Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) 1985-06-21 #83

Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)

Jfr. tidligere lover 19 juli 1910 nr. 1 annen del, 6 juli 1957 nr. 5.

Kap 1. Lovens område m.m.

§ 1-1. Lovens alminnelige virkeområde

§ 1-2. Definisjoner

§ 1-3. Lovens stedlige virkeområde

Et selskap omfattes av loven:

§ 1-4. Lovens fravikelighet

Bestemmelsene i denne lov kan ikke fravikes, med mindre det motsatte er særskilt fastsatt eller følger av sammenhengen.

Kap 2. Alminnelige bestemmelser om selskaper

§ 2-1. Partstilling

§ 2-2. Deltakere i selskap

§ 2-3. Selskapsavtale

§ 2-4. Ansvar for selskapsforpliktelser

§ 2-5. Regress

§ 2-6. Innskudd

§ 2-7. Utskillelse av selskapets eiendeler

Selskapets eiendeler skal holdes atskilt fra deltakernes øvrige eiendeler. Plikten til å holde selskapets eiendeler atskilt gjelder ikke i forhold til stille deltaker, med mindre annet er avtalt.

Selskapsmøtet

§ 2-8.

§ 2-9.

§ 2-10.

§ 2-11.

§ 2-12.

§ 2-13. Styret

§ 2-14.

§ 2-15.

§ 2-16.

§ 2-17. Styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i beslutning om lån mot eller diskontering av noe papir som er påført hans navn.

§ 2-18. Daglig leder

§ 2-19. Fjerning av styremedlem

§ 2-20. Deltakernes forvaltningsmyndighet

Selskapets representasjon

§ 2-21.

§ 2-22.

§ 2-23. Konkurranseforbud

§ 2-24. Regnskapsplikt

§ 2-25. Overskudd og underskudd

§ 2-26. Utdeling

§ 2-27. Opplysningsplikt og kontrollrett

Eierskifte, løsingsrett m.m.

§ 2-28. Når ikke annet er avtalt kan selskapsandel bare gå over til ny eier med samtykke fra alle de øvrige deltakere. Som vilkår for samtykke kan deltakerne kreve sikkerhet for selskapets rettigheter etter lov 18 august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt § 31 fjerde ledd.

§ 2-29.

§ 2-30.

§ 2-31. Deltakers død

Uttreden

§ 2-32.

§ 2-33.

§ 2-34.

§ 2-35.

§ 2-36. Utelukkelse

§ 2-37. Oppløsing og avvikling

§ 2-38.

§ 2-39.

§ 2-40.

§ 2-41.

§ 2-42.

§ 2-43. Erstatningsansvar

Kap 3. Særlige bestemmelser om kommandittselskaper

§ 3-1. Selskapskapitalen og andeler

Selskapsavtale

§ 3-2. Selskapsavtalen skal i tillegg til det som følger av § 2-3 inneholde bestemmelser om:

§ 3-3.

§ 3-4. Tegningsinnbydelsen

§ 3-5. Innskuddskrav

Selskapsmøte

§ 3-6.

§ 3-7.

§ 3-8.

§ 3-9. Komplementarens myndighet

§ 3-10. Styre

§ 3-11. Daglig leder

§ 3-12. Opplysningsplikt og konkurranseforbud

§ 3-13.

§ 3-14. Regnskapsplikt

§ 3-15. Overskudd og underskudd

Overskudd og underskudd deles mellom deltakerne etter deres andel i selskapskapitalen, når ikke annet er avtalt.

§ 3-16. Utdeling

Selskapets midler kan ikke deles ut eller kreves utdelt til deltakerne i større utstrekning enn selskapets nettoformue ifølge balansen for siste regnskapsår overstiger to femdeler av selskapskapitalen. Utdeling i strid med bestemmelsene i loven, skal tilbakeføres til selskapet.

§ 3-17. Lån

Forhøyelse og nedsettelse av selskapskapitalen

§ 3-18.

§ 3-19.

§ 3-20.

Eierskifte

§ 3-21.

§ 3-22.

Andelsbevis

§ 3-23.

§ 3-24.

§ 3-25. Uttreden

§ 3-26. Utelukking

§ 3-27. Oppløsing

§ 3-28. Avvikling

§ 2-5 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Kap 4. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

§ 4-1. Ikrafttredelse

Kongen bestemmer når loven trer i kraft.

§ 4-2. Overgangsbestemmelser

§ 4-3. Endringer i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: --- --- ---


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.