1991-03-15 #5

Lov om endringer i Alminnelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 m.m.

III

I lov av 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering skal § 6 første ledd nr. 1 lyde: I attest som nevnt i § 5 skal ikke tas med opplysninger om:

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.