1990-06-29 #47

Lov om endringer i lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing, lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp, lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr og enkelte andre lover.

XVII. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i kraft til ulik tid.

Endringene i adgangen til å angripe avgjørelser skal gjelde i alle tilfeller der en avgjørelse angripes etter ikrafttredelsestidspunktet. For avgjørelser truffet før ikrafttredelsestidspunktet skal et angrep likevel alltid anses som rettidig dersom fristen for angrep etter de tidligere regler er oppfylt.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.