1990-04-27 #9

Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

§ 1. Lovens virkeområde

Loven gjelder eksport av fisk og fiskevarer, herunder reeksport og direkte levering til utlandet eller til utenlandsk fartøy fra norsk fiskefartøy.

Med fisk og fiskevarer mener loven alle arter fisk, krepsdyr, bløtdyr og pigghuder, samt varer der disse artene er det eneste eller en vesentlig del av råstoffet. Loven gjelder også fisk av utenlandsk opprinnelse. Departementet avgjør i tvilstilfelle hva som skal anses som fisk og fiskevarer etter loven.

§ 2. Eksportutvalg

Departementet oppretter Eksportutvalget for fisk, bestående av representanter for eksportører, produsenter, oppdrettere og fiskere. Departementet fastsetter instruks for utvalget.

Eksportutvalget skal være underordnet departementet og utføre de oppgaver som er fastsatt i denne lov eller i forskrifter gitt med hjemmel i loven. For øvrig skal utvalget være et rådgivende organ for departementet i spørsmål som angår eksport eller omsetning og produksjon i sammenheng med eksport.

§ 3. Godkjenning av eksportører

Eksport av fisk og fiskevarer kan bare foretas av eksportører som er godkjent etter en etablert godkjenningsordning. Departementet@2 fastsetter forskrift med nærmere regler om godkjenningsordningen, bl.a. om unntak fra kravet om godkjenning.

I forskriften kan det bl.a. stilles krav til kapital, fagkunnskap, eksportbedriftens omsetningsvolum eller til produksjonsverdien ved vedkommende produksjonsbedrift. Det kan også stilles krav om avtalt samarbeid mellom eksportør- og produksjonsbedrift. Godkjenning som eksportør kan også gjøres avhengig av innbetalt avgift etter § 6, første ledd bokstav a). Departementet kan ved forskrift gi Eksportutvalget for fisk fullmakt til å forvalte godkjenningsordningen og føre register over godkjente eksportører. Forskriften om godkjenning av eksportører skal inneholde bestemmelser om bortfall av godkjenning.

§ 4. Sentralisert eksport

Departementet kan ved forskrift bestemme at forhandlinger om og gjennomføring av salg av bestemte fiskeslag og fiskevarer til nærmere bestemte utenlandske markeder, bare skal kunne foretas av ett eller flere salgsselskaper med begrenset ansvar (sentralisert salg).

I forskriften kan det fastsettes nærmere bestemmelser om kvotedeling.

Sentralisert salg kan som hovedregel bare finne sted når forhold på det aktuelle eksportmarked gjør dette berettiget.

Departementet kan i særlige tilfelle dispensere fra vedtak som er gjort etter første ledd når berørte organisasjoner har hatt anledning til å uttale seg.

§ 5. Salgsvilkår og minsteeksportpriser

Departementet kan ved forskrift bestemme at salg til utlandet av fisk og fiskevarer bare kan finne sted på nærmere bestemte salgsvilkår. Ved slik forskrift kan det også fastsettes minsteeksportpriser når dette skjer av hensyn til internasjonale avtaler.

§ 6. Avgift

Departementet kan fastsette forskrift om at det skal svares:

Avgiftens størrelse fastsettes av departementet. Avgift som oppkreves etter første ledds bokstav b) er tvangsgrunnlag for utlegg.

Avgift som innbetales i medhold av paragrafen her kan bl.a. nyttes til:

Departementet gir nærmere bestemmelser om oppkreving og anvendelse av innkomne avgiftsmidler. Departementet kan bestemme at en bestemt del av midlene skal gis som tilskudd til driften av en interesseorganisasjon for produsenter og eksportører.

§ 7. Kontroll med eksporten

Departementet kan gi forskrifter om kontroll med at eksporten av fisk og fiskevarer skjer i samsvar med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.

§ 8. Opplysningsplikt

Den som driver virksomhet eller akter å drive virksomhet som faller inn under loven, plikter å gi de opplysninger om virksomheten som er nødvendig for forvaltningens saksbehandling etter loven. Kongen kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om utstrekningen og gjennomføringen av opplysningsplikten.

§ 9. Straffansvar

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, straffes med bøter. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 10. Ikrafttredelse

Denne lov trer i kraft frå den dato Kongen bestemmer.

Samtidig oppheves lov av 30. juni 1955 nr. 10 om regulering av og kontroll med produksjon, omsetning og utførsel av fisk og fiskevarer. Bestemmelser gitt med hjemmel i nevnte lov eller med hjemmel i mellombels lov av 13. desember 1946 nr. 30 utførsleforbod gjelder fortsatt, sålangt de ikke strider mot bestemmelser i denne lov, inntil de blir opphevet eller avløst ved bestemmelser truffet i medhold av denne lov.

Lov av 14. mars 1958 nr. 2 om avgift på tørrfisk til fordel for fellesreklame og fellespropaganda for tørrfisknæringen oppheves fra den tid Kongen bestemmer.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.