1990-06-15 #27

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser

Jfr. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 1 (Rdir 87154/EØF).

§ 1. Enerett til kretsmønstre for integrerte kretser

Den som frembringer et kretsmønster, har enerett til å råde over mønsteret på de vilkår og med de begrensninger som følger av denne loven.

Hvis to eller flere har frembrakt kretsmønsteret sammen, erverver de rett til kretsmønsteret i fellesskap.

Hver av rettighetshaverne kan påtale krenkelser av retten.

Kretsmønsteret må være et resultat av frembringerens egen intellektuelle innsats og må ikke være alminnelig innen industrien. Består kretsmønsteret av elementer som er alminnelige innen industrien, har det bare vern etter loven hvis kombinasjonen av elementene fyller vilkårene.

Vernet etter denne loven omfatter ikke de begreper, fremgangsmåter, systemer, teknikker eller den informasjon som kretsmønsteret representerer eller bygger på.

§ 2. Enerettens omfang

Enerett til et kretsmønster innebærer at rettighetshaveren har enerett til å

§ 3. Avgrensning av eneretten

Eneretten omfatter ikke fremstilling av eksemplarer av kretsmønsteret til privat bruk eller som ledd i analyse eller undervisning. Slike eksemplarer må ikke brukes på annen måte.

Eneretten omfatter ikke ervervsmessig utnyttelse og import av eksemplarer av et kretsmønster som av rettighetshaveren eller med dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

§ 4. Overgang av eneretten

Eneretten kan helt eller delvis overdras til andre. Overdragelse av et eksemplar av kretsmønsteret innebærer ikke overlatelse av rettigheter til kretsmønsteret.

Er kretsmønsteret frembrakt i arbeidsforhold. går eneretten til kretsmønsteret over til arbeidsgiveren, om ikke annet er avtalt.

§ 5. Vernetid

Eneretten til kretsmønsteret oppstår når kretsmønsteret blir frembrakt, og utløper ti år etter utløpet av det år da kretsmønsteret ble ervervsmessig utnyttet for første gang.

Eneretten faller likevel bort femten år etter utløpet av det år da kretsmønsteret ble frembrakt, hvis det da ennå ikke er ervervsmessig utnyttet.

Utnyttelse av kretsmønsteret i fortrolig sammenheng regnes ikke som ervervsmessig utnyttelse etter paragrafen her, dersom det ikke skjer ytterligere spredning av kretsmønsteret til tredjepersoner.

Fortrolig utnyttelse til militære formål o.l. som nevnt i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde artikkel 123 regnes likevel som ervervsmessig utnyttelse.

§ 6. Erstatning

Den som forsettlig eller uaktsomt krenker en annens rett etter denne loven, skal erstatte den skade som krenkelsen har medført for rettighetshaveren, herunder betale et rimelig vederlag for sine handlinger.

§ 7. Rett til utnytting av kretsmønstere som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med loven

Den som har ervervet en integrert krets uten å vite at den var fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med denne loven, og som heller ikke burde ha skjønt det, har rett til å importere og utnytte den integrerte kretsen ervervsmessig. Import eller ervervsmessig utnyttelse som skjer etter at erververen ikke lenger er i aktsom god tro, skal skje på rimelige vilkår som avtales mellom partene. Kommer ikke partene til enighet, kan hver av partene kreve at vilkårene skal fastsettes etter regler gitt av Kongen.

Når særlige grunner foreligger, kan retten bestemme at den som i aktsom god tro har ervervet et eksemplar av et kretsmønster som nevnt i første ledd, skal ha rett til å importere det, utnytte det ervervsmessig og ettergjøre det, på rimelige vilkår som fastsettes av retten. Retten kan bestemme at erververen bare skal ha rett til å råde over kretsmønsteret på enkelte av disse måtene, og at retten bare skal vare en del av kretsmønsterets vernetid.

Når helt særegne grunner foreligger, kan retten bestemme at en uaktsom erverver skal ha rett til å råde over kretsmønsteret på en eller flere av de måtene som er nevnt i første og annet ledd, mot erstatning etter § 6 og for øvrig på slike vilkår som retten fastsetter. Slik rett kan ikke gis dersom erververen utviste grov uaktsomhet med hensyn til at kretsmønsteret var fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med loven.

§ 8. Inndragning

Eksemplarer av et kretsmønster som er fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med denne loven, eller som er benyttet til ulovlig ettergjøring av kretsmønsteret, kan inndras til fordel for rettighetshaveren fra den som har foretatt krenkelsen.

Slik inndragning kan også skje fra den som har ervervet et eksemplar som vedkommende visste eller burde vite var fremstilt, utnyttet ervervsmessig eller importert i strid med loven.

I stedet for inndragning kan det bestemmes at eksemplaret skal tilintetgjøres eller endres på nærmere angitt måte.

Det kan bestemmes at rettighetshaveren skal betale et rimelig vederlag for eksemplarer av det kretsmønsteret som inndras.

§ 9. Straff

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker en annens rett etter denne loven, eller som medvirker til slik krenkelse, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Foreligger det særlig skjerpende forhold, er straffen bøter eller fengsel inntil 3 år. Ved vurderingen av om særlig skjerpende forhold foreligger, skal det først og fremst legges vekt på den skade som er påført rettighetshaveren og andre, den vinning som lovovertrederen har hatt, og omfanget av overtredelsen for øvrig.

Overtredelse påtales ikke av det offentlige med mindre det begjæres av den fornærmede eller finnes påkrevd av allmenne hensyn.

§ 10. Lovens virkeområde

Denne loven kommer til anvendelse på

For første ledd nr 3 gjelder § 5 tredje ledd tilsvarende.

Kongen kan ved forskrift bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for andre kretsmønstre enn nevnt i første ledd.

§ 11. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser, endring i andre lover.

Denne loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Loven kommer også til anvendelse på kretsmønstre som er frembrakt før loven trer i kraft. Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover:

--- --- ---


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.