1991-06-07 #24

Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker

§ 1. Formål

Loven har til formål å sikre at leke- og fornøyelsesinnretninger i tivolier og fornøyelsesparker skal være konstruert, oppført, vedlikeholdt og drevet så betryggende at innretningene ikke kan føre til skade for de som bruker eller betjener dem eller for omgivelsene ellers.

§ 2. Saklig virkeområde. Forskrift

Loven omfatter leke- og fornøyelsesinnretninger i omreisende og permanente tivolier og fornøyelsesparker.

Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak unnta innretninger helt eller delvis fra lovens virkeområde.

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i denne loven.

§ 3. Myndigheter

Departementet er den sentrale myndighet etter denne loven. Departementets myndighet kan delegeres til statlig fagorgan og andre offentlige eller private fagkyndige.

§ 4. Eiers ansvar. Sikkerhetsmessig godkjenning

Den som driver anlegget, enten innretninger m.v. eies eller leies, kalles eier. Eier er ansvarlig for innretningers sikkerhet og for at godkjenning av dem foreligger.

Innretninger skal være godkjent før de tas i bruk. Godkjenning utstedes av vedkommende myndighet, er tidsbegrenset og skal følge den enkelte innretning til enhver tid.

Søknad om sikkerhetsmessig godkjenning skal være skriftlig og gi de opplysninger som er nødvendige for at vedkommende myndighet kan ta standpunkt til om vilkårene for å godkjenne innretningen er til stede

§ 5. Drift og vedlikehold

Eier av anlegget skal utpeke ansvarlig leder og driftsleder, som skal ha de nødvendige personlige egenskaper, faglige kvalifikasjoner og tilstrekkelig erfaring til å lede driften. Ansvarlig leder eller driftsleder skal: være til stede når anlegget er i drift. Skriftlig bekreftelse på hvem disse er skal følge anlegget.

Eier skal sørge for forsvarlig drift, tilsyn og vedlikehold. For å sikre at brukerne kan evakueres innen rimelig tid ved driftsstans, skal anlegget. ha en redningsplan som viser nødvendig beredskap og utstyr som må være disponibelt.

§ 6. Kontroll. Pålegg og stansing

Eier av anlegget skal sørge for at det føres kontroll med innretning som skal settes eller er satt i drift. Vedkommende myndighet kan føre kontroll og gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov.

Når sikkerhetsmessige hensyn krever det, eller når eier ikke dekker gebyr for søknadsbehandling eller kontroll, eller når gyldig godkjenning eller forsikring ikke foreligger, kan det gis pålegg om å stanse driften straks eller innen bestemt frist. Pålegg er tvangsgrunnlag etter lov om tvangsfullbyrdelse av 13. august 1915 nr. 7. Om nødvendig kan det kreves hjelp av politiet til gjennomføring av pålegg.

§ 7. Erstatningsansvar. Forsikring

Eier plikter uten hensyn til skyld å erstatte skade som voldes ved drift av innretning som nevnt i § 2. Eier plikter å tegne forsikring til dekning av dette ansvaret.

§ 8. Gebyrer

Eier skal betale gebyr for kostnadene ved søknadsbehandling og kontroll til vedkommende myndighet.

Pålegg om gebyr er tvangsgrunnlag.

§ 9. Straffansvar

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser eller pålegg gitt i eller i medhold av denne loven straffes med bøter.

§ 10. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

For innretning som er i drift ved denne lovens ikrafttredelse må det søkes om godkjenning etter § 4 senest 2 måneder etter denne lovens ikrafttredelse. Dersom dette ikke gjøres, må driften da stanse umiddelbart. Innretning som ikke får sikkerhetsmessig godkjenning innen 4 måneder etter lovens ikrafttredelse, må da stanse driften umiddelbart.

Vedkommende myndighet kan gjøre unntak dersom driften synes å være forsvarlig, og årsaken til at søknad ikke er ferdigbehandlet skyldes myndighetenes forhold.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.