1990-12-21 #72

Lov om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

§ 1. For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO2-avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt fastsatt i Stortingets vedtak om avgiften. Jfr. Grl. § 75 a. § 2. CO2-avgift beregnes av petroleum som brennes og naturgass som slippes ut til luft på plattform, installasjon eller anlegg som nyttes i forbindelse med utvinning eller transport av petroleum

Når utvinning skjer fra petroleumsforekomst som strekker seg utover midtlinjen i forhold til annen stat, jf. bokstav b), beregnes CO2-avgift bare av de mengder som svarer til de norske rettighetshavernes eierandeler i vedkommende plattform, installasjon eller anlegg.

§ 3. CO2-avgiften kan ikke trekkes fra ved beregningen av produksjonsavgift etter lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § i5.

§ 4. Plikten til å svare CO2-avgift påhviler i fellesskap rettighetshaverne etter utvinningstillatelsen eller tillatelsen til anlegg og drift av innretninger for transport og utnyttelse av petroleum som gjelder for den plattform, installasjon eller anlegg der petroleum brennes eller naturgass slippes ut. Operatøren har det direkte ansvar for beregning innrapportering og betaling av samlet avgiftsbeløp til Oljedirektoratet på vegne av samtlige rettighetshavere.

Avgift for perioden 1. januar til 30. juni skal betales innen 1. oktober og for perioden 1. juli til 31. desember innen 1. april i det påfølgende år. Dokumentasjon for petroleumsmåling og beregning av avgiften sendes Oljedirektoratet senest en måned etter utløpet av hver termin. Dersom avgiften ikke betales innen forfall, skal det beregnes renter av avgiftsbeløpet i samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Avgiftskrav er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 5. Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om grunnlaget for avgiften samt om hvilke krav som skal stilles til måleutstyr, målemetoder og til den dokumentasjon som innsendes. Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6. Forsettlig eller uaktsom avgivelse av uriktig eller ufilllstendig dokumentasjon eller annen overtredelse av bestemmelser eller vedtak truffet i eller i medhold av denne lov straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 7. Denne lov trer i kraft straks.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.