1990-12-21 #69

Lov om opphevelse av lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging (distriktsskatteloven). Ikraftsetting og overgangsregler

II. Ikraftsetting

Avsetningsadgangen etter distriktsskatteloven oppheves med virkning fra og med inntektsåret 1991.

For øvrig oppheves loven med virkning fra 1. januar 1991 med de unntak som følger av bestemmelsene i III.

III. Overgangsregler

§ 3. De bestemmelser og vilkår som er fastsatt i eller i medhold av loven, skal gjelde for fondsavsetninger som brukes til anskaffelse av nytt driftsmiddel eller aksjer etter utløpet av 1990.

Når driftsmidler m.v. som er anskaffet etter utløpet av 1989 blir disponert som nevnt i lovens § 7 fjerde og femte ledd innen 1 år etter utløpet av anskaffelsesåret, skal skattlegging gjennomføres etter nevnte bestemmelser, likevel slik at reinvesteringsadgangen ikke gjelder.

IV

Finansdepartementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ikraftsetting og gjennomføring av denne lov.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.