Lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover 1989-12-15 #90

Lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover

1.

Endringene i folketrygdlovens §§ 3-21 nr. 2 - 5 og 12-3 fjerde ledd og i arbeidsmiljølovens § 32 trer i kraft 1. mai 1990. Det samme gjelder de endringer i § 3-21 A nr. 1 nåværende tredje ledd (nytt fjerde ledd) som medfører forlenging av stønadsperioden.

Endringene i §§ 3-21 nr. 2 - 5 og i arbeidsmiljølovens § 32 gis virkning for tilfelle hvor fødselen finner sted eller omsorgen for adoptivbarnet overtas tidligst 30 april 1990. Det samme gjelder de endringer i § 3-21 A nr. 1 nåværende tredje ledd (nytt fjerde ledd) som medfører forlenging av stønadsperioden.

Endringen i folketrygdlovens § 12-3 fjerde ledd gis virkning for refusjonskrav for stønad utbetalt for tidsrom etter 30. april 1990.

2.

Endringene i folketrygdlovens §§ 10-5 nr. 2 og 10-11 nr. 1 tredje ledd bokstav b og nr. 3 trer i kraft 1. januar 1991.

Overgangsbestemmelsene i lov 16. juni 1989 nr. 84 avsnitt II nr. 2 gjelder tilsvarende.

3.

Forøvrig trer loven her i kraft 1. januar 1990.

Endringen i samordningslovens § 23 gis virkning for tidsrom etter 31. desember 1976.

Endringen i folketrygdlovens § 1-2 nr. 1 gis virkning for tilfelle hvor fødselen finner sted tidligst 1. januar 1990.

Endringene i folketrygdlovens § 1-2 nr. 4, 10-5 nr. 3 og 12-1 siste ledd og særtilleggslovens § 2 gis virkning for tidsrom etter 31. desember 1989.

Endringen i folketrygdlovens § 3-17 gis virkning også for tilfelle hvor sykepenger har tatt til å løpe før 1. januar 1990.

Endringene i folketrygdlovens § 8-3 gis virkning for krav om uførepensjon som er satt fram etter 31. desember 1989.

For endringene i folketrygdlovens §§ 10-1 og 10-11 nr. 1 første og annet ledd og tredje ledd bokstav a gjelder bestemmelsene i lov 16. juni 1989 nr. 84 avsnitt II nr. 1 annet ledd tilsvarende. I tilfelle hvor det i løpet av 1990 oppstår spørsmål om tilståelse eller utbetaling når vilkåret om opphold i riket ikke er oppfylt, ytes barnepensjon som er fastsatt som en prosentsats av grunnbeløpet bare dersom etterlattepensjon ytes eller ville blitt ytet utenfor riket.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.