Lov om bidragsforskott (forskotteringsloven) 1989-02-17 #2

Lov om bidragsforskott (forskotteringsloven)

Jfr. tidligere lov 26 april 1957 nr. 4.

§ 1. Formål

Formålet med bidragsforskott er å sikre at barn som omfattes av loven her får utbetalt et visst minste underholdsbidrag fra det offentlige hver måned.

§ 2. Personkrets

Bidragsforskott ytes til barn under 18 år som

Departementet kan gi forskrift om i hvilke tilfelle vilkårene i første ledd bokstav a og b skal anses oppfylt og om unntak fra vilkårene i første ledd bokstav a.

§ 3. Forholdet til underholdsbidrag

Det er et vilkår for å få rett til bidragsforskott at underholdsbidrag som er avtalt eller fastsatt innkreves gjennom innkrevingssentralen for bidrag, heretter kalt innkrevingssentralen.

Bidragsfogden kan sette som vilkår at bidrag kreves fastsatt eller forhøyet.

Bidragsforskott ytes selv om bidrag ikke blir fastsatt, når dette skyldes manglende økonomisk evne hos den bidragspliktige. Det samme gjelder hvis farskap ikke er fastsatt eller hvis barnet er adoptert av en enslig adoptant.

Departementet kan gi forskrift om anvendelsen av bestemmelsene i annet og tredje ledd i paragrafen her.

§ 4. Bortfall av retten til bidragsforskott

Retten til bidragsforskott faller bort fra og med den kalendermåned

Bidragsforskott kan utbetales fram til det tidspunkt hvor ytelser som nevnt i første ledd bokstav a faktisk blir utbetalt. Det skal da kreves refusjon i etterbetaling av ytelsene for forskott ytet i etterbetalingsperioden.

§ 5. Forskottets størrelse

Departementet fastsetter det beløp som skal utbetales som bidragsforskott til hvert barn.

Bor barnet sammen med en av foreldrene, ytes ett forskott. Dersom barnet ikke bor sammen med noen av foreldrene, kan det ytes to forskott.

§ 6. Hvem forskottet utbetales til

Den som har den faktiske omsorgen for barnet kan sette fram krav om forskott, og har rett til å motta forskottet på vegne av barnet. Unntak gjelder dersom en annen er berettiget til å motta underholdsbidrag på vegne av barnet.

Dersom forskottet ikke blir benyttet til oppfostring av barnet, kan bidragsfogden i samråd med sosialtjenesten bestemme at det skal utbetales til en annen enn den som har den faktiske omsorgen for barnet.

Dersom forholdene i den enkelte sak tilsier det, kan barn som bor alene selv sette fram krav om forskott og få det utbetalt til seg.

§ 7. Utbetaling og etterbetaling

Bidragsforskott ytes fra og med den kalendermåned vilkårene for forskott var oppfylt. Forskott ytes likevel ikke for lengre tid tilbake enn 3 måneder før den måned krav om forskott ble satt fram.

Dersom vilkårene for rett til bidragsforskott var oppfylt på et tidligere tidspunkt enn nevnt i første ledd annet punktum, kan det bestemmes at etterbetaling skal skje for inntil 3 år dersom det er på det rene at vedkommende ikke har satt fram krav tidligere på grunn av uriktige eller misvisende opplysninger fra bidragsfogden. Dersom et krav om bidragsforskott er avslått, og dette skyldes en feil som ikke kan tilskrives den som har satt fram kravet kan etterbetaling skje for en lengre periode enn 3 år.

Dersom det er betalt underholdsbidrag for de aktuelle tidsrom, begrenses etterbetaling av bidragsforskott etter første og annet ledd tilsvarende.

Bidragsforskott ytes til og med den kalendermåned vilkårene for å motta forskott faller bort. Bortfall av retten til forskott etter § 4 første ledd gjelder likevel fra og med bortfallsmåneden, forutsatt at årsaken til bortfallet er at det tilstås en løpende kontantytelse fra det offentlige.

Løpende bidragsforskott utbetales forskottsvis i begynnelsen av hver måned.

§ 8. Tilbakekreving m.v.

Bidragsforskott som er utbetalt uten at vilkårene for det var til stede, kan kreves tilbake dersom mottakeren forsto eller burde ha forstått at utbetalingen skyldtes en feil.

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende dersom innkrevingssentralen eller den bidragspliktige har utbetalt til forskottsmottakeren underholdsbidrag som skulle gått til dekning av folketrygdens refusjonskrav etter § 10.

Bidragspliktig som er gjort kjent med at underholdsbidrag skal innbetales til innkrevingssentralen, men som fortsetter å betale bidraget direkte til bidragsberettigede, kan pålegges å betale det aktuelle beløpet til sentralen i den utstrekning beløpet ikke kreves tilbake etter annet ledd. Dette gjelder også dersom bidragspliktige senere flytter sammen med bidragsmottaker, slik at bidragsplikten er falt bort.

Det beløp som kreves tilbake etter første eller annet ledd eller som kreves innbetalt etter tredje ledd, innkreves av innkrevingssentralen etter reglene for innkreving av underholdsbidrag. Ved tilbakebetalingskrav som retter seg mot den som har den faktiske omsorgen for barnet, kan utlegg tas også i løpende terminer eller etterbetaling av bidragsforskott og i løpende terminer eller etterbetaling av den del av eventuelt underholdsbidrag til barnet som overstiger bidragsforskottet.

Innkreving kan ikke iverksettes før en eventuell klage over vedtak etter første, annet eller tredje ledd er avgiort.

§ 9. Saksbehandling

Forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved behandling av saker etter loven her, hvis ikke noe annet følger av reglene i denne paragraf.

Krav om forskott settes fram for bidragsfogden i den kommune vedkommende bor.

Vedtak etter loven her kan klages inn for fylkeskontoret i trygdeetaten innen 6 uker.

Den som får utbetalt bidragsforskott plikter å gi melding til bidragsfogden om endringer i de forhold som er avgjørende for retten til bidragsforskott.

§ 10. Finansiering

Utgifter til ytelser etter loven her dekkes av folketrygden. Folketrygden trer inn i retten til underholdsbidrag for samme beløp som er utbetalt i forskott.

Folketrygdens tilgodehavende innkreves av innkrevingssentralen etter reglene for innkreving av underholdsbidrag.

§ 11. Revisjon

Bestemmelsene i folketrygdloven § 13-9 gjelder tilsvarende.

§ 12. Overenskomst med fremmede stater

Kongen kan treffe overenskomst med fremmed stat om gensidig ytelse av forskott på underholdsbidrag.

§ 13. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Loven her trer i kraft 1. juli 1989. Fra samme tid oppheves lov av 26. april 1957 nr. 4 om forskottering av underholdsbidrag til barn.

Bestemmelsene i § 2 annet ledd annet punktum og § 4 første ledd bokstav d gis virkning bare for bidragsforskott for tidsrom etter 30. juni 1989.

§ 14. Endringer i andre lover

Fra 1. juli 1989 gjøres følgende endringer i lovgivningen for øvrig: --- --- ---


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.