Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere 1989-06-16 #63

Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere

Jfr. lov 13 mai 1988 nr. 27 om kjøp.

Kapittel I. Virkeområde m.m.

§ 1. Alminnelig virkeområde.

§ 2. Avgrensning mot kjøp.

Loven gjelder ikke for arbeid som skal utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av tingen eller eiendommen, når avtalen i sin helhet må anses som et kjøp.

§ 3. Ufravikelighet.

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av bestemmelsene i loven her.

§ 4. Risikoen for sending av meldinger.

Dersom en part gir melding i samsvar med loven og sender den på en måte som er forsvarlig etter forholdene, og ikke annet framgår, kan avsenderen gjøre gjeldende at meldingen er gitt i tide selv om den blir forsinket eller ikke kommer riktig fram.

Kapittel II. Oppdraget

§ 5. Utføring og materialer.

§ 6. Offentlige sikkerhetskrav.

Tjenesten skal utføres i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller i medhold av lov.

§ 7. Plikt til å frarå.

§ 8. Unnlatt fraråding.

§ 9. Tilleggsarbeid.

§ 10. Tiden for utføring.

Kapittel III. Forsinkelse av tjenesten.

§ 11. Forbrukerens krav ved forsinkelse.

Dersom tjenesteyteren ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt frister i samsvar med § 10, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren

§ 12. Reklamasjon.

Er tjenesten avsluttet, kan avtalen ikke heves eller erstatning kreves med mindre det innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om avslutningen, blir gitt underretning til tjenesteyteren om at forsinkelsen påropes.

§ 13. Rett til å holde betalingen tilbake.

§ 14. Rett til å få tjenesten utført.

§ 15. Heving.

§ 16. Virkningene av heving.

Kapittel IV. Mangler ved tjenesten

§ 17. Når foreligger mangel.

§ 18. Opplysninger om tjenesten.

§ 19. Manglende opplysninger.

Mangel foreligger dessuten når tjenesteyteren før avtalen ble inngått har unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som tjenesteyteren måtte kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjelder likevel bare når unnlatelsen kan antas å ha virket inn på avtalen. Ved manglende underretning etter § 7 (1) gjelder § 8 om virkningen av unnlatt fraråding.

§ 20. Tiden for mangelbedømmelsen.

§ 21. Forbrukerens krav ved mangler.

§ 22. Reklamasjon.

§ 23. Rett til å holde betalingen tilbake.

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.

§ 24. Retting av mangel.

§ 25. Prisavslag.

§ 26. Heving.

§ 27. Forbrukerens krav mot tidligere leverandørledd m.m.

Kapittel V. Tjenesteyterens erstatningsansvar

§ 28. Erstatningsansvar for forsinkelse og mangel.

§ 29. Annet erstatningsansvar.

§ 30. Ansvarets omfang.

§ 31. Normalerstatning for forsinkelse.

Kapittel VI. Forbrukerens ytelse (betaling, medvirkning).

§ 32. Fastsetting av prisen.

§ 33. Pristillegg.

Tjenesteyteren kan kreve pristillegg reknet ut etter § 32 for

§ 34. Forundersøkelse o.l.

Skal det foretas en forberedende undersøkelse eller liknende arbeid for å klarlegge om en tjeneste skal bestilles, skal forbrukeren bare betale for arbeidet dersom det er opplyst eller tatt forbehold om det på forhånd.

§ 35. Betaling ved uhell.

Forbrukeren skal ikke betale for arbeid eller materialer som går tapt eller blir skadd ved en hending som ikke skyldes forhold på forbrukerens side, og som inntrer før tiden for mangelbedømmelse etter § 20 (1) og (2).

§ 36. Rekning og gebyrer.

§ 37. Betalingstid.

§ 38. Forbrukerens medvirkning m.m.

Forbrukeren skal

Kapittel VII. Forbrukerens avbestilling

§ 39. Avbestillingsadgangen.

§ 40. Avbestillingsansvaret.

Kapittel VIII. Forsinkelse på forbrukerens side.

§ 41. Tjenesteyterens krav ved forsinkelse.

Ved forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukeren som ikke skyldes forhold på tjenesteyterens side, kan tjenesteyteren

§ 42. Stansing av arbeidet.

§ 43. Heving.

§ 44. Oppgjøret ved heving.

§ 45. Rente og rentetaperstatning.

Betales ikke prisen eller annet utestående beløp i tide, kan tjenesteyteren ved forsinket betaling kreve rente og rentetaperstatning etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 46. Tilbakeholdsrett.

Gjelder tjenesten en ting som er overgitt til eller som ellers er hos tjenesteyteren, og betaler forbrukeren ikke i rett tid det tjenesteyteren kan kreve etter oppdraget, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

§ 47. Omsorgsplikt og salgsrett.

Kapittel IX. Ikrafttredelse.

§ 48. Ikrafttredelse.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.