens bestemmelser m.v.

Forvaltningsloven, tjenestemannsloven og tjenestetvistloven gjelder ikke for Investeringsfondet.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet og taushetsplikt gjelder likevel for Investeringsfondets tillitsvalgte og eventuelle ansatte. Taushetsplikt gjelder ikke overfor departementet, Kredittilsynet og Norges Bank.

§ 9. Avvikling, omdanning

Kongen kan beslutte at Investeringsfondet skal avvikles eller omdannes. Hele eller deler av Investeringsfondets kapital kan i tilfelle tilbakeføres til statskassen. Stortinget skal godkjenne slik beslutning.

§ 10. Uttyllende regler

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler for Investeringsfondet, dets virksomhet og administrasjon. Styret skal ha adgang til å uttale seg om slike forskrifter.

V. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Det er adgang til å sette i kraft forskjellige deler av loven til forskjellig tid.

Departementet kan gi nærmere overgangsregler.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.