Lov om prokurase 1985-06-21 #80

Lov om prokurase

Tidligere lov 17 mai 1890 nr. 6 kap. 3.

§ 1. Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, eller opptre på dets vegne i søksmål.

Om registrering av prokura gjelder bestemmelsene i lov om registrering av foretak.

§ 2. Prokura kan gis flere personer slik at de bare kan nytte den i fellesskap (kollektivprokura). Annen innskrenkning i prokuristens fullmakt etter § 1 kan ikke registreres (jfr. registreringsloven § 3-7 tredje ledd) og heller ikke gjøres gjeldende overfor godtroende tredjemann. Lov 21 juni 1985 nr. 78.

§ 3. Når en prokurist tegner firmaet, skal han til dette gjøre en tilføyelse som viser prokuraforholdet (pr prokura, p p eller annen forkortelse av disse ord). For øvrig gjelder reglene om firmategning i firma § 7-1.

§ 4. En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen.

§ 5. Prokura kan når som helst tilbakekalles. Prokurafullmakten faller ikke bort om innehaveren av et registrert enkeltmannsforetak dør. Er enkeltmannsforetaket ikke registrert, gjelder regelen i avtale § 21.

§ 6. Loven tar til å gjelde fra den tid Kongen bestemmer.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.