Lov om eiendomsmegling 1989-06-16 #53

Lov om eiendomsmegling

Jfr. tidligere lover 19 juni 1931 nr. 7 og 24 juni 1938 nr. 13.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Lovens virkeområde.

§ 1-2. Retten til å drive eiendomsmegling.

§ 1-3. Rekkevidden av kap. 2 til 5.

Kap. 2. Bevilling, sikkerhetsstillelse, tilsyn m.m..

§ 2-1. Bevilling til å drive eiendomsmegling.

§ 2-2. Avdelingskontor (filial). Virksomhet i utlandet.

§ 2-3. Eiendomsmeglerbrev og tittelen statsautorisert eiendomsmegler.

§ 2-4. Journalføring. Betrodde midler.

§ 2-5. Sikkerhetsstillelse.

§ 2-6. Adgang til å drive annen næringsvirksomhet.

§ 2-7. Tilsyn med eiendomsmegling.

§ 2-8. Bortfall av retten til å drive eiendomsmegling;.

§ 2-9. Tilbakekall av eiendomsmeglerbrev.

Kap. 3. Oppdraget og ufforelsen av dette

§ 3-1. Omsorgsplikt.

§ 3-2. Oppdragets form.

§ 3-3. Oppdragets varighet.

§ 3-4. Fritt meglervalg. Forbud mot kobling.

§ 3-5. Meglerens fullmakt.

§ 34. Kjøperens krav på opplysninger.

§ 3-7. Meglerens undersøkelsesplikt.

§ 3-8. Meglerens plikter ved kontraktsslutningen.

§ 3-9. Meglerens plikter ved gjennomføring av handelen.

Kap. 4. Meglerens vederlag

§ 4 1. Generelt om vederlaget.

§ 4-2. Meglerens krav på provisjon.

§ 4-3. Betaling av provisjonen.

§ 4-4. Dekning av utlegg.

§ 4-5. Deling av vederlag.

Vederlaget kan ikke deles med kjøper eller selger eller med noen som ikke selv har rett til å drive eiendomsmegling.

§ 4-6. Nedsettelse av vederlagskrav.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser.

§ 5-1. Taushetsplikt.

§ 5-2. Straff

§ 5-3. Ikrafttredelse.

§ 5-4. Overgangsbestemmelser.

§ 5-5. Oppheving og endring av andre lover.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.