1990-12-21 #80

Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover

XX. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser.