1990-06-22 #44

Midlertidig lov om tiltak mot sjukdom hos akvatiske organismer

§ 1. Formålet med denne lov er å forebygge, begrense og utrydde sjukdommer hos akvatiske organismer.

Loven gjelder for de sjukdommer som Kongen til enhver tid bestemmer.

Loven gjelder også i Norges økonomiske sone.

§ 2. Med akvatiske organismer menes i denne lov alle vannlevende dyr.

§ 3. Eier og annen som har ansvaret for akvatiske organismer skal straks varsle offentlig veterinær når det er grunn til å tro at slike organismer er angrepet eller død av sjukdom som loven gjelder for.

§ 4. Det er forbudt å utby til salgs, selge, gi bort, kjøpe, ta imot eller sette ut levende akvatiske organismer når det er på det rene eller er grunn til å frykte at disse er angrepet eller smittet av sjukdom som loven gjelder for.

Departementet kan dispensere fra forbudet i første ledd og i tilfelle sette vilkår for dispensasjonen.

§ 5. Departementet kan gi forskrifter om innførsel eller helt forby innførsel av levende akvatiske organismer, brukt emballasje, brukt fiskeredskap og andre varer og gjenstander som kan føre med seg smitte.

I forskriftene kan det gis bestemmelse om plikt for importør til å dekke utgifter som er forbundet med importen og etterfølgende kontroll.

§ 6. Departementet kan påby at akvatisk organisme, varer eller gjenstander som er innført eller forsøkes innført i strid med bestemmelser gitt i medhold av § 5, skal returneres eller destrueres for importørens regning uten erstatning fra det offentlige, selv om de akvatiske organismer, varen eller gjenstanden tilhører noen som ikke har overtrådt eller medvirket til overtredelse av bestemmelsene.

§ 7. Det er forbudt å etablere nye anlegg for klekking av rogn uten tillatelse av departementet. Det er også forbudt å etablere nye og utvide bestående anlegg for oppdrett av akvatiske organismer uten tillatelse av departementet.

Departementet kan sette vilkår for tillatelse i henhold til paragrafen her.

§ 8. Departementet kan gi forskrifter, treffe de tiltak og gi de påbud som det for øvrig finner nødvendig for å forebygge, begrense eller utrydde sjukdommer som loven gjelder for.

§ 9. Dersom eier eller annen som har ansvar for akvatiske organismer ikke retter seg etter påbud eller ikke gennomfører tiltak i henhold til denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, kan påbudene eller tiltakene gjennomføres for den ansvarliges regning.

Beløp som etter regelen i første ledd er lagt ut av offentlig kasse, er tvangsgrunnlag for utlegg overfor den ansvarlige.

§ 10. Veterinær eller annen som departementet har gitt fullmakt i henhold til denne lov, skal gis adgang til sted eller anlegg hvor det kan forekomme sjukdom som loven gjelder for og kan foreta de nødvendige undersøkelser.

§ 11. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller unnlater å følge noen i denne lov eller i medhold av loven gitte forskrifter, påbud eller bestemmelser eller medvirker hertil straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder såfremt strengere straff ikke kommer til anvendelse. På samme måte straffes forsøk.

§ 12. Departementet kan delegere myndighet etter denne lov til andre departementers underordnede organer.

§ 13. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Samtidig oppheves lov av 6. desember 1968 nr. 2 om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk.

Så langt de ikke strider mot denne lov gjelder forskrifter gitt i medhold av lov av 6. desember 1968 nr. 2 om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk inntil de oppheves eller avløses av forskrifter gitt i medhold av denne lov.

Loven gjelder frem til 1. januar 1996.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.