Lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven) 1989-06-16 #54

Lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven)

Jfr. tidligere lov 25. april 1907 nr. 2.

Kapittel 1. Formål, definisjon og virkeområde

§ 1-1. Formål.

Denne lov skal fremme effektiv produksjon av tjenlig statistikk gjennom regler for innsamling og bruk av opplysninger til statistiske formål og gjennom regler for Statistisk Sentralbyrås organisasjon og virksomhet.

§ 1-2. Definisjoner.

§ 1-3. Virkeområde.

Kongen avgjør i hvilken utstrekning loven skal gjøres gjeldende for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene.

Kapittel 2. Offisiell statistikk

§ 2-1. Beslutning om utarbeidelse av offisiell statistikk.

Beslutning om utarbeidelse av offisiell statistikk tas av Kongen.

§ 2-2. Plikt til å gi opplysninger.

§ 2-3. Tvangsmulkt.

Det organ som har fastsatt opplysningsplikt, kan ilegge tvangsmulkt til staten for den som har overtrådt plikten. Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Påløpt tvangsmulkt kan i særlige tilfelle helt eller delvis ettergis. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om slik tvangsmulkt.

§ 2-4. Taushetsplikt.

§ 2-5. Bruk av opplysninger.

§ 2-6. Offentliggjøring av opplysninger.

Opplysninger hentet inn etter fastsatt opplysningsplikt, eller som er gitt frivillig, skal ikke i noe fall offentliggjøres slik at de kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson til skade for denne, eller til urimelig skade for denne dersom oppgavegiveren eller enkeltpersonen er et foretak som nevnt i § 5-1 tredje ledd eller en offentlig virksomhet.

§ 2-7. Opphør av taushetsplikt.

Taushetsplikt etter denne lov for opplysninger om personlige forhold opphører etter 100 år. Taushetsplikt etter denne lov for opplysninger om drifts- og forretningsforhold og tekniske innretninger og fremgangsmåter opphører etter 60 år.

Kapittel 3. Statistisk Sentralbyrås oppgaver og virksomhet

§ 3-1. Statistisk Sentralbyrås oppgaver.

Statistisk Sentralbyrå er det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk og har hovedansvaret for at denne lovs formål etter § 1-1 blir oppfylt. I denne sammenheng skal Statistisk Sentralbyrå:

§ 3-2. Administrative datasystemer.

§ 3-3. Samordning av statistikk.

Kapittel 4. Statistisk Sentralbyrås organisasjon og ledelse

§ 4-1. Statistisk Sentralbyrås ledelse.

§ 4-2. Styrets oppgaver og sammensetning.

Kapittel 5. Andre bestemmelser

§ 5-1. Straff

§ 5-2. Gjennomføring av loven m. m.

Kongen kan gi forskrift om gjennomføring og utfylling av loven.

Kapittel 6. Ikrafttredelse. Overgangsregler. Endringer i andre lover

§ 6-1.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.