Lov om folkebibliotek 1985-12-20 #108

Lov om folkebibliotek

Jfr. tidligere lover 16 mai 1936 nr. 1, 12 des 1947 nr. 12, 18 juni 1971 nr. 80.

Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet

§ 1. Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

§ 2. Lovens virkeområde

Loven gjelder for den offentlige folkebibliotekvirksomheten, herunder de lokale folkebibliotekene som kommunen har ansvaret for (lovens kap. II), fylkesbibliotekene som fylkeskommunen har ansvar for (lovens kap. III), og sentrale bibliotek- og veiledningstjenester som staten har ansvaret for (lovens kap. IV).

Folkebibliotekvirksomheten omfatter også bibliotektjenester for pasienter i sykehus og helseinstitusjoner og andre som har spesielle vansker med å bruke biblioteket.

§ 3. Lånesamarbeid, registrering m.v.

Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering, og for utarbeidelse av statistikk og årsmeldinger. Departementet kan gi nærmere forskrifter.

Kapittel II. Kommunale folkebibliotek

§ 4. Generelt

Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek.

Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsfellesskap med annen kommune eller fylkeskommunen.

Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer som departementet gir for bibliotekdriften.

§ 5. Personale

Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef.

Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i denne paragraf og gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav og overgangsordninger.

§ 6. Samarbeid med skoler

Samarbeidet med skolebibliotekene i kommunen skal sikres ved avtaler, og ved at folkebibliotekets faglige kompetanse stilles til rådighet for skolemyndighetene i kommunen.

Departementet gir veiledende retningslinjer for slikt samarbeid.

§ 7. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (i kraft 1 jan 1994, se dens III).)

Kapittel III. Fylkesbibliotek.

§ 8. Generelt

Til formål på fylkeskommunalt nivå nevnt i kap. I skal alle fylkeskommuner ha et fylkesbibliotek ledet av en fagutdannet biblioteksjef. Fylkesbiblioteket skal være knyttet til et folkebibliotek.

Fylkeskommunen fastsetter reglement for fylkesbiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer som departementet gir for bibliotekdriften.

§ 9. Fjernlånsvirksomheten

Fylkesbiblioteket skal ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket, organisere bibliotekenes lånesamarbeid, og stå ansvarlig for sin del av den felles plan for anskaffelse og oppbevaring av litteratur.

Fylkesbiblioteket kan drive direkte utlån fra bokbuss/bokbåt, alene eller i samarbeid med andre fylkes- og folkebibliotek.

Fylkeskommunen kan opprette avtaler om felles bibliotekdrift med en eller flere kommuner.

§ 10. Veiledningstjenester m.v.

Fylkesbiblioteket skal gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål.

Samarbeidet med skolemyndighetene i fylket og fylkeskommunen skal sikres ved avtaler, og ved at bibliotekets faglige kompetanse stilles til rådighet for skolemyndighetene.

§ 11. Særskilte oppgaver

Fylkeskommunen skal utover det som følger av § 3, gi uttalelser vedrørende fordeling av statlige midler, og bistå statlige myndigheter ved utredning og planlegging.

§ 12. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (i kraft 1 jan 1994, se dens III).)

Kapittel IV. Statlige oppgaver.

§ 13. Statens bibliotektilsyn

Statens oppgaver etter denne lov ivaretas av Statens bibliotektilsyn på vegne av departementet, som fastsetter retningslinjer for virksomheten.

Statens bibliotektilsyn ledes av en direktør utnevnt av Kongen.

§ 14. Særlige statstilskudd

Det kan gis særlige statstilskudd til visse bibliotekformål som ikke naturlig hører inn under den enkelte kommunes ansvarsområde, eller som er av særlig betydning for opprettholdelse av et nasjonalt biblioteksystem. Departementet gir nærmere bestemmelser.

§ 15. (Opphevet ved lov 27 mai 1987 nr. 23.)

Kapittel V. Lovens ikrafttreden. Endringer i andre lover.

§ 16. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme dag endres følgende lover slik: --- --- ---


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.