1991-03-15 #2

Lov om Statens Banksikringsfond

Se lov 29 nov 1991 nr. 78.

§ 1. Formål

Statens Banksikringsfond (Fondet) har til formål å yte lån på særlige vilkår (støttelån) til Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond, samt i særlige tilfelle å kunne erverve aksjer, grunnfondsbevis eller andre egenkapitalinstrumenter i norske banker, samt stille egenkapitalgarantier overfor norske banker.

§ 2. Fondets midler

§ 3. Organiseringen av Fondet

§ 4. Fondets virksomhet

§ 5. Bruken av støttelån

§ 6. Endringer av sikringsfondets styre

§ 7. Forholdet til forvaltningslovens bestemmelser m.v.

§ 8. Årsregnskap, årsmelding m.v.

I Fondet skal hvert år utarbeide årsregnskap og årsmelding. Årsregnskapet og årsmeldingen skal innen utgangen av mars hvert år sendes departementet og danne grunnlaget for informasjon til Stortinget.

§ 9. Revisjon

Fondets regnskap revideres av Riksrevisjonen.

§ 10. Avvikling av Fondet

Ved avviklingen av Fondet skal dets midler tilbakeføres statskassen. Ved stortingsvedtak kan deler av Fondets midler tilbakeføres statskassen.

§ 11. Utfyllende regler

Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om Fondet, dets virksomhet og administrasjon.

III. Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Kongen gir overgangsordninger.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.